Історія виробництва паперу в селі Полянь

до 130-річчя з дня заснування Полянської паперової фабрики (нині ВАТ «Славутсько-Полянська паперова фабрика»)

 

Полянська фабрика па­перу була заснована 15 липня 1872 року фабри­кантом Ісааком Германом. Своїм зовнішнім вигля­дом вона нагадувала ма­ленький млин. На фабриці працювало тоді лише кілька десятків робітників за досить мізерну платню. А робочий день тривав 12-13 годин на добу. Техніка безпеки, охорона праці були зовсім відсутні, внас­лідок чого часто трапля­лись нещасні випадки.

Заробітня платня при однакових обсягах робіт становила на день для чо­ловіків 45-55 копійок, для жінок - 25-35 копійок. Внаслідок порушення пра­вил експлуатації гасових ліхтарів, якими освітлю­валось приміщення фаб­рики, на підприємстві у 1892 році виникла поже­жа. Фабрика згоріла вщент. Протягом 1900-1901 років було збудова­но нове приміщення з цег­ли та каменю. З 1901 до 1917 року Полянська фаб­рика паперу була в оренді у славутського купця Шеремета.

Із встановленням у на­шому краї радянської вла­ди, Полянська паперова фабрика була націоналізо­вана. Після закінчення громадянської війни на підприємство  завезли

нове обладнання, встано­вили папероробну маши­ну, стали випускати ци­гарковий та бюварний папір. Поволі було розпо­чато процес реконструкції та розбудови фабрики. З року в рік підприємство зростало, збільшувався випуск продукції.

У передвоєнний 1940 рік на фабриці було виго­товлено 1400 тонн паперу. Гітлерівські окупанти зни­щили більшість обладнан­ня, підірвали головний корпус фабрики. Здава­лось, що ніколи підприєм­ство не підніметься з руїн, попелу та згарищ. Але воно піднялось. У 1949 році фаб­рика дала першу повоєн­ну продукцію. Ось що згадував із приводу цього колишній змінний майстер паперо­вого цеху фабрики В. Ковба:

- Пам'ятаю, як після вигнання фашистської не­чисті ми зводили вироб­ничі цехи, як встановлю­вали першу самозйомну папероробну машину, продуктивністю сім тонн афішного паперу на добу, як раділи, коли у 1949 році фабрика дала першу по­воєнну продукцію.

Енергетична база підприємства на перших порах була надто слабкою. Вона складалася з гідро­турбін, потужність яких становила лише 150 кіло­ват, з дизеля потужністю 150-200 кінських сил та одного локомобіля. З рока­ми енергетичні потужності нарощувались, але їх було недостатньо, адже одночас­но зростало й виробницт­во.

Як відомо, у 1956 році на фабриці було заверше­но реконструкцію. У цехах з'явилось нове обладнан­ня, яке було надіслано з Росії, Білорусі, Грузії. Узбе­кистану тощо. Зросла якість продукції, значно підвищилась продук­тивність праці. Лише у 1963 році, коли у Поляні було споруджено власну підстанцію, енергетична проблема фабрики була вирішена повністю.

Подальша робота по впровадженню у вироб­ництво нової техніки і вдосконалення технології проводились і в наступні роки, особливо у 1971 році. У той період, як свідчать деякі матеріали, на фаб­риці в Поляні виготовляли афішний та медичний папір, алегнін, а також кре­повий вологотривкии папір. До речі, продукція Полянської паперової фаб­рики тоді надходила до Вірменії, Грузії, Туркмені-стану, Білорусі, Азербайд­жану та Молдавії.

В останнє десятиріччя колектив ВАТ "Славутсь­ко-Полянська паперова фабрика" пережив нелег­кий час, як і більшість підприємств паперової промисловості України, які давно і на довго зупини­лися. Економічна криза і руйнування партнерських зв'язків теж боляче впли­нули на стан справ на підприємстві. Але адміні­страції і інженерно-техніч­ному персоналу фабрики вдалося зберегти колектив фахівців і виробництво, здійснити технічне пере­обладнання і налагодити випуск сучасної продукції. Все це, не в останню чергу, завдяки наполегливості та досвіду голови правління ВАТ «Славутсько-По­лянська паперова фабри­ка» Володимира ФІЛІНЮКА. Сьогодні підприємство поступово відвойовує і зміцнює свої позиції на ринку нашої держави.

Олександр  САПОЖНИК, краєзнавець, ветеран праці.