Під такою назвою нещо­давно в світ вийшла книга по­езій. Автором її є наш земляк з Лисичого - Григорій Маркович Яковчук, вчитель-філолог, директор місцевої школи (на жаль, нині покійний). Збірка має три розділи: «Байка вчить, як на світі жить», «Стру­ни серця» (лірика), «Гумор та сатира» (гуморески, сати­ричні та гумористичні мініа­тюри, смішинки).

Книга видана за сприяння Славутської райдержадміністрації та відділу культури і ту­ризму Славутської ОДА, фінансову підтримку надало підприємство «Альфа ЛТД». Велика заслуга в тому, що ця книга вийшла, належить і Марії Іванівні - вірній дружині поета Г.М.Яковчука, матері-берегині. Це вона після його смерті (березень 2004р.) зібрала і впорядкувала тво­ри, здала до друку.

Ще за життя поета Г.Яковчука його твори публікувалися в районних, обласних, респуб­ліканських часописах. Чимало текстів його ліричних поезій було покладено на музику, а пісні виконували самодіяльні колективи Славутчини. Г.Яковчук, вчитель, освітянській ниві присвятив 42 роки, з них - 33 працював на посаді директо­ра школи. Він - відмінник на­родної освіти України, обирав­ся депутатом сільської ради багатьох скликань, після вихо­ду на ленсію очолював Лисичанську ветеранську організа­цію. Він жив турботами школи, села, сільської ради, своїх ви­хованців. У позаурочний час займався літературною, жур­налістською справою, був ак­тивним учасником художньої самодіяльності, на сільській сцені читав гуморески, вико­нував головні ролі в багатьох виставах. З дружиною Марією Іванівною виростили і вихо­вали доньку і сина. Захоплю­вався рибальством, збиран­ням грибів, ягід. Він жив звичним людським життям: працював, творив.

Григорій Маркович Яков­чук, як вихователь та вчитель, мав талант від Бога. Виховував у своїх вихованців естетичні смаки, виробляв уміння бачи­ти навколо себе прекрасне, захоплювався музикою, по­езією. Це його колишні учні стали вчителями, а потім жур­налістами - Микола Заріцький, Михайло Ільчук, В'ячеслав Терновий, Галина Чабано­ва очолює Лисичанську школу, а вчителька-філолог Жанна Борозенко - нині кандидат філологічних наук, доцент ка­федри культурології та філо­софії Національного універси­тету «Острозька академія», Світлана Лелях, жінка-митець, художниця, скульптор, архі­тектор, поетеса, музикант, ав­тор і героїня художньо-публі­цистичної повісті «На зболених крилах любові». Людмила Сокульсь­ка, вчителька української мови і літератури Хоняківської шко­ли, нагороджена орденом «Знак Пошани» та багато інших.

У збірці поезії Григорія Яковчука, сільського поета, читач знайде вірші на військо­во-патріотичну тему, про Ук­раїну, її народ, культуру, при­роду, про рідну школу, учи­телів, учнів. Є твори, присвя­чені рідному селу, краю, бать­ківський хат, рідним і близь­ким людям, ряд інтимної лірики.

Ще напередодні Дня Не­залежності України в сільсько­му клубі с.Лисиче зібралися жителі, вчителі, учні, гості, ша­нувальники поетичного слова з нагоди презентації збірки поезії Григорія Яковчука «Струни серця». На уро­чистість прибули голова Сла­вутської райдержадміністрації Галина Душнюк, заступник го­лови Славутської ОДА Ванда Коваль, т.в.о. завіддувача відділу культури і туризму Жанна Коваль, працівники ре­дакції, місцеві керівники. Зі спогадами про життєвий і творчий шлях учителя-поета Г.Яковчука виступили сільський голова Л.Базан, ди­ректор місцевої школи Г.Чабанова, колишній завідувач бібліотекою Н.Самчук, вчителька-ветеран Г.Дорош, М.Ільчук, вчитель, вчитель-ветеран Головлівської зош, гро­мадський кореспондент газе­ти «Трудівник Полісся», лауре­ат обласної журналістської премії ім.Ф.Савчука А.Галус.

Усі присутні в залі мали ве­лику насолоду від виступів на­родного аматорського ансам­блю пісні «Горлиця» (Д.Титаренко, С.Соборська, О.Фурніченко, О.Гуринович) Палацу культури м. Нетішина, а також учасників художньої само­діяльності сільського клубу. У їх виконанні прозвучали пісні на вірші Г.Яковчука.

До душі глядачам припа­ли виступи учасників шкільного танцювального ко­лективу «Сузір'я».

По закінченні урочистості біля пам'ятника на могилі Г.М.Яковчука було покладено букети живих квітів, кетяги ка­лини. Зі словами подяки до всіх присутніх звернулася дружина поета - Марія Іванівна Яков­чук. Шанувальники творчості Яковчука мають можливість взяти до рук його посмертне видання «Струни серця».

Наш незабутній земляк заповідав: «Моя поезія - це запізнілі струни мого серця... З вірою «зійде зоря моя на славній Україні...» І мрія його здійснилась - книга вийшла.

Анатолій ГАЛУС, вчитель-пенсіонер, громадський кореспон­дент, лауреат обласної журналістської премії ім.Ф.Савчука