Про процедури формування тарифів на комунальні послуги з водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електроенергію

Згідно із положеннями закону України «Про житлово-ко­мунальні послуги» від 24.06.2004 №1875-IV, постачання електричної енергії, тепло­постачання, централізоване водопостачання та водовід­ведення, що здійснюються ВП ХАЕС, є комунальними послугами.

Станом на сьогодні, формування та затвердження тарифу на комунальні послуги відбувається за процедурою, впровадженою внаслідок реформи державного регулювання у сфері комунальних послуг з квітня 2014 року та являють собою імперативну процедуру прямого затвер­дження тарифів центральним органом виконавчої влади.

Так законом України від 10.04.2014 «Про внесення змін до деяких законів Ук­раїни щодо удосконалення розра­хунків­ за енергоносії», змінено ряд норм за­ко­нодавства в сфері формування тари­фів на комунальні послуги, в тому числі тих, що надаються ВП ХАЕС. Зокрема до пп.2 п.«а» ст.28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» внесено зміни, якими міські ради позбавлені права встановлювати тарифи на комунальні пос­луги­.

Відтак, змінами до п.3 ч.1 ст.1 ЗУ «Про­ державне регулювання у сфері комуна­льних послуг» від 09.07.2010 №2479-VI , послуги з централі­зованого­ опалення, послуги з централі­зованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) віднесено до сфери регулювання державою.

Також зазнала змін і стаття 5 цього ж закону, яка відтоді визначає, що встановлення тарифів на комунальні послуги для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках здійснює виключно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (НКРКП).

Завершенням зміни системи формування тарифів у сфері комунальних послуг в частині водопостачання, теплопостачання, водовідведення та постачання електричної енергії відбулося у вересні 2014 року, коли Указом президента від 10.09.2014 затверджено «Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Вказаним указом фактично створено регуляторний орган (НКРЕКП), що об’єднав в собі комісію з формування тарифів у сфері водо, теплопостачання, водовідведення (НКРКП), а також комісію, що встановлює тариф на електроенергію (НКРЕ).

Зокрема, згідно з вищеза­значеним Положенням, основним завданням НКРЕКП є державне регулювання діяльності суб’єктів природних моно­полій та суб’єктів господарювання, що провадять ді­яльність на суміжних ринках, (пп.1 п.3 Положення) забезпечення проведення цінової і тарифної політики (пп.5 п.3 Положення) у сферах елек­тро­енергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Відповідно, до повноважень НКРЕКП віднесено:

- розробка і затвердження­ порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послу­ги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення (пп.5 п.4 Положення);

- встановлення ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання (ч.1 пп.7 п.4 Положення);

- встановлення тарифів на теплову енергію, що вироб­ляється на теплоелектро­централях, ТЕС, АЕС та когене­раційних установках і уста­новках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (ч.10 пп.7 п.4 Положення)­;

- встановлення тарифів на комунальні послуги для су­б’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здій­с­нюється НКРЕКП (ч.11 пп.7 п.4 Положення);

Звертаємо увагу, що Наці­ональна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енер­гетики та кому­на­льних посл­уг (НКРЕКП), є держав­ним колегіальним органом, підпорядкованим Пре­зидентові України і під­звітним Верховній Раді України, тобто формування,  встановлення та затвердження тарифів з комунальних послуг повністю віднесено до компетенції державних орга­нів влади.

Таким чином на виконання вимог закону ВП ХАЕС лише надає до НКРЕКП інформацію та розрахункові дані щодо централізованого водопостачання, теплопостачання та водовідведення.

Більш детально інформацію про процедуру формування та затвердження тарифів,  а також методику їх обрахунку, процес погодження та за­твердження можна знайти в зага­льнодоступних на сайті Верховної Ради України та Офіцій­ного сайту НКРЕКП документах.

Оксана Карташева