Українське  ядерне  товариство омолоджується  і  збагачується  досвідом

Стало  традицією проводити інформаційну зустріч Молодіж­ної секції Українського ядерного товариства в центральній місь­кій бібліоте­ці Нетішина, адже ін­фор­мації щодо діяльності Хмельницької АЕС, яка в сучасному світі є повноправним уча­с­ником інформа­ційного простору, поєднання книги, як джерела знання, дає молодим активістам можливість зорі­єн­тува­тися та обрати необхідний напрям­ок в плані власного розвитку на благо розвитку підприємства та регіону роз­та­шування Хмельницької АЕС. Основною відмін­ністю МС Україн­ського ядерного товариства є те, що організація спів­працює з усіма мешканцями (організаціями) 30-ти кілометрової зони Хмельницької АЕС з метою створення якісного інформацій­ного продукту, науково обґрунтованої позиції щодо ядерної технології та супутніх виробництв.

Молодіжна секція УкрЯТ на ХАЕС створена 9 грудня 2014 року (протокол №1 від 09.12.2014) шляхом реоргані­зації ініціативної групи з реалізації плану діяльності МС УкрЯТ в регіоні розташув­ання Хмельницької АЕС (діяла з початку 2013 року).

В період діяльності ініціативної групи, а пізніше МС УкрЯТ,­ на ХАЕС було ініційовано, організовано та проведено ряд заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань Українського ядерного товариства. МС УкрЯТ на ХАЕС тісно співпрацює з міс­цевими органами самовря­дування та громадськими орга­нізаціями регіону в плані по­пуляризації ядерної енергетики та формуванні позитивного іміджу Хмельницької АЕС.

26 квітня представники структурних підрозділів Хме­ль­ницької АЕС (ЕРП, ЦРБ, НТЦ, ВТС, ЗОП, ХЦ) мали можливість ознайомитися з діяльністю молодіжної секції УкрЯТ, обговорити нинішній стан та подальші плани орга­ні­зації. Зустріч можна умов­но розділити на дві частини. В першій, порядок денний включав в себе ознайомлення з результатами роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014 році, інформацію про перспективи розвитку ядерної енергетики України та засідання Прав­лін­­ня Українського ядерного това­риства в лютому 2015,  а та­кож звіт про діяльність моло­діжної секції УкрЯТ в ре­гіо­ні розташування Хмельни­ць­кої АЕС. В другій частині, оскільки захід відбувався в день річниці сумно­звісних подій на ЧАЕС, на зустріч з молоддю був за­прошений ліквідатор аварії на Чорно­биль­ській АЕС, член прав­ління УкрЯТ, заступник генерального директора Хме­льницької АЕС з якості та управління Максим Григорович Кремень, який поділився власними спогадами про події                           29-літньої давнини.

Голова Молодіжної секції УкрЯТ Олександр Хомич доповів про результати роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014 році, та результати засі­дання Правління Українського ядерного товариства у лютому 2015 року, а також ознайомив присутніх з діяльністю осередку молодіжного руху ВАО АЕС на ХАЕС, відзначивши, що розвиток молодіжного руху ВАО АЕС відбувається в тісній співпраці з МС УкрЯТ.

Про основні здій­с­­нені заходи секції та плани на най­ближче майбутнє розповів Олександр Третяк, голова Мо­лодіжної секції УкрЯТ­ на ХАЕС. Зокрема у березні 2015 року МС УкрЯТ на прохання НаУ «Остро­зька Академія» було організоване та проведене для студентів та викладачів університету навчання з надання першої медичної допомоги. 25 квітня в Нетішині був організований рок Фестиваль «Атом Фест-2015», - МС УкрЯТ також була долучена до цього заходу, розробивши організаційну документацію.

Щодо планів, то 21-24 травня в Нетішині буде проведено Молодіжний Форум УкрЯТ в рамках якого заплановано семінар на тему «Регіональні та міжнародні аспекти розвитку ядерної енергетики». На Форум запрошені представники підприємств ядерної галузі України, а також молоді науковці, зокрема з Харківського фізико-технічного Інституту, НаУ «Острозька Академія», Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща). Крім того, члени МС УкрЯТ беруть активну участь у засіданні представників молодіжних напрямків роботи ядерних товариств України, Росії, Литви, у засіданні загальних зборів та Правління УкрЯТ, у проведенні конкурсів наукових доповідей серед молодих представни­ків ДП «НАЕК «Енер­го­атом» (оцінювання, вручення дипломів від УкрЯТ).

Ангел отримав

  наказ – і  зронилася

 зірка  Полин

Після перерви перед слухачами виступив М.Г. Кремень, який розпо­вів про власну участь у подіях 29-тирічної давнини під час аварії на ЧАЕС. Розповідь лікві­датора супроводжувалась ліричними відступами про особисте життя, досягнення в науці, про раціоналізаторську та вина­хід­ницьку роботу. Йшлося про те, що життя людини має бути максимально насиченим. А будь-які негаразди потрібно проходити достойно, зробивши певні висновки та, врахувавши позитивний чи негативний досвід, застосову­вати нові знання в подальшій діяльнос­ті. Саме таким принципом ко­ристу­вав­ся і користується сьогодні член прав­ління УкрЯТ М.Г. Кремень.

Зустріч пройшла в дружній, конструктивній атмосфері, було погоджено плани подальшої спільної діяльності, адже в рамках Українського ядерного товариства діє програма з передачі знань, і саме в цьому руслі було б добре запрошувати таких досвідчених фахівців для отримання молоддю нових знань, під­кріплених багаторічною практикою.

Наступний захід МС УкрЯТ відбуватиметься 21-24 травня 2015 року – Молодіжний Форум УкрЯТ, тому запрошую всіх бажаючих долучатися до нас та разом формувати цікаве, насичене та пізнавальне дозвілля!

Олександр Третяк