Заступник генерального директора з економіки і фінансів Альвіна Шестак:

Планування – основа основ

Провадження економічної діяльності на будь-якому підприємстві будь-якої форми власності неможливе без залучення широкого кола спеціалістів всіх напрямків діяльності. ВП ХАЕС не є винятком із зазначеного правила. Успіх формується від продуктивної  роботи технічних служб, якісного планування, вміння робити правильні висновки та приймати оптимальні управлінські рішення, загалом - ефективно управляти витратами.

Управління витратами – комплекс організаційних, економічних, юридичних та адміністративних заходів, спрямованих на створення системи скоординованого виробничого, економічного і фінансового планування та обліку, забезпечення оперативного контролю за витратами з наступним своєчасним внесенням змін до діючих планів з метою оптимізації структури витрат та собівартості продукції на основі об’єктивних зовнішніх та внутрішніх змін умов виробничо-господарської діяльності.

Результатом професіонального застосування Програми управління витратами є вдосконалення системи управління виробничо-фінансовою діяльністю шляхом впрова­дження новітніх інформаційних технологій, підвищення ефективності використання фінансово-матеріальних ресурсів та виконання в повному обсязі всіх виробничих, інвестиційних і соціальних програм за безумовного дотримання вимог безпеки.

Згідно з прийнятою Програмою управління витратами визначено 8 напрямків, з яких 4 формують економічний ефект, що є одним із додаткових джерел Компанії. Величина ефекту може бути виявлена та отримана шляхом технічних та організаційних заходів, включаючи оптимізацію прийнятих управлін­ських рішень, а також систематизацію планування, обліку, моніторингу, контролю та інших функцій управління.

Основні  напрямки  Програми управління витратами:

1.      Підвищення КВВП (виробництво електроенергії)

Економічний ефект від підвищення КВВП,  збільшення  відпуску електроенергії  та  зменшення витрат  електроенергії   на  власні потреби  за  2008  рік  склав 35,4 млн. грн.

2.      Зниження понаднормативних запасів ТМЦ на складах

За рахунок зменшення запасів ТМЦ  на  складах  ВП  ХАЕС економіч­ний  ефект  за 2008 рік склав 22,2 млн.грн.

3.      Оптимізація чисельності

Фактична середньооблікова чисельність персоналу за 12 місяців 2008  року  менша  від планової на 36 осіб.

4.      Зниження дебіторської заборгованості

На підприємстві створена і діє експертна комісія з питань погашення  дебіторської та кредиторської заборгованості. Результатом роботи комісії є зменшення в 2008 році дебіторської заборгованості. Економічний ефект від зни­ження  дебіторської заборгованості за 2008 рік склав 0,5 млн. грн.

5.      Зниження кредитор­ської заборгованості

Комісією з питань погашення  дебіторської та кредитор­ської заборгованості в 2008 році проведено списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності. За 2008 рік кредиторська заборгованість зменшилась на 1,2 млн.грн.

6.      Зниження невиробничих витрат

Завдяки ефективному управлінню витратами була проведена робота щодо зменшення невиробничих витрат, дані  витрати у 2008 році в порівнянні з 2007 роком зменшились в 1,4 раза. Економічний ефект від зменшення невиробничих витрат склав 6,1 млн.грн.

Загальний економічний ефект від виконання в 2008 році показників Програми управління ви­тратами склав 64,2 млн. грн.

За минулий рік ВП ХАЕС вироблено товарної продукції на загальну суму 1 397,2 млн.грн. (без врахування ПДВ), в тому числі: ТП електроенергії – 1 386,5 млн.грн.; ТП теплоенергії – 7,2 млн.грн. і ТП водопостачання – 3,5 млн.грн. Формування товарної продукції відбувалося із обов’язковим врахуванням виведення енергоблоків в ремонти. У порівнянні з 2007 роком виробництво товарної продукції збільшилось на 61,9 млн.грн.

У 2009 році передбачається збільшення  планових показників товарної  продукції.  Так, виробництво товарної продукції електро­енергії планується збільшити на 389,6  млн. грн.  за  рахунок  збіль­шення  обсягів  виробництва  та встановлення НКРЕ нового рівня тарифу  на  відпуск  електроенергії.

Крім того, адміністрацією ВП ХАЕС проводиться активна робота щодо перегляду та затвердження виконавчим комітетом Нетішин­ської міської ради економічно-обгрунтованих тарифів на комунальні послуги, що  призведе до збільшення показників товарної продукції.

Планові показники кошторису витрат виробництва електроенергії та теплоенергії ВП ХАЕС виконані на 103,7%.

Зокрема, виконання плану по виробничій собівартості продукції склало 103,6 %, що свідчить про якісну роботу системи планування і є одним із показників якісної роботи спеціалістів ВП ХАЕС.

Одним із факторів, що вплинув на збільшення фактичної виробничої собівартості в порівнянні з плановою, є  збільшення тарифів на покупну електроенергію, яка використовується для власних потреб станції.

Разом з тим запровадження і введення в дію ЗУ «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 №1490-ІІІ надало змогу проводити процедури здешевлення вартості необхідних товарів, робіт і послуг, що привело до деякого зменшення величини грошових коштів, витрачених для забезпечення виробничої діяльності ВП ХАЕС.

Згідно з рішенням правління НАЕК «Енергоатом» від 06.12.02 №52 «Про затвердження схеми виробничо-господарської діяльності», показник товарної продукції електроенергії по ВП АЕС використовується тільки для статистичної звітності, а самі відокремлені підрозділи фінансуються відповідно до затвердженого кошторису витрат. Саме тому величина амортизації, визначена даним кошторисом, не відпо­відає фактичному нарахуванню амортизації через обмеження коштів відповідно до  за­твердженої НКРЕ структури тарифу на відпуск електро­енергії  виробленої  на АЕС. В зв’язку  з цим виконання виробничої програми  з  під­вищення безпеки, реконструкції та модернізації можливе тільки в мінімально необхідній потребі.

ВП ХАЕС є одним із найбільших платників податків в Хмельницькій області. Так, фактичне використання грошових коштів по платежах до бюджетів всіх рівнів складає 159,6 млн. грн.  Найбільшу питому вагу у сплаті податків і платежів мають: розрахунки по страхуванню (відрахування в пенсійний фонд, фонди соцстрахування, зайнятості, від нещасного випадку) – 109,7 млн.грн.; податок з доходів фізичних осіб – 40,5 млн.грн.; плата за воду – 5,3 млн.грн.; плата за землю – 3,5 млн.грн.

Незважаючи на вплив світової кризи на стан розрахунків, ВП ХАЕС дотримується взятих на себе зобо­в’язань перед постачальниками, з ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів у процесі виконання виробничої програми з обов’язковим врахуванням визначених Компанією пріоритетів платежів. Разом з цим ВП ХАЕС вчасно і в повному обсязі сплачує встановлені законодавством податкові зобов’язання і в подальшому намагатиметься чітко дотримуватися встановлених термінів сплати.

Показники роботи ВП ХАЕС свідчать, що станцією вноситься посильний вклад  в  забезпечення конкурентоспроможності продукції ДП  НАЕК  «Енергоатом» на внут­рішньому  і зовнішніх  ринках електроенергії на  базі вдосконалення системи управління виробничо-фінансовою діяльністю шляхом впровадження новітніх інформаційних технологій, підвищення ефективності використання фінансово-матеріальних  ресурсів  та виконання в повному обсязі всіх виробничих, інвестиційних і  соці­альних програм при безумовному  дотриманні  вимог безпеки.

 Звіт підготував Віктор Гусаров

№13, 2009