Учать бути обачними та обiзнаними

Обладнання, устаткування, будівлі, які належать Хме­льницькій АЕС, потребують не тільки ретельного догляду­, ремонту, реконструкції, мо­дер­­нізації, а й надійного захисту від вогню. Із цією метою при спорудженні різних об’єк­тів прийнято застосовувати вогне­захисні матеріали. Крім цього, у відповідності з вимога­ми усі виробничі будівлі облад­­нано аварійним та  про­ти­по­жежним освітлен­ням­­, системою оповіщення про пожежу, внутрішнім протипожежним водопроводом тощо.

За станом пожежної безпеки здійснюють нагляд працівники відділу нагляду за поже­жною безпе­кою, що входить до складу служби­ відомчого нагляду  і пожежної безпе­ки. Вони  проводять заняття  і відповідні тренування з членами добровільної пожежної дружини, здійснюють перевірки-обходи робочих місць тощо.

Як засвідчує практика,  всі заходи безпеки можуть бути марними, якщо працівник на робочому місці буде допускати порушення протипожежної дисципліни. Саме з метою запобігання таким випадкам весь персонал Хмельницької АЕС проходить навчання, ін­структажі та перевірку знань з пожежної безпеки. В нав­ча­льно-тренувальному центрі  викладаються спецкурси з пожежної безпеки  для праці­в­ників, обов’язки яких пов’язані з технологічним процесом, а також пожежно-технічний мі­-ні­мум для працівників допо­міжних служб. Для одних категорій працівників такі курси проводяться щорічно, для інших – раз у два роки. При цьому кожна особа, що перебуває на електростанції з екскурсією чи у відрядженні, проходить вступний інструктаж.

Насамперед кожен має засвоїти свої дії в разі виникнення пожежі, знати, як засто­сувати засоби індиві­дуального захисту, який маневр здійснювати у тих чи інших ситуаціях.   У НТЦ демонструють нові типи  вогнегасників, способи здійс­нення транспортування потерпілих, надання їм першої медичної допомоги тощо.

Для працівників Хме­ль­ни­цької АЕС, які мають допуски до обслуговування складного обладнання, доб­ре знайомі інструктори навчально-тренувального центру Володимир Пили­п’юк та Сергій Мартинюк. Ці фахівці мають чимали­й досвід в організації протипожежних заходів. Воло­димир Петрович на офі­церській посаді почав опікуватися пожежною безпекою ще перед пуском першого енергоблока. У його біографії є період, про який він не може забути – аварія на Чорнобильській АЕС. Вже в перші дні цієї трагедії молодий вогнеборець контролював виконання протипожежного режиму в районі 3-го­ та 4-го енергоблоків і входив до складу урядової комісії, яка перевіряла можливість пуску 3-го енергоблока. Понад 55 бер отримав тоді старший лейтенант Володимир Пилип’юк. Його професійну ді­яль­ність було відзначено знаком «Кращий працівник пожежної охорони МВС СРСР». Він чима­ло років віддав службі у ДПЧ-7, дослужився до під­полковника, а згодом отримав звання полковника у відставці, зрештою стояв біля витоків курсів з пожежної безпеки.

Інструктор навчально-тренувального центру Се­ргій Мартинюк закінчив Ленінградське­ пожежне училище та Харківську академію пожежної безпеки. Службу проходив у Комі АРСР. В Нетішині ніс службу у ДПЧ-8 та в якості інспектора на Хмельницькій АЕС.

Володимир Петрович та Сергій Лонгінович професійно, дохідливо, зі знанням справи доносять знання до слухачів курсів, не забуваючи про самовдос­ко­­налення, поповнення знань тощо. Весь комплекс попере­джувальних дій приносить гарні плоди: за останні 12 років на станції не зафік­совано жодного випадку загоряння, яке потребувало б втру­чан­ня пожежників. Це результат впровадження систем культури безпеки на виробництві.

- Під час навчальних курсів із пожежної безпеки, - розповідає Сергій Лонгінович, - на майданчику для проведення  практичних пожежних тренувань ми намагаємось створити належні умови, щоб працівники електростанції мали можливість взяти участь в гасінні умовної пожежі. На прак­тичних заняттях ми ста­ви­мо за мету допомогти учас­никам курсів подолати пси­хологічний бар’єр під час ви­користання різних видів вогнегасників.

У колективі навчально-тренувального центру схваль­ні­ відгуки можна почути про ор­га­нізацію навчання з поже­ж­ної безпеки Володимиром Пилип’юком та Сергієм Мартинюком. Вони беруть участь у конкурсах професійної майстерності серед інструкторів  «Кращий за професією». Це дає можливість  покращити власний  кваліфікаційний рі­вень. Проведені ними заняття­ завжди є цікавими та змістовними, теорія підкріплюється конкретними прикладами із власного професійного дос­віду.

Олександр Шустерук

Фото автора та з архіву