Пленум поставив завдання  на перспективу

19 березня 2015 року у м. Києві відбувся V Пленум ЦК «Атомпрофспілки». В роботі Пленуму  взяли участь голова ППО Хмельницької АЕС Михайло Гук, члени ЦК «Атомпрофспілки» Олександр Богуш, Андрій Синюта та  Олександр Хомич, молодіжний лідер ХАЕС Олександр Волков і член Ради молоді «Атомпрофспілки»  Юрій Яремчук.

Роботі Пленуму передували засідання Президії ЦК «Атомпрофспілки» та постійних комісій за напрямами діяльності, а також засідання Ради Молоді "Атомпрофспілки", які відбулися 18 березня.

На засіданні інформаційної комісії були обговорені питання інформаційної роботи в первинках, проблеми, які постають перед профспілковими організаціями з цього питання, проведено обмін досвідом та розроблено пропозиції для посилення інформаційної роботи. Комісією було запропоновано профспілковим ор­ганізаціям здійснити роз­робку та наповнення  бази електронних адрес  первинних профспілкових організацій для оперативного доведення інформації до профспілкового активу та членів профспілки; ширше застосовувати соціальні мережі в Інтернеті, у яких висвітлювати питання діяльності профспілкових організацій. Члени комісії  висло­вили пропозицію до Президії ЦК «Атомпроф­спіл­ки» щодо можливості присутності на засіданнях Пре­зидії членів Інформаційної комісії.

На засіданні Статутної комісії обговорено питання щодо змін у складі ЦК профспілки, Статутної комісії та постійної комісії "Атомпрофспілки", розглянуто звернення та листи, які надійшли до Статутної комісії. Розглянуто питання щодо правомірності діяльності двох первинних профспілкових організацій «Атом­профспілки» на одному підприємстві.

Бюджетна та Ревізійна комісія обговорили довідку про результати виконання бюджетів ЦК профспілки та Фонду солідарності «Атомпроф­спілки» у 2014 році та інші питання.

Представники молодіжних організацій «Атомпрофспілки» на своєму засіданні обговорили підсумки роботи у 2014 році та затвердили план роботи на 2015 рік.

Отже, V Пленум ЦК «Атомпрофспілки» відбувся 19 березня. В роботі Пленуму взяли участь 57 членів ЦК «Атомпрофспілки» з 69 обраних, працівники апарату «Атомпрофспілки» та представники  Організації Молоді. Чи не вперше за кілька років в роботі Пленуму ЦК «Атомпрофспілки» взяли участь  керівники профільних міністерств, Федерації Профспілок України, а саме  Міністр  енергетики та вугільної промисловості України В.Демчишин, Голова ФПУ Г.Осовий, заступник Міністра екології та природних ресурсів України С.Курикін, заступник Міністра України соціальної політики В.Іванкевич, Президент «НАЕК «Енергоатом» Ю.Недашковський, директори АЕС України.  

До порядку денного Пленуму були включені наступні питання: про зміни у складі ЦК профспілки, Статутної комісії та постійної комісії «Атомпрофспілки»; про дії «Атомпрофспілки» щодо забезпечення захисту трудових прав та соціальних гарантій працюючих в сучасних умовах; про виконання бюджету ЦК профспілки та бюджету Фонду солідарності «Атомпрофспілки» за 2014 рік; про бюджети ЦК профспілки та Фонду солідарності «Атомпрофспілки» за 2014 рік; про «Звіт про роботу «Атомпрофспілки» за 2014 рік»; про «План заходів ЦК «Атомпрофспілки» на 2015 рік.»

Проте, у зв’язку з важливістю питання щодо захисту трудових прав працюючих, учасники Пленуму відійшли від стандартної процедури обговорення питання та побудували його обговорення у форматі запитань та відповідей керівників профільних міністерств та членів ЦК «Атом­профспілки».

Основними питаннями, які обговорювалися були наступні: ситуація у атомній енергетиці та промисловості України; тарифна політика; кадрова політика; створення державного органу управління атомною галуззю України; відшкодування Пенсійному Фонду України виплат за нарахування та доставку пенсій за списком №1; про заборгованість виплат з державного бю­джету за листопад-грудень 2014 року; про стан фінансування державних бюджетних програм у зоні відчуження у 2015 році;  про наповнення та витрати  Фонду по поводженню з РАВ; про подовження дії Постанови КМ України № 831 на 2016 рік; про стратегію розвитку зони відчуження та підприємств, які здійснюють роботи відповідно до затверджених державних бюджетних програм; про повернення фінансування СМСЧ до МОЗ України; про солідарні дії профспілки у вирішенні наболілих питань тощо.

Керівники профільних міністерств відповіли на чисельні запитання членів ЦК профспілки, наголосили на тому, що вони готові до соціального діалогу у будь-якому форматі співпраці з профспілкою для вирішення проблемних питань галузі та соціального захисту працівників.

У виступі Голови ФПУ України Г.Осового наголошувалось на питаннях соціального діалогу, перспектив укладання Генеральної Угоди, роботі ФПУ щодо аналізу законопроектів, законодавчих ініціатив ФП, соціального страхування, дій ФПУ  з протидії тарифній політиці влади.

З даного питання з урахуванням пропозицій була прийнята Постанова Пленуму.

Делегати затвердили Звіт про роботу Центрального комітету «Атомпрофспілки» за 2014 рік, виконання бюджету ЦК профспілки та бюджету Фонду солідарності за 2014 рік та затвердили відповідні бюджети на 2015 рік, а також затвердили План заходів ЦК «Атомпрофспілки» на 2015 рік. Отже, делегати інформацію  щодо  поточного стану  та  перспектив  підприємств енер­ге­тичного та промислового комплексу України взяли до уваги. У постановляючій частині записано ряд важливих для АЕС пунктів. А саме: не допустити погіршення соціально-економічного стану працівників підприємств атомно-енергетичного та промислового комплексу України, підприємств зони відчуження і домагатися протягом року поступового підвищення заробітної плати від­повідно до Галузевої угоди у розмірі не менше, ніж рі­вень інфляції. Вимагати від Пре­м'єр-мі­ні­стра України розгляду питання створення окремого ор­гану державного управління з питань ядерної енер- гетики та промисловості з функцією управління та ор­га­ні­зації розвитку ядерної галузі. Звернутися з вимогою до Кабінету мі­ністрів Ук­раїни та до відповідних Міні­стерств щодо безумовного виконання Постанови КМУ №1162 «Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників кері­вників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, пово­дження з радіоактивними відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки» при розгляді кадрових питань і призначень. Звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з пропозицією відновити формування державного замовлення на підготовку кадрів з урахуванням потреб підприємств. Звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вимогою прискорення розробки та затвердження «Програми розвитку атомно-промислового комплексу України».Ініціювати проведення наради за участю представників «Атомпрофспілки», міських голів, керівників СМСЧ,представників профільного комітету ВРУ та Міні­стерства охорони здоров’я з метою визначення подальших кроків щодо спеці­алізованих медико-санітарних частин.

Посилити профспілковий контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, продовжити навчання профспілкового активу з метою максимального використання наданих законодавством повноважень.

Власна інформація

Фото Миколи Петриченка