Заради  збереження довкілля

Офіційно територія Хмельницької АЕС обмежується площею проммайданчика, на якому діючі та недобудовані енергоблоки, виробничі та господарські споруди. За межами периметра на віддалі 2,7 кілометра знаходиться санітарно-захисна зона, яка переходить у так звану 30-кілометрову зону спостереження. Саме на неї спрямована основна увага працівників відділу охорони навколишнього середовища Хмельницької АЕС. Днями цей підрозділ відзначає свій 25-річний ювілей.

 За словами начальника відділу охорони навколишнього середовища Олександра Левицького, основним завданням колективу його підрозділу, в якому працює 19 чоловік, є організація і проведення контролю  за  навколишнім природним середовищем у санітарно-захисній зоні і зоні спостереження, визначення ступеня впливу на неї діяльності енергетичного об’єкта. Також контролюються різноманітні скиди та викиди в навколишнє середовище.

- Попередником нашого відділу була лабораторія охорони навколишнього середовища, - продовжує свою розповідь Олександр Валентинович, -  вона   організована в лютому  1989  року, до речі, одна з перших на АЕС Радянського Союзу. Керівником лабораторії став кандидат хімічних наук Юрій Анатолійович Шумов. Підбиралися спеці­алісти та комплектувався штат підрозділу, закуповувалось обладнання і матеріали, формувалась база нормативної документації. Слід зазначити, що в штат були зараховані досвідчені спеціалісти, які добре знали технологію роботи станції – хіміки-технологи. З часом  приєднувались спеціалісти з біологічною та екологічною освітою. Становлення лабораторії відбувалось за участю Тетяни Мізандронцевої, Елеонори Дикої, Ніни Кирилюк та інших. Від початку створення лабораторія зазнавала реорганізацій. Логічним завершенням цього процесу стало створення відділу охорони навколишнього середовища (ВОНС). У складі нашого підрозділу лабораторія функціонує і зараз. Тут працюють групи, які контролюють поверхневі і стічні води, підземні води, атмосферне повітря і ґрунти. На відповідальних роботах  працівники з багаторічним виробничим досвідом, зокрема, інженери Галина Мазур, Тетяна Мазур, Лілія Ібрагімова, лаборанти хімічного аналізу, Наталія Подобна, Яна Мізандронцева, Світлана Кулішова, Надія Котик, Неля Смірнова, Наталія Коломійчук,  Тетяна Долінська, Вікторія Дорохіна. У відділі є також сектор екологічного управлі­ння та аудиту, який займається дозвільною системою у сфері природоохоронної діяльності. За участю провідних інженерів Наталії Горпишин, Оксани Тихоліз, інженерів Клавдії Щербань, Інни Мисько та техніка Ольги Канівець супрово­джуються роботи з отримання дозволів на використання водних ресурсів, утворення та розміщення відходів виробництва (відпрацьовані акумулятори, мастила, автомобільні шини,  люмінесцентні лампи  тощо), на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря і скиди у водні об’єкти.  Під контролем ВОНС цехи отримують дозволи на перевезення, зберігання та використання небезпечних речовин (різноманітні кислоти, гідразин, морфолін та ін.). Для  вирішення основного  завдання - моніторингу  стану  навколишнього середовища, лабораторією, згідно з «Графіками відбору проб і проведення хімічних аналізів», виконується контроль за якістю поверхневих, підземних і стічних вод, ґрунтів та донних відкладень, атмосферного повітря, а також контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне  повітря  від стаціонарних і пересувних (автотранспорт) джерел забруднення. Якість поверхневих та стічних вод оцінюється за 35 показниками у 39 контрольних точках. Також контролюється ставок-охолоджувач, річки Вілія, Горинь, Гнилий Ріг, Гуска, Утка,  Цвітоха тощо. Підземні води оцінюються у двох водоносних горизонтах за 18 показниками з використанням мережі з 229 спостережних свердловин. Донні відкладення та  грунти оцінюються за 21 показником  на  26 контрольних  точках.  Якість  атмосферного повітря за вмістом окислів сірки та азоту контролюється у 11 контрольних точках. Для проведення такого комплексу робіт одержані відповідні дозволи. Еколого-хімічна лабораторія  атестована на право фізико-хімічних вимі­рювань під час контролю стану навколишнього природного середовища - “Свідоцтво про атестацію № КН-2/12-58-4” від 27.04.2011 (дійсне до 27.04.2016). Стан атмосферного повітря контролюють фахівці сектору аналітичного контролю атмосферного повітря та ґрунтів.

Кожного разу делегації представників владних структур, місцевого самоврядування, вітчизняних та міжнародних інспекцій, які відвідують ХАЕС і мають зустрічі з її генеральним директором Миколою Сергійовичем Панащенком, отримують достовірну інформацію про стан довкілля. На основі статистичних даних можна зробити висновок, що діяльність енергетичного об’єкта не призводить до погіршення стану довкілля. Показовим є те, що після пуску другого енергоблока відпала потреба частої експлуатації пуско-резервної котельні, яка працює на мазуті. Зараз вона знаходиться в резерві, а парові котли вмикаються лише в разі необхідності перевірки після виходу з ремонту.

Начальнику відділу охорони навколишнього середовища Олександру Левицькому та його заступнику Олександру Голоду часто випадає брати участь у зустрічах з представниками громадськості, ЗМІ, де доводиться розповідати про основні напрямки охорони довкілля та давати ґрунтовні відповіді на запитання. Найбільше гостей цікавить якість води у місцевих річках, озерах та достатність її для виробничих потреб електростанції на даний час та в перспективі. Спеціалісти відділу охорони навколиш­нього середовища констатують, що за часів Радянського Союзу проект Хмельницької АЕС був розрахований на експлуатацію 4 енергоблоків. Слід також зазначити, що за площею та об’є­мом ставок-охолоджувач значно біль­ший від поді­бних водойм Запорізької та Південноукраїнської АЕС. Принаймні у нашому водосховищі при проектному рівні (203,0 метра) знаходиться 120 млн. кубометрів води. Технологічний стан водойми підтримується за рахунок стоку річки Гнилий Ріг та атмосферних опадів. Цього достатньо для підтримання  нормального рівня води і роботи електростанції. На річках Гнилий Ріг та Горинь працюють атестовані водомірні пости, які ведуть регулярні спостереження за основними характеристиками стоку. Багато років поспіль спеціалісти відділу охорони навколишнього середовища фіксують стабільні фізико-хімічні показники води, яка потрапляє з Гнилого Рогу. Її якість є задовільною і в станційному водосховищі. За багатьма показниками вона краща, ніж у річці Горинь. У своїх виступах Олександр Левицький констатує: на це впливає кілька чинників. Ставок-охолоджувач Хмельницької АЕС практично позбавлений потрапляння стічних вод фабрик та заводів, станційна каналі­заційна система постійно перебуває у справному стані. Науковцями доведено, що велику користь в очищенні водосховища приносить молюск дрейсени, поява якого була зафіксована років десять тому. У цьому екологічному ланцюжку неабияка роль риб-біомеліораторів, розведенням яких активно займаються працівники гідротехнічного цеху Хмельницької АЕС.

За словами  Олександра Голода, Хмельницька АЕС постійно перебуває  під пильною увагою наглядових органів.  Перевірки на ХАЕС бувають часто, у них беруть участь санепідемстанція, обласне управління екології. Так, зокрема, Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області щороку проводиться комплексна перевірка Хмельницької АЕС щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у галузі охорони атмосферного повітря, охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, охорони земельних ресурсів та у сфері поводже­ння з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Під час перевірок фіксується наявність відповідних ліцензій, до­зволів та лі­мітів, ведення первинного обліку викидів та скидів забруднюючих речовин, ведення пер­винного обліку питної та технічної води, здій­снення відо­мчого контролю, дотримання встановлених лімітів використання питної та технічної води, поводження з відходами та отруйними речовинами, проведення екологічного моніторингу, правильність складання форм державної статистичної звітності, правильність нарахування збору за забруднення навколишнього середовища тощо. У результаті неодноразо­вих  перевірок підтверджується: вплив виробничої діяльності ХАЕС на навколишнє середовище міні­мальний, погіршення стану навколишнього природного середовища в санітарно-захисній зоні АЕС і зоні спостереження немає. Працівники відділу наголошують, що за умов нормальної експлуатації АЕС  екологія довкілля у багато разів краща, ніж у зоні впливу теплових електростанцій (ТЕС). Саме вони найбільше забруднюють атмосферу, викидаючи в навколишнє середовище майже всі елементи таблиці Мендєлєєва.  Спалювання вугілля і мазуту  приводить до появи кислотних дощів, які зменшують врожайність сільськогосподарських культур, спричиняють загибель лісів, шкідливо впливають на здоров’я людей.

На території Хмельницької АЕС багато років поспіль спостерігається своєрідний феномен: за кілька сотень кроків від діючих енерго­блоків на дренажному каналі живуть сім’ї бобрів. Цей факт став популярним серед учасників конкурсів дитячих малюнків «Атомна енергетика і ми». Деякі юні художники залюбки зображали бобрів на фоні енергоблоків нашої електростанції. Не обійшли тему присутності цих тварин і юні науковці, які готували конкурсні роботи – реферати. Наприклад, колишній випускник Нетішинської ЗОШ №4  Олек­сій Стефанович, згодом учениця  5-A класу Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Тамара Порада. У  під­готовці конкурсних робіт да­вали консультації Олександр Левицький та Олександр Голод. Вони  переконують, що наявність бобрів свідчить про належну екологічну обстановку довкілля, ці тварини у непридатному середовищі існувати не можуть, у нас практично ідеальні умови. Крім бобрів на території водосховища можна побачити понад двадцять видів перелітних птахів, серед яких лебеді-шипуни. Тут вони рятуються від холоду у суворі зими. До речі,  на території водосховища було зафіксовано окільцьованого лебедя. У Інституті зоології імені І.І.Шмальгаузена Національної Академії Наук України орнітологи встановили місце його кільцювання - озеро Балатон Угорщини.

Торік колективу відділу охорони навколишнього середовища довелось доводити свою фаховість під час проведення сертифікаційного аудиту інтегрованої системи управління відповідно до стандарту МАГАТЕ GS-R-3, ISO 9001 та  ISO 14001. Він встановлює вимоги до системи еколо­гічного управління. На виконання вимог стандарту, персонал відділу охорони навколиш­нього середовища разом з підрозді­лами ВП ХАЕС виконав роботу з ідентифікації екологічних аспектів і отримав позитивний результат.

Олександр Шустерук

Фото автора та з архіву редакції

і  працівників ВОНС