Про з’їзд

24 травня у Будинку профспілок  України відбувся IV з’їзд Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України. У форумі взяла участь делегація Хмельницької АЕС. До президії та редакційної комісії з’їзду було обрано голову профкому ХАЕС Михайла Гука, в лічильній комісії працював голова цехкому реакторного цеху  Олександр Хомич.

Зі звітом про роботу Центрального комітету профспілки за період з 2002 по 2007 роки виступив Голова Атомпрофспілки Валерій Матов. Він зокрема зазначив, що Атомпрофспілка станом на 1 січня 2007 року об’єднує більш як 80 тисяч спілчан, з них понад 14 тисяч непрацюючих пенсіонерів, які перебувають на обліку у 140 первинних профспілкових організаціях, в їх числі 73 профспілкові організації, де на обліку близько 40 тисяч членів профспілки, входять до складу п’яти об’єд­наних організацій профспілки.

Порівняно з 1 січня 2002 року спостерігається значне скорочення членства у профспілці у звітному періоді - майже на 20 тисяч осіб.

Протягом звітного періоду проведено 11 пленумів ЦК профспілки, на яких розглянуто та прийнято рішення з 77 питань, а також понад 40 засідань Президії ЦК профспілки, на яких розглянуто та прийнято рішення з 730 питань.

Основними питаннями пленумів були: «Про роль та відповідальність комітетів організацій профспілки у зміцненні єдності та організованості профспілки», «Про Концепцію кадрової полі­тики профспілки», «Про Концепцію профспілкового навчання», «Про стан охорони праці і заходи з підвищення ефективності роботи по захисту прав і законних інтересів членів профспілки на створення належних, безпечних і здорових умов праці «Про сучасний стан, перспективи розвитку підприємств атомної енергетики та промисловості України та дії профспілки щодо соціально-економічного захисту членів профспілки», «Про наслідки реформування системи медичного забезпечення працівників атомної енергетики та промисловості», «Про мотивацію профспілкового членства і роботу профспілкових комі­тетів по залученню працівників до профспілки», «Про реалізацію норм Генеральної угоди та галузевих угод», «Про звіти і вибори у профспілці».

Розроблені та вжиті заходи щодо роботи з резервом кадрів у профспілці, внесен­і пропозиції та заува- ження до галузевих угод. Розгля­далися питання дотримання трудового законодавства та законодавства з питань охорони праці, інші питання діяльності профспілки.

 Розроблено та прийнято: регламенти ЦК та президії ЦК профспілки, постійних комісій ЦК профспілки, нову редакцію Статуту члена ЦК профспілки, «Інструкцію про прийом у члени профспілки та вибуття з членів профспілки», «Положення про постійну комісію ЦК профспілки з питань організаційної роботи», «Положення про первинну профспілкову організацію Атомпрофспілки України», «Положення про об’єд­нану, групову, територіальну організації Атомпрофспілки України», «Положення про Представника Атомпрофспілки», «Положення про цехову профспілкову організацію».

За останні роки більше уваги приділено навчанню профспілкового активу. Значно підвищився рівень навчального процесу та збільшилася кількість голів профкомів, цехкомів і голів їх комісій, які пройшли перепідготовку.

Проводилися навчальні семінари для членів Президії ЦК профспілки, членів ЦК профспілки, голів первинних профспілкових організацій, профспіл­кового активу з питань мотивації профспілкового членства, внутрішньоспілкової роботи, з питань соціально-трудових відносин, змін у законодавстві України.

Профспілка також наполягала на необхідності прийняття Енергетичної стратегії на період до 2030 року та подальшу перспективу з метою визначення основних засад і пріоритетів державної політики України в атомній енергетиці та промисловості, джерел та механізмів фінансування їх розвитку, а найголовніше - соці­альних аспектів. Зазначене питання двічі розглядалося Пленумом ЦК профспілки у 2005 році. Цю стратегію було схвалено Кабінетом Міністрів України у 2006 році. З метою її реалізації було утворено робочу комісію Мінпалив­енерго, до складу якої увійшов Голова Атом­профспілки. За участю профспілки прийнято також Концепцію розвитку державного підпри­ємства НАЕК «Енерго­атом» на 2003-2008 роки, у якій визначена внутрішня та зовнішня політика Компанії, фінансово-економічні питання та питання соці­ального захисту персоналу Компанії, а також заходи щодо підвищення ефективності здійснення соціального діалогу.

У цілому рівень середньомісячної заробітної плати в атомно-промисловому комплексі більш як у 4,65 раза перевищував прожитковий мінімум на працездатну особу.

Атомпрофспілці за участю інших профспілок вдалося забезпечити законодавчо визнання пріоритетності права працівника на заробітну плату, що було визначено Програмою профспілки.

Сьогодні своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть залежати від здійснення інших платежів та їх черговості. Оплата праці працівників підприємств здійснюється в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються після виконання зобо­в’язань щодо оплати праці.

В ході дебатів, під час яких виступила і представник ХАЕС Л.Малько, роботу нинішнього складу ЦК Атомпрофспілки визнано задовільною, а Валерія Матова повторно обрано головою Атомпрофспілки.

Відзначено, що саме завдяки організованим, послідовним і рішучим діям профспілки ядерно-промисловий енергокомплекс держави наприкінці 90-х років ХХ і початку XXI століття переборов кризові явища (хронічна невиплата зарплати працівникам та недофінансування безпечної роботи АЕС, дуже складна ситуація із соціальним захистом чорнобильських атомників через закриття станції), зберіг цілісність, інфраструктуру, кадровий потенціал та стабільність у трудових колективах.

Внаслідок системних і конструктивних переговорів профспілки і Мінпаливенерго, посилення взаємної відповідальності та синхронізації у багатьох напрямах дій за втілення галузевої угоди­ і колективних договорів, розвитку партнерських відносин з ДП НАЕК «Енергоатом» номінальна середньомісячна зарплата в атомно-промисловому енергокомплексі за період між з’їздами подвоїлась, а працівники АЕС мають один із найвищих в Україні рівень соціальних пільг та гарантій.

За участю профспілки прийнято етапні документи Енергостратегії України до 2030 року, де велику увагу приділено ядерній енергетиці, а також Концепцію розвитку ДП НАЕК «Енерго­атом» на 2003-2008 роки.

Нині   перед   атомною енергетикою та промис­ловістю і профспілкою галузі стоять непрості завдання з реорганізації ядерного сектора економіки країни. Всі етапи цього вкрай важливого і складного у людському вимірі процесу потребують від Атомпрофспілки активних дій, праці та профспілкового успіху. Адже саме люди здійснюють будь-які перетворення, основою яких є соці­альна стабільність, індивідуальна і колективна трудова захищеність. Вкотре­ відповідальність перед спіл­чанами виявила Атом­проф­спілка, коли у 2003-2004 роках, у період структурних змін у НАЕК «Енергоатом», поспіш­ного реформування ремонтних підрозділів АЕС, цей процес за її наполяганням було зупинено через відсутність заходів із соці­ального захисту.

Проведення Атомпрофспілкою у життя загальнолюдських інтересів стало можливим за її постійного структурно-управлінського та організаційно-фінансового зміцнення, здійснення єдиної інформаційної полі­тики, співпраці з міжнародними профоб’єднаннями. А головне - за дійової підтримки й участі всіх спілчан, особливо низових її ланок - основ­ного внутрішнього потенціалу розвитку профспілки.

Відзначено роботу юристів Атомпрофспілки, зокрема і на ХАЕС. Так наприкінці 2003 року правова служба надала допомогу профкому ВП ХАЕС з приводу поспішного та безпідставного з правової та морально-психологічної точки зору проведення реорганізації ремонтної служби. На позачерговій профспілковій конференції було прийнято підготовлене юристами звернення до Міністра палива та енергетики України. У результаті активних дій профспілки процес реорганізації було «загальмовано» на значний період, що дало можливість вирішити низку питань соціального захисту працівників цих служб. Правова служба сприяла законному вирішенню питань, пов’язаних з передачею зовнішніх електромереж до комунального підпри- ємства «Міські електромережі» (МЕМ) та переведенням працівників цієї служби. Було підготовлено колективне звернення зазначених працівників до генерального директора ВП ХАЕС про порушення стосовно них законодавства про працю та необхідність вирішення питань соціального захисту працівників під час і після проведення скорочення. Для роз’яснення порядку вивільнення працівників проведено зустрічі з профактивом ЦТПК. Вивільнення працівників, а це 300 осіб, було призупинено, а в подальшому взагалі не відбулося, оскільки було створено нову структуру у складі ВП ХАЕС.

Показовим є те, що досвід Атомпрофспілки зі створення власної адвокатури, технічної інспекції праці, роботи з молоддю використовується нині іншими членськими організаціями Федерації профспілок України, окремими зарубіжними профспілками.

Сьогодні Атомпрофспілка вступає у нову фазу розвитку згуртованою, консолідуючою і цілеспря­мованою спільнотою, яка вбачає сутність свого призначення - відповідально і результативно обстоювати права й інтереси спілчан, насам­перед у сфері соціально-економічних і трудових відносин.

Атомники, як ніхто, знають правило збереження енергії: чим більше її віддаєш - наповнюєшся новою удвічі-утричі потужнішою енергією. Атомники кажуть - захист, а розуміють - Атомпрофспілка, зазначив Валерій Матов.

IV з’їзд визначив основні цілі і завдання Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України на 2007-2012 роки, прийняв нову редакцію Статуту, Програму дій Атомпрофспілки на подальші п’ять років, низку інших документів щодо соці­ально-економічного захисту спілчан та розвитку внутрішньоспілкової діяльності, а тако­ж обрав керівні органи Атомпрофспілки.

З’їзд визнав повноваження членів ЦК, обраних організаціями за принципом прямого делегування. Від Нетішина це були голов­а профкому  Михайло Гук, голова цехкому  реакторного цеху Олександр Хомич, Олександр Богуш – профгрупорг РМЦ ЕРПу, Василь­ Лановенко,-  голова цехового комітету управління -2 ВП ХАЕС та голова профкому СМСЧ-4 Наталія Бугаєва.

Олександра Богуша обрано членом статутної комісії Атомпрофспілки, а головного бухгалтера профкому ППО ВП ХАЕС Антоніну Балаян та голову організації молоді ХАЕС Віталія Пятковського – членами ревізійної комісії Атом­профспілки.

Відбулось нагородження кращих представників Атомпрофспілки, у тому числі нетішинців. Зокрема знаком «Відмінник енергетики України» відзначений Олександр Богуш, Почесною грамотою Президії Атомпрофспілки -Ольга  Яськів та Василь Кучинський, Грамотою Президії Атомпрофспілки - Володимир Рубас і Михайло Гук, відзнакою Атомпрофспілки - Вадим Яхимович.

Фото Віктора Гусаров

червень 2007