Інформаційні бійці

Усе, закріплене на папері,  є спадщиною, хоча не все є над­банням.

Для нашого молодого міс­та інформаційне наповнення  було і лишається актуальним, адже останні 35 років Нетішин живе інтенсивно, у високому трудо­вому та соціальному ритмах. Вже історією стали події початку будівництва Хмельницької АЕС і міста. Перші згадки про це з’явились на сторінках газет «Правда», «Известия», «Со­ци­а­лис­тиче­ская индустрия», а згодом  у «Подільських вістях», «Тру­дів­нику Полісся». Зрештою у 1981 році побачив світ пер­ший номер  газети «Энерго­стро­итель». Саме завдяки публі­каціям у цьому часописі ми має­мо уяву про ритм, діяльність і помисли першо­проходців. Ска­жемо добрі слова на адресу тих, хто залишив нам відбитки подій тридцятирічної давнини і трохи ближчого для нас часу. Це Валерій Басиров, Микола За­ріцький, Олександр Раді­шев­ський, Михайло Ільчук, Микола Панасюк, Петро Вой­тович, Іван Бубен, Микола Одайський (фотокореспон­дент), Людмила Сінчук, Ігор Петровський, Ігор Касьянов, Іванна Коптяк, Андрій Канто­ністов, Андрій Куль­чицький, Володимир Баталов, Миро­слав Горбовий, Людмила Рудковська, Богдан Фединчук, Людмила  Кожушко. Було чи­ма­ло дописувачів з числа чи­та­чів часопису.

1991 рік – переломний не лише у історії держави, але й газетярській справі міста зок­рема. З’явились нові видан­ня – «Нетішинський вісник» та «Пе­р­с­пектива».

Володимир Баталов, Анд­рій Кантоністов, Микола Заріцький, Тетяна Онісімчук, Віктор Вой­ков­ський, В’ячес­лав Гаврилюк, Микола Руць­кий, а зрештою  Ольга Мороз, Галина Косік, Леся Ліщенко доклали чимало зусиль, аби «Нетішинський вісник» став основою інформа­ційного від­творення  проблем міста.

Специфічна сфера у пра­ців­ників редакції «Перспекти­ви». Крім вашого покірного слуги тут шукали шлях до сер­дець чита­чів Ірина та Ігор Петровські, Ігор Герасимчук, фотокореспон­денти Сергій Жиленко і Валерій Валуєв,  Ольга Сокол, Олек­сандр Шус­терук.

Значний відрізок часу у міс­ті діяла газета «Час моло­ді», жур­налісти якої Марина Устюш­кіна, Аліна Балцату, Руслана Чернюк  і багато юних допису­вачів доповнювали панораму діянь молодого поко­ління.

Весною 1995 року вийшла перша телепрограма Хмель­ни­ць­кої АЕС, яку репрезенту­ва­ли журналісти Сергій Біло­шицький та Людмила Гуда. Шлях у майже 20-річний тер­мін позна­чився багатьма зна­хідками і має своїх прихильни­ків серед глядачів. Нині теле­студію станції очолює Віра Пет­ров­ська. У цьому ко­лекти­ві «засві­тились» журналі­сти   Ігор Німий, Жанна Суліма, Неля Фінчук, Тетяна Степа­нюк, відеооператори  Вадим Ма­цюк, Віталій Ляшук,  Тетяна Тарасюк тощо.

2001 року у Нетішині за­працював місцевий оператор кабельного телебачення ТОВ ТРК  ’’Лотел-СКТБ’’. Телере­пор­тажі Галини Місюк, Наталії Чу­пилки, Світлани Тімченко та її тезки Світлани Сущинсь­кої мають неабиякий резо­нанс, відтворюють сьогодення у всіх його проявах.

Як бачимо, тих, хто нама­гався залишити слід у історич­ному калейдоскопі міста за до­помогою розповідей про все «що відбувається на пла­неті», чимало. Час розставить їх по ранжиру, визначить їх місце  у інформаційній сфері.

1994 року відбулось пер­ше засідання місцевої органі­зації Спілки журналістів Украї­ни, у якому взяли участь автор цих рядків, С.Білошицький, В.Вой­ков­ський, О.Голіченко, М.Па­насюк, С.Форсюк, Л.Руд­ков­ська. Тоді намічались пла­ни різносто­роннього характе­ру. Можна ска­зати, що біль­шість з них втіли­лась у життя, дещо кануло в Лету.

Видано кілька книг та бук­летів з історії міста і його най­бі­льших підприємств. Журна­лі­ст­ський осередок спільно з Хме­льницькою обласною організа­цією Національної спі­лки журна­лістів та Україн­ським ядерним товариством організували великий семінар з круглим сто­лом під назвою “Проблематика екології, без­пеки життєдіяль­ності людини у регіонах розта­шу­вання АЕС та її висвітлення у засобах масової інформації”. 2003 ро­ку Нетішинська міська органі­зація Національної спілки журналістів визнанавалась кращою первинною в Хмель­ницькій області. Організовано низку проектів, що стали над­банням «Книги рекордів Укра­їни». Ми спілкуємось і знахо­димо спільні точки дотику з колегами з Рівнен­щини. Зросла чисельно місь­ка організація, в яку влилось кілька представ­ників міста Славути. Нині на об­ліку  чоти­ри «штики» з газети «Нетішин­ський вісник», три пра­цівники ХАЕС, три – з міської влади, телевізійники, пенсіоне­ри, що не стоять осторонь про­цесу, тощо. Очолює осере­док влас­кор газети «Подільські вісті» Петро Войтович.

Напередодні Дня журналі­ста маємо приємну звістку, що за креативність, великий об­сяг роботи у сфері ЗМІ корес­пондент газети «Перспекти­ва» Олександр Шустерук від­значений «Золотою медаллю журналістики». Вітаємо коле­гу і бажаємо усім причетним до професії, що фіксує певні зрізи історії, творчих успіхів та добра!

Віктор Гусаров, секретар міської організації НСЖУ

На знімку: Олександр Шус­терук