Пiдготовка ремонтного персоналу –  важлива складова успішної експлуатації

НТЦ ВП «ХАЕС» - структурний під­­розділ, що здійснює професійну підготовку і підтримку кваліфікації персоналу ВП «ХАЕС» з метою забезпечення формування та підтримки знань і навичок безпечної, надійної та економічної експлуатації обладнання і устаткування ВП «ХАЕС».

Враховуючи важливість своєчасної підготовки персоналу різних професійних груп і категорій, в умовах наближених до виробничих, на Хмельницькій АЕС в 1987 році був створений навчально-тренувальний пункт, який забезпечував координацію та організацію навчального процесу. У самому НТП проводилися заняття з підтримки квалі­фікації оперативного персоналу. Навчальний пункт був сертифікований в органах державного нагляду і щорічно отримував дозвіл на під­тримку кваліфікації.

З метою організаційного забезпечення виконання традиційних і нових, що з’явилися, завдань з підготовки персоналу, 1994 року навчально-тренувальний пункт був перетворений на навчально-тренувальний центр. До роботи у складі НТЦ був залучений ряд провідних фахівців Хмельницької АЕС з числа оперативного та ремонтного персоналу.

У структурі НТЦ передбачені про­фільні підрозділи - відділи підготовки оперативного, ремонтного персоналу та загальної підготовки, відділ психолого-педагогічного та фізіологічного забезпечення, а також бюро якості та ліцензування, відділи організації підготовки персоналу, технічних засобів навчання, технічного обслуговування і ремонту технічних засобів навчання.

Відповідно до вимог нормативних документів, у липні 2000 року НТЦ ВП «ХАЕС» в числі перших (після НТЦ ВП «ЗАЕС») одержав ліцензію Держатомінспекції МЕБУ на підготовку оперативного персоналу. Того ж  року НТЦ перебазувався у сучасне приміщення.

У розмові з начальником відділу підготовки ремонтного персоналу Віктором Опанасовичем Ткачем ми окреслюємо питання можливостей колективу НТЦ у підвищенні кваліфікації ремонтників, говоримо про наявність обладнання, технічних засобів тощо. Зокрема запитали про важливу складову, а саме – обґрунтованість можливості навчання саме на цій базі.

Віктор Опанасович зауважує, що діяльність з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації ремонтного персоналу навчально-тренувальний центр Хмельницької АЕС здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України з 31-ї професії. При цьому  ліцензійні умови дозволяють значно розширити діапазон робочих професій, за якими можлива підготовка персоналу.

На даному етапі підготовка ремонтного персоналу здійснюється з 3-ма  спеці­алізованими напрямками: ремонт тепломеханічного обладнання, ремонт електротехнічного обладнання та КВПіА і підготовка зварювальників та газорізальників.

Підготовка проводиться як за індиві­дуальними,  так і за груповими програмами. Програми підготовки розробляються на підставі типових програм з урахуванням аналізу діяльності та завдань ремонтного персоналу з конкретних робітничих професій.

При розробці індивідуальних програм підготовки під час вхідного контролю враховуються  наявні знання та навички працівника. Програми початкової підготовки обов’язково включають підготовку з питань охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки, питання культури безпеки та вивчення досвіду експлуатації. Також обов’язковим елементом у програмах підготовки є вивчення заходів щодо попередження попадання сторонніх предметів у відкриті порожнини і розущільнення обладнання.

При проведенні робіт з реконструкції та модернізації підготовка ремонтного персоналу та інструкторів відділу підготов­ки ремонтного персоналу здійснюється або на заводах-виробниках устаткування, або на майданчику ХАЕС пред­ставниками заводів-виробників. В останньому випадку програми підготовки розробляються спільно, або погоджуються з ВП ХАЕС. Перед виконанням особливо складних або рідко виконуваних робіт здійснюється підготовка ремонтного персоналу за так званими цільовими програмами, завдання яких полягає у відновленні втрачених знань і навичок виконання конкретних робіт. Як приклад можна навести підготовку операторів транспортно-технологічного обладнання ЕРП. Така підготовка здійснюється перед кожною ремонтною кампанією і проводиться на тренажерах перевантажувальної машини.

- Можна говорити, що всі важливі складові ремонтної кампанії спочатку опрацьовуються на тренажерах, відточуються в умовах навчання.

- Для підтримки постійної готовності виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування спіль­но з ремонтними підрозділами розроблені програми підтримки кваліфікації, які охоплюють практично весь ремонтний персонал. В дані програми підтримки кваліфікації включені теми з культури безпеки, з вивчення досвіду експлуатації обладнання, щодо попередження попадання сторонніх предметів у відкриті порожнини і розущільнення обладнання. У даних програмах, залежно від рівня кваліфікації персоналу, передбачається від 8-ми до 16 годин практичних занять у майстернях НТЦ. Практично щороку такі програми переглядаються і коригуються в залежності від результатів аналізу проведення ремонтних кампаній.

Підтримання кваліфікації ремонтного персоналу по роботах з підвищеною небезпекою проводиться за окремими програмами протягом усього року з метою збереження циклічності підготовки, перевірки знань і легітимності посвідчень на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

В даний час підтримання кваліфікації ремонтного персоналу проводиться за комплексними модульними програмами, до складу яких увійшли: модуль самопідготовки, який реалізується за допомогою дистанційної форми навчання на робочих місцях персоналу; модуль за технологією техобслуговування і ремонту, реалізований в НТЦ; модуль спецпідготовки та перевірки знань з виконання робіт з підвищеною небезпекою, також реалізований в НТЦ; і модуль практичного навчання на робочому місці.

Реалізація даного підходу дозволила скоротити, без зниження якості підготовки, терміни виведення персоналу на навчання в НТЦ, а також приділити більше уваги питанням технічного обслуговування і технології ремонту безпосередньо на конкретних робочих місцях.

- Хто стоїть за цією непростою схемою підготовки персоналу до ремонтних робіт?

- Підготовку на робочих місцях ремонтного персоналу в рамках програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації проводять наставники, відібрані з числа досвідчених працівників і які пройшли в НТЦ спеці­альну підготовку.

Для підготовки ремонтного персоналу в НТЦ є спеціалізовані аудиторії, навчальні класи, лабораторії і майстерня. Зокрема це клас з підготовки зварювальників і газорізальників, лабораторія трубопровідної арматури, лабораторія насосного обладнання, електротехнічна лабораторія, лабораторія контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, клас тренажерної підготовки ремонтного персоналу, зварювальна майстерня. Про підготовку зварювальників хочеться сказати окремо.

На ВП ХАЕС реалізовано комплексну систему підготовки персоналу, зайнятого виконанням зварювальних робіт. Суть системи полягає в тому, що весь персонал, зайнятий підготовчими роботами до зварювання, безпосередньо зварюванням, роботами з видалення дефектів і підготовкою поверхонь і зварних швів проходить обов’язкове навчання в НТЦ. Практична підготовка цього персоналу, підготовка газорізальників, атестація зварювальників, кваліфіка­ційні випробування персоналу, що виконує роботи з підготовки і збирання зварних з’єднань проводиться у зварювальній майстерні НТЦ. В НТЦ створені дві постій­нодіючі комісії з атестації зварюва­льників, роботи з підготовки зварювальників до атестації і заварювання контрольних зварних з’єднань здійснюються в зварювальній майстерні. Реалізація даної комплексної системи дозволила підвищити якість робіт на всіх етапах технологічного процесу «зварювання» і була віднесена у 2007 році місією OSART до позитивної практики.

- Знаю, що на базі НТЦ знаходиться значний комплекс тренажерів та іншого обладнання, що використовується для навчання.

- При підготовці ремонтного персоналу ВП ХАЕС інструкторами відділу під­готовки ремонтного персоналу використовуються малоамперний тренажер зварювальника; тренажер КВП ЦТАВ; тренажери перевантажувальної машини блока №1 і блока №2; тренажер-макет­ колектора парогенератора; тренажер з виконання ремонту поверхонь ущільнювачів трубопровідної арматури, тренажер живильного насоса ПТА 3800-20; тренажер-макети насосного обладнання та арматури; стенд для відпрацювання навичок з ущільнення фланцевих роз’ємів; стенд з відпрацювання практичних навичок відновлення ущільнень трубопровідної арматури; стенд «тепловиділяючі збірки ТВЗА»; стенд із зразками електротехнічної продукції; стенд перевірки автоматики; стенд - тренажер з ремонту технічних засобів автоматизації; макети насосного обладнання; макети трубопровідної арматури та приводів, тематичні стенди.

Окремо хочеться зупинитися на тренажер-макеті колектора парогенератора. Технічно складні, відповідальні та такі, що вимагають швидкого виконання завдання з пошуку та глушіння негерметичних теплообмінних трубок парогенератора стоять перед персоналом відділу контролю металів і службою зварювання ЕРП. Для відпрацювання прийомів швидкої та ефективної роботи інструкторами відділу підготовки ремонтного персоналу НТЦ, персоналом ВКМ і ЕРП було підготовлено технічне рішення зі створення тренажера з підготовки персоналу для проведення вихорострумового контролю і глушіння теплообмінних трубок парогенератора на базі наявного фрагмента колектора парогенератора. Тре­нажер являє собою змонтований в робочому положенні в одному з примі­щень спецкорпусу фрагмент колектора парогенератора. На колекторі змонтовано майданчик обслуговування і на верхній роз’єм встановлений маніпулятор ZOK-IRIS 02 і система ZОК - РG 05 модуль ОРZ 05. На даному тренажер-макеті колектора парогенератора проходить тренажерну підготовку з проведення вихорострумового контролю практично в реальних умовах персонал ВКМ та персонал служби зварювання ЕРП з глушіння теплообмінних трубок.

- Чи бачите шляхи удосконалення роботи?

- Удосконалення підготовки ремонтного персоналу бачиться в продовженні переходу на модульний принцип побудо­ви навчання персоналу шляхом оптимізації програм підготовки; формування єдиних блоків (модулів); удосконалення інституту наставництва, збереження та передачі знань; впровадження дистанційного навчання при підготовці ремонтного персоналу; перехід на низьковитратні форми підготовки ремонтного персоналу шляхом використання для тренажерної підготовки фрагментів облад­нання; збіль­шення кількості профе­сій при проведенні конкурсів професій­ної майстерності ремонтного персоналу, в тому числі і галузевих; впровадження комп’ютерних навчальних систем для підготовки ремонтного персоналу з питань технології ремонту.

Суттєве підвищення якості підготовки ремонтного персоналу очікується з введенням в промислову експлуатацію Центру підготовки ремонтного персоналу (ЦПРП) при Запорізькій АЕС. Термін введення в експлуатацію визначено Наказом ДП НАЕК № 763 від 09.09.2014 у 2016 році. До складу ЦПРП входить уніка­льний Тренажерний комплекс спеціальної підготовки у складі 22-х лабораторій, укомплектованих 159 тренажерами, на яких передбачається виконувати відпрацювання практичних навичок виконання ремонтних робіт в реальних умовах. Передбачається проведення практичного навчання ремонтного персоналу ВП ХАЕС.

- Успіхів вам на цьому шляху.

Вів розмову Віктор Гусаров

На знімках:  начальник НТЦ В. Ісупов пояснює дію тренажера; ремонтники в зоні; інструктори групи тепломеханічного обладнання відділу підготовки ремонтного персоналу Р. Степанюк  та О. Шпачук уточнюють план занять.

Фото Олександра Шустерука та Віктора Гусарова