Михайлова С.Р.  м. Хмельницький

 По-материнськи щедро наділила природа своїми безцінними багатствами та красою землі рідного Подільського краю.

Не менш багатим виявився наш край на талановитих, обдарова­них людей, які народилися та зростали тут. З Хмельниччини вийшло багато діячів різних галузей науки, серед яких академіки, члени-кореспонденти Академії наук, доктори та кандидати наук. Серед славетних земляків - уродженців Хмельниччини чимало вчених - природодослідників, які примножили її славу. До цієї когорти вчених належить Максим Мартинович Паламарчук, географ, ака­демік НАН України. Народився Максим Мартинович 22 жовтня 1916 року в с. Воробіївка Полонського району. Працював у Львівсько­му торгово-економічному інституті, Київському університеті, Акаде­мії наук України.

Наш земляк - автор багатьох наукових праць з економічної гео­графії України, в яких особливо гостро звертає увагу на раціональне використання природничих ресурсів.

А уродженець с. Вихилівка Ярмолинецького району вчений-геолог, академік НАН України Володимир Олександрович Сельський (13.10.1883-18.02.1951) свої наукові дослідження присвятив пробле­мам розвідок нафтових родовищ, походженню та міграції нафти, на­фтоносності території України.

Нелегким був шлях нашого земляка, вченого зі світовим іменем Григорія Никифоровича Щерби, який від простого робітника геологі­чної експедиції виріс до академіка АН Казахстану.

Уродженця с. Книжковець (нині передмістя Хмельницького) доля закинула у далекий Казахстан, де майбутній вчений навчався, пра­цював, займався науково-дослідницькою роботою. В результаті три­валих, глибоких пошукових та розвідувальних робіт за участю Г.Щерби було відкрито багато нових об'єктів, переоцінені деякі раніше відомі родовища, узагальнені закономірності розміщення корисних копа­лин Казахстану. Була складена перша в СРСР карта прогнозів на рідкісні метали величезного і важливого в той час Казахського регіо­ну. За ці роботи Г.Н.Щерба в числі інших вчених у 1958 році був удостоєний Ленінської премії, а згодом його обирають дійсним чле­ном (академіком) АН Казахстану.

Всебічна практична підготовка, високий рівень теоретичних знань, вміння заглянути в майбутнє висунули Григорія Никифоровича в число провідних вчених світу.

У творчому доробку вченого, доктора геолого-мінералогічних наук понад 250 праць (не враховуючи газетно - журнальних публікацій), деяка частина з них подарована земляком Хмельницькій обласній універса­льній науковій бібліотеці з дарчими надписами.

Хмельниччина дала вітчизняній науці ще одного вченого, відомо­го геолога, доктора геолого-мінералогічних наук Миколу Пилиповича Балуховського (1899 - 1977). Він народився у с. Вільховець Новоушицького району. Його праці присвячені геології газових родовищ в Україні, а за участь у відкритті та розробці Шебелинського газового родовища в Україні нашому землякові у 1959 році була присуджена Ленінська премія.

Нині ще недостатньо інформації  маємо про життєвий та творчий шлях вченого-земляка Дмитра Гермогеновича Віленського (18.04.1892-13.02.1960) - ґрунтознавця, гео­ботаніка, флориста, доктора геолого-мінералогічних наук, професо­ра. Відомо, що він народився в Шепетівці. Чимало своїх наукових праць присвятив дослідженню історії ґрунтознавства Росії, створен­ню класифікації системи ґрунтів. Сподіваємося, що краєзнавці Хме­льниччини найближчим часом поповнять біобібліографічні ві­домості про нашого земляка.

Значний внесок у розвиток вітчизняної природничої науки зро­бив доктор географічних наук, професор, уродженець с. Біла Чемеровецького району Каленик Іванович Гененчук (14.11.1904-5.02.1984).

Досліджуючи основні проблеми фізичної географії України, вче­ний особливу увагу приділяв вивченню природничо-географічних осо­бливостей західних регіонів, зокрема Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Рівненської, Волинської областей. Не залишив поза увагою наш земляк і рідну Хмельниччину, створивши у 1980 році фундаментальне видання ( у співавторстві) "Природа Хмельницької області", яке уже понад 20 років активно використовується широким читацьким загалом.

Чимало відомих вчених - природодослідників зростила Кам'янеччина. Це - вчений-лісовод, професор з с. Привороття Віктор Петрович Веселовський, доктор біологічних наук, професор зі Старої Ушиці Федір Сергійович Замбриборщ. У Кам'янці-Подільському на­родився відомий вітчизняний геолог та палеонтолог, Герой Соціаліс­тичної Праці, лауреат Державної премії СРСР, заслужений діяч нау­ки і техніки Росії Василь Іванович Яворський (1875 - 1974).

Серед подолян - відомих діячів науки чільне місце займає Петро Миколайович Бучинський, професор, природодослідник, що народи­вся в       с. Довжок Кам'янець-Подільського району (1852 - 1927). Май­же все життя його було пов'язане з двома університетами - Одесь­ким та Кам'янець-Подільським. Дослідження природи, популяри­зація науки та організація наукових досліджень - то були підвалини, на які опирався у своєму житті П.М.Бучинський. Він був ініціатором створення в 1911 році у Кам’янці-Подільському товариства дослідни­ків природи. Самого ж Бучинського було обрано президентом цього товариства, яке послідовно займалося вивченням природи подільсь­кого краю.

Отже, серед подолян - відомих діячів науки, чимало вчених, які займалися дослідженнями еколого-природничих проблем та залиши­ли помітний слід у природничій науці не лише України.