Минулого року санепідслужбою області радіацій­ний контроль об’єктів оточуючого середовища та продуктів харчування проводився з трьох пунктів постійного радіаційного контролю, розташованих в різ­них природно-географічних зонах: міст Хмельницький, Кам’янець-По­діль­ський і Шепетівка. Крім того, на пунк­тах постійного спостереження в Білогір’ї, Славуті й Ізяславі проводилися щоденні заміри потужності експози­ційної дози гамма-випромінювання на місцевості; в ін­ших містах і районах -  один раз на тиждень. Відповід­но до результатів аналізу середні рівні гамма-фону минулоріч не перевищували рівнів природного фону.

В обласному центрі                 гамма-фон становив 15-16 мікрорентген за годину, в Шепетівці та Білогір’ї - 11-15, Ізяславі - 10-14, Кам’янці­-Подільському - 9-12, Славуті - 8-11, Нетішині - 8-10, Поляні - 7-9 мікрорент­ген за годину. З пункту по­стійного радіаційного контролю у Шепетівці відбиралися і              до­сліджувалися проби атмосфер­них опадів, атмосферного по­вітря, також аналізувалися ово­чі, фрукти, основні види про­дуктів харчування (молоко, м’я­со, хліб), добові раціони трави , вода та грунт. Вміст радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в об’єктах оточуючого середови­ща знаходився на рівні фоно­вих значень. В продуктах хар­чування і сільськогосподарській продукції їх вміст значно ниж­чий державного гігієнічного нормативу «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у продуктах хар­чування та питній воді». Так, концентрація цезію в молоці, м’ясі, хлібі, картоплі, овочах була в межах 0,16-0,33 беккереля на кілограм (літр) при допустимому рівні від 20 беккерелів у хлібі і до 200 у м’я­сі. Середня концентрація стронцію становила 0,11-0,31 беккереля на кілограм (літр) при допустимій - 5 беккерелів у картоплі та 20 у молоці, м’я­сі, овочах.

Особлива увага приділялася контролю за радіаційною об­становкою поблизу Хмель­ницької атомної електростанції. В районі ХАЕС визначено 4 пункти по­стійного  спостере­ження, що розташовані на від­стані 3, 5, 18 та З0 кілометрів від об’єкта. В пунктах, крім що­денних замірів потужності екс­позиційної дози (ПЕД) випро­мінювання, відбиралися та до­сліджувалися проби атмосфер­них опадів, молока, картоплі, капусти, пшениці, добових ра­ціонів трави, грунту, хвої. Та­кож проводились радіологічні дослідження проб води, во­доростей та донного намулу з річки Гнилий Ріг (початок ставка-охолоджувача ХАЕС) та зі ставка-охоло­джувача в місці  впадання скидного каналу. Се­редня ПЕД гамма-випроміню­вання на місцевості в райо­ні станції в 2007 році становила, як і до пуску першого та дру­гого енергоблоків, а саме 7-12 мікро­рентген за годину. Радіологічні дослідження проб продукції з  цього району показують, що концентрація радіонуклідів в ній не перевищує середньообласних показників і знаходить­ся на рівні фонових значень.

Під постійним контролем санепідслужби знаходилися і на­селені пункти області, відне­сені, згідно з чинним законо­давством, до четвертої зони -  зони посиленого радіологіч­ного контролю. В них проводи­лись заміри ПЕД випромінювання, відбиралися та дослі­джувалися проби молока та картоплі. Потужність експози­ційної дози на окремих ділян­ках сіл Мала та Велика Зелена, Нововолодимирівка перевищує фонові значення і становить 14-30 мікрорентген за годину, в інших населених пунктах не перевищує 20 мікрорентген. Вміст цезію-137 та стронцію-90 в пробах молока та картоплі не перевищує допустимих рів­нів і знаходиться на рівні середньообласних показників.

Минулоріч радіаційних ава­рій, випадків забруднення ото­чуючого середовища радіону­клідами, а також проб з пере­вищенням допустимих рівнів на Поділлі не зареєстровано.

 Борис Малицький,

завідуючий

радіологічним відділом облсанепідстанції

червень 2008