Звітували, визначали  шлях у майбутнє

На збіглому тижні відбулись конференції трудового колективу та профспілкової організації Хмельницької АЕС. На цей форум при­були голова Атомпрофспілки В.О. Матов, голова профкому «НАЕК «Енерго­атом» О.В.Лич, виконавчий директор з кадрів, праці та соці­альних питань  ДП «НАЕК «Енерго­атом» Т.К.Алексєєва, які разом з генеральним директором ХАЕС М.С.Панащенком та головою ППО ХАЕС М.В.Гуком були обрані до робочих органів обох конференцій. До порядку денного конференції трудового колективу були внесені наступні питання: звіт про виконання показників діяльності ВП «ХАЕС» за 2013 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом»; звіт про виконання за 2013 рік планового кошторису витрат, розгляд і схвалення планового кошторису витрат «Соці­альний розвиток на 2014 рік»; розгляд і затвердження Довідки про виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» по ВП «ХАЕС» за 2013 рік; розгляд і схвалення змін до Правил внутрішнього трудово­го розпорядку ВП «ХАЕС»; вибори  делегатів на конференцію трудового колективу «НАЕК «Енерго­атом»; різне.

Згідно із затвердженим порядком денним першим доповідачем виступив генеральний директор ВП «ХАЕС» Микола Панащенко. Він озвучи­в виконання показників діяльності ВП «ХАЕС» за 2013 рік, передбачених Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом».

Микола Сергійович розповів про виробничі успіхи колективу електростанції.

У 2013 році електростанція виробила 14 571 млн. кВтг електроенергії. Це другий результат за всю історію існування підприємства. Загалом на 31 грудня 2013 року сумарний виробіток з початку експлуатації склав 228 660 млн. кВтг електроенергії. Загальний коефіцієнт встановленої потужності становив 83,2 відсотка. Це кращий показник по галузі. Товарної продукції відпущено на 3 мільярди 26,2 мільйони гривень.

Оперативний персонал станції складає за планом 768 чоловік, наявний – 763. З них атестовано 746 осіб.

Генеральний директор звернув увагу, що останніми роками намітились зміни у зменшенні кількості аномальних подій, пов’язаних з порушенням у роботі обладнання. Звернув увагу керівник станції і на такий аспект, як зменшення кіль­кості нещасних випадків на виробництві. Минулого року з цієї причини не було жодного втраченого дня.

Це певною мірою результат посиленої уваги і чималих матеріальних затрат на заходи  з охорони праці. За 2013 рік здійснено 48 заходів з охорони праці, атестовано 268 робочих місць при плані 218 тощо. Проте залишається високим рівень невиробничого травматизму, минулоріч він збільшився. 93 відсотки цих випадків припадає на падіння.

Для ознайомлення зі звітом про виконання за 2013 рік планового кошторису витрат за статтею «Соці­альний розвиток» слово було надано начальнику відділу соціального розвитку Сергію Ільющенкову.

Він відзначив, що на придбання путівок на оздоровлення та відпо­чи­нок при плані – 2 млн185 тис. грн. фак­тично витрачено 1млн. 22 тис. грн.

У 2013 році фактичні витрати на утримання КДЮСШ та СК склали 5,2 млн. грн. Значні кошти спрямовані на матеріальну допомогу дітям-сиротам та інвалідам, на наро­дження дитини. 75 чоловік вийшли на пенсію, отримавши одноразові виплати загальною сумою 3 млн. 122 тис. гривень. На жаль, не просунулась уперед квартирна черга і сьогодні претендують на житло понад 950 чоловік.

В ході конференції були озвучені відповіді на різні запитання з вуст керівників Атомпрофспілки та ДП «НАЕК «Енергоатом» В.Матова та О.Лича, інших відповідальних осіб. На письмові запитання відповіли генеральний директор ХАЕС Микола Панащенко та його заступники.

Заслухавши доповіді і виступи делегатів з питань порядку денного конференція трудового колективу ВП «ХАЕС» постановила.

Звіт генерального  директора про виконання показників діяльно­сті ВП «ХАЕС» за 2013 рік відпо­відно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом» взяти до відома.

Звіт начальника відділу соці­ального розвитку про виконання «Планового кошторису витрат на соці­альний розвиток ВП «ХАЕС» за 2013 р.» взяти до відома.

Затвердити довідку про виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2013 рік по ВП «ХАЕС».

Вважати частково виконаними по ВП «ХАЕС» пункти 4.3, 5.8, 7.11, 8.2  Колективного дого­вору ДП «НАЕК «Енерг­­оатом».

Схвалити зміни до Правил внутрішнього трудового розпорядку ВП «ХАЕС».

Обрати делегатами на конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» делегацію  ВП «Хмельницька АЕС» у складі 10 осіб, а саме: Віктор Андрійович  Демидюк, заступник генерального директора з кадрів і соціального розвитку; Сергій Олександрович Ільющенков, начальник  відділу соці­ального розвитку; Людмила Сергіївна Гуц, заступник начальника ЦГЗ по роботі з персоналом; Наталія Михайлівна Коломійчук, лаборант хімцеху; Олена Володимирівна Хомен­ко, провідний інженер-програміст СІТ; Наталія Григорівна Семеню­к, технік ЗВВО; Леонід Леонідов­ич Волков, старший інспектор СВНіПБ; Петро Васильович Конончу­к, заступник начальника ЕЦ по роботі з персоналом; Сергій Павлович Поліщук, начальник бюро ТрЦ; Андрій Юрійович Рибалко, електрослюсар ЦТАВ.

Вважати делегатами  поза квотою: Миколу Сергійовича Панащенка, генерального директора, Михайла Володимировича Гука, голову ППО ХАЕС, Дмитра Валерійовича Міщенка, заступника начальника ЕРП, Андрія Васильовича Дани­люка, Олександра Миколайовича Хомич­а -  начальників зміни енергоблока.

У разі виникнення об’єктивних причин надати право адміністрації та профспілковому комітету  вносити зміни в персональний склад делегації.

Адміністрації та профспілковому комітету ВП «ХАЕС» продовжити роботу з органами місцевого самоврядування щодо облаштування додаткових автобусних зупинок.

Всі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами конференції трудового колективу, взяти до відома.

* * *

Цього ж дня відбулась профспілкова конференція.

Про роботу профспілкового комітету Хмельницької АЕС за період з 6 березня 2013 по 27 березня поточного року виступив голова ППО Хмельницької АЕС Михайло Володимирович Гук.

Промовець відзначив, що профспілкова організація ХАЕС нараховує 5935 членів профспілки, серед яких 5122 працівників ВП «ХАЕС», 58 працівників СК і КДЮСШ ППО ХАЕС, 5 штатних працівників профкому,  752 непрацюючих пенсіонери Хмельницької АЕС та 5 колишніх працівників АПК і ТГ.

Профспілкову організацію  очолює профком, обраний у лютому 2012 року у складі 15 осіб.

В структурі ППО ХАЕС 34 профспілкові ланки першого рівня – цехкоми та 111 ланок другого рівня – профгрупи.

За звітний період проведено 51 протокольно оформлене засі­дання профкому. На засіданнях розглянуто понад 550 питань, що безпосередньо стосуються життєдіяльності підприємства, інтересів кожного працівника.

Вирішення поточних питань в робочому порядку здійснювали постійно діючі в профспілковому комітеті 13 комісій при активній допомозі голів цехових комітетів та профспілкового активу, а контро­льну функцію здійснювала ревізій­на комісія, очолювана Володимиром Рубасом. Комісії очолювали: з охорони праці Сергій Кусков; з організаційно-масової роботи і інформації  Людмила Гуц; по роботі з оперативним персоналом Андрій Данилюк; з правового захисту  Іван Кривоконь; з організації оздоровлення Наталія Коломійчук; з соці­ально-економічного розвитку Дмитро Міщенко; з фізкультурно-масової роботи Степан Пенчук; по роботі з дітьми і шефській роботі Людмила Малько; з культурно-масової роботи Олена Романова; з соціального захисту  Олег Тищук;  з реформування заробітної плати і структурних змін Олена Хоменко; житлово-побутову  Вадим Яхимович; по роботі з молоддю Леонід Волков.

Основними напрямками роботи профспілкового комітету за звітний період були: контроль за дотриманням на підприємстві законодавства України про працю; контроль виконання умов Колективного договору; підготовка і проведе­ння культурно-масових, спортивних, оздоровчих і реабілітаційних заходів для персоналу                   ВП «ХАЕС» і членів їх сімей.

Опрацьована значна кількість розпорядчих документів по ВП «ХАЕС», графіків роботи персоналу, перевірялися та надавалися зауваження до посадових ін­стру­кцій, надавалися пропозиції та погоджувалися спільні рішення щодо внесення змін і доповнень до Колективного договору.

Михайло Володимирович звернув увагу, що організація прожила складний і динамічний рік. Від­сутність кош­тів призводила до напружених моментів у виплаті заробітної плати персоналу СК і КДЮСШ, складностей у наданні матеріальної допомоги членам профспілки, у організації оздоровлення персоналу і літнього дитя­чого відпочинку. Поточний рік також не уник драматизму. Через відсутність в тарифі на електроенергію коштів на соціальний розвиток і досить складні переговори з попереднім керівництвом компанії по Колективному договору майже три місяці не було кошторису на со­ціальний розвиток і, як наслідок, кошторису ППО. Відтак в негативі 12-денна затримка виплати заробітної плати­ персоналу СК і КДЮСШ і лише сподівання на виплату 13-ї зарплати­.

Досить часто на запитання членів профспілки: «Які новини?», - продовжив промовець, -  доводилося відповідати, що кращою новиною для нас є відсутність будь-яких новин. «На мій погляд, кращою новиною минулого року є той факт, що нам спільно з адміністрацією і профспілковим комітетом компанії вдалося зберегти цілісність колективу атомників і не допустити його поді­лу­ на «касти» у вигляді основного, допоміжного і сервісного персоналу».

Далі Михайло Володимирович торкнувся конкретних питань матеріа­льної допомоги, оздоровлення тощо.

Зокрема матеріальну допомогу з коштів профспілкового бюджету за звітний період отримали: 550 членів профспілки (в тому числі 11 - двічі) на суму 1 208 400 грн. Серед тих, хто отримав допомогу, 92 пенсі­онери.

У надзвичайно складних випадках захворювань працівників та членів їх сімей, коли суми на лікування складали десятки тисяч гривень (онкологічні захворювання, складні оперативні втручання, імплантація донорських та штучних органів і т.д.) профспілковий комітет ХАЕС звертався за допомогою у профспілковий комітет Компанії. Михайло Володимирович зауважив, що жодного разу не було відмови, за що щиро подякував Олексію Васильовичу Личу, присутньому на конференції (8 заяв на загальну суму 115000 грн).

Спільно з профспілковим комі­тетом ДП «НАЕК «Енергоатом» за звітний період Хмельницькою АЕС оздоровлено в оздоровчих таборах 345 дітей на суму 2 455 375 гривень. Крім того в пансіонатах, санаторіях і будинках відпочинку разом з батьками оздоровлено 305 дітей членів профспілки.

Голова профкому поки що залишив без коментарів перспективи оздоровлення дітей в 2014 році, сподіваючись, що традиційно гостинно зустрічатиме «Агатівка» та не залишить без оздоровлення дітей ЗАЕСівська «Юність».

За звітний період спільно з профспілковим комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» оздоровлено 1875 працівників ВП «ХАЕС» та членів їх сімей, в тому числі 1820 в санаторі­ях і пансіонатах і за путівками вихідного дня 55 осіб. На ці потреби виділено 13 298 860 гривень. Голова ППО ХАЕС із певним сарказмом констатував, що не розуміє алгорит­му розподілу коштів на фінансування даного напрямку роботи при формуванні кошторису на соці­альний роз­виток Компанії: спочатку 6,3 млн. грн., потім «ста­більні» протягом 5-ти років 4047000 грн., минулорічні планові 2185000 грн., а фактичні 1220000 грн., тощо.

Про фізкультурно-масову роботу Михайло Володимирович завжди доповідає з піднесенням, адже досягнення у цій сфері є візиткою і гордістю ВП «ХАЕС» та ДП «НАЕК «Енерго­атом». За 16-річну історію існування ДП «НАЕК «Енерго­атом» одинадцятьом спортсменам присвоєно найвище спортивне зва­н­ня «Заслужений майстер спорту України», з-поміж яких десять – нетішинці.

Поєднання зусиль комісії профспілкового комітету, колективу СК «Енергетик» ППО ХАЕС, колективу КДЮСШ ППО ХАЕС і унікальна серед АЕС України структура (тренерсько-методичний персонал передано в структуру профкому) дає можливість досягати видатних результатів, залучати до активних занять фізичною культурою і спортом значну кількість працівників ХАЕС і членів їх сімей. При цьому тради­ційною проблемою розвитку даного напрямку роботи є недостатній рівень фінансування, а з минулого року у напрямку розвитку фізичної культури і спорту з’явився ще один ворог - платні послуги за відвідування спортивних об’єктів. «Залишаюся переконаним противником платних послуг, - наголосив промовець. - Думаю і мої опоненти найближчим часом зрозуміють, що не платні послуги на об’єктах культурно-спортивного призначення стануть рушійною силою подальшого прогресу і розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом».

Проблемним залишається питан­ня стабільного фінансування капітального житлового будів­ни­цтва.

«Хочу вірити, що успішно завершиться у 2014 році добудова ІІ черги будинку №505», - наголосив промовець, і звернув увагу, що головним перспективним завданням для профспілкового активу ВП «ХАЕС» на новий звітний період буде робота з підготовки пропозицій і прийняття нового Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015-2016 роки. «Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб в умовах тотального недофінансування Компанії, грабіжницької політики по формуванню тарифів для атомної енергетики не загубилася головна складова нашої роботи -  соціальний захист персоналу», - резюмував голова ППО Хмельницької АЕС.

Після виступів голови ревізійної комісії В.Рубаса, розгляду і затвердження виконання «Кошторису витрат­ первинної профспілкової організації ХАЕС за 2013 рік» та представлення цьогорічного «Кошторису...», проголошення зауважень і власних оцінок делегатів з приводу роботи профкому у звітному періоді, обрання делегатів на звітну профспілкову конференцію ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» (ті ж, що й від конференції трудового колективу), прийнято Постанову.

Роботу профспілкового комітету за період з 5 березня 2013 по 27 березня поточного року визнано «задовільною», затверджено акт ревізії фінансово-господарської діяльності первинної профспілкової організації ВП «Хмельницька АЕС» та звіт про «Виконання кошторису витрат первинної профспілкової організації ХАЕС за 2013 рік, схвалено  « Кошторис...» на рік поточний, взято до відома заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами звітної конференції ППО ХАЕС.

Крім цього делегати почули відповіді на різні запитання від голови Атомпрофспілки В.Матова та голови ППО ДП «НАЕК «Енерго­атом» О.Лича.

Віктор Гусаров

Фото  автора