Обрано делегатів: 381 особа

Зареєстровано на момент початку конференції (900): 371 особа

Порядок  денний  конференції  трудового  колективу  ВП  ХАЕС

1. Звіт про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2009 рік від­по­-відно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП НАЕК «Енергоатом».  Доповідач: Панащенко М.С.

2. Звіт про виконання за 2009 рік планового кошторису витрат „Соціальний розвиток на 2009 рік”. Розгляд і схвалення планового кошторису витрат „Соціальний розвиток на 2010 рік”. Доповідач: Демидюк В.А.

3. Звіт про стан будівництва об’єктів соці­альної інфраструктури.  Доповідач: Рахлінський О.В.

4. Звіт про виконання „Комплексних заходів про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного  рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2009 рік”. Доповідач: Романко С.І.

5. Про хід виконання Постанов конференції трудового колективу: ВП ХАЕС від 19.03.2009;  ДП НАЕК «Енергоатом»  від  17.07.2009; Доповідач: Гук М.В.

6. Розгляд і затвердження довідки про  виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» за 2009 рік. Доповідач: Демидюк В.А.

7. Схвалення Порядку надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  працівників ВП ХАЕС відповідно до розділу 5 «Положення про надання матеріальної допомоги працівникам ДП НАЕК «Енерго­атом» ПЛ-К.0.07.064-05  Доповідач: Ільющенков С.О.

8. Питання щодо проведення виплати колишнім працівницям АПК щомісячної матеріальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х і 6-ти років, з метою  подальшого розгляду даного питання на конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом». Доповідач: Ільющенков С.О.

9. Про включення  до робочого часу 15 хв. на проходження медичного огляду змінним персоналом. Доповідач: Гук М.В.

10. Затвердження „Положення про порядок продажу квартир ВП ХАЕС у будинку 505 на умовах надання довгострокових безвідсоткових позик.” Доповідач: Демидюк В.А.

11. Звіт комісії з трудових спорів за 2009 рік.  Доповідач: Рубас В.Б.

12. Вибори делегатів на конференцію трудового колективу  ДП НАЕК “Енергоатом”. Доповідач: Демидюк В.А.

13.    Різне.

 

Заслухавши доповіді і виступи делегатів з питань порядку денного, конференція трудового колективу ВП ХАЕС

ПОСТАНОВИЛА:

1. З першого питання порядку денного:

Звіт генерального  директора про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2009 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП НАЕК «Енергоатом» взяти до відома.

2. З другого питання порядку денного:

2.1 Звіт ЗГДКіСР про виконання “Планового кошторису витрат на соціальний розвиток ВП ХАЕС за 2009 р.” взяти до відома.

2.2 Ухвалити  «Плановий кошторис витрат на соціальний розвиток ВП ХАЕС на 2010р.» у розмірі 31 320 000 грн.

3. З третього питання порядку денного:

Звіт про стан будівництва об’єктів соціальної інфраструктури взяти до відома. Ухвалити  «Плановий кошторис будівництва об’єктів соціальної інфраструктури на 2010 рік».

4. З четвертого питання порядку денного:

4.1 Звіт начальника ВОП про виконання “Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій за 2009 рік” взяти до відома.

4.2 Ухвалити “Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попере­дження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2010 рік”.

5. З п’ятого питання порядку денного:

5.1 Вважати невиконаним пункт 5.2 постанови конференції трудового колективу ВП «Хмельницька АЕС» від 19.03.2009 року в частині:

§ Про внесення змін до розділу IV Колективного договору Компанії стосовно переходу від прожиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати, як базового нормативу при формуванні тарифних ставок та посадових окладів персоналу Компанії, та підвищення мінімальної тарифної ставки (окладу) до розміру 2 (двох) мінімальних заробітних плат або прожиткових мінімумів з 01 .01 .2009 р.

5.2 Вважати частково невиконаним пункт 10.3 постанови конференції трудового колективу ВП «Хмельницька АЕС» від 19.03.2009 року в частині:

§ проведення роботи щодо приведення нормативної документації ДП НАЕК «Енергоатом» у відповідність до діючого законодавства України з питань доплати, страхування та інших пільг членам аварійних груп та бригад.

5.3  Вважати невиконаними пункти Постанови №3-1  конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» від 17.07.2009 року, а саме:

§ 2.1.1 у пункті.4.3. КД словосполучення «… не менше 0,75 мінімальної тарифної ставки (окладу) ПВП» замінити на слова «…не менше 0,9 мінімальної тарифної ставки (окладу) ПВП»;

§ 2.1.4 Розробити «Положення про єдиний порядок визначення загального стажу роботи працівників ДП НАЕК «Енергоатом» для нарахування та виплати щомісячної­ надбавки за стаж роботи в електроенер­гетичній галузі» та ввести в дію спільним рішенням представника власника та профспілкового комітету ДП НАЕК „Енергоатом” до 01.09.2009.

5.4 Постанову №3-2 конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» від 17.07.2009 року вважати виконаною в повному обсязі.

5.5 Звернутися до конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією щодо необхідності продовження роботи з наступних питань:

5.5.1. Внесення доповнення в Колективний договір ДП НАЕК «Енергоатом» щодо надання додаткових пільг членам аварійних бригад відповідно до затвердженого Положення.

5.5.2. Наближення тарифних ставок та посадових окладів персоналу непромислової діяльності до промислово-виробничого персоналу.

5.5.3. Встановлення єдиного порядку визначення загального стажу роботи працівників ДП НАЕК «Енергоатом» для нарахування та виплати щомісячної надбавки за стаж роботи в електроенергетичній галузі.

6. З шостого питання порядку денного: 

6.1 Затвердити Зведену довідку про виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» за 2009 рік. Вважати невиконаними пункти Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом”, а саме:

п 4.1 Забезпечувати щорічне підвищення рівня середньої заробітної плати не менше ніж на 25 відсотків та випереджаюче зростання темпів реальної заробітної плати порівняно з темпами зростання реального валового внутрі­шнього продукту.

Фонд оплати праці ДП НАЕК “Енергоатом” визначається на умовах та в розмірах, визначених Колективним договором з урахуванням вимог Галузевої угоди.

В період дії цього Колективного договору постійно упорядковувати діючі норми i нормативи праці, системи матеріального заохочення тощо з метою підвищення долі тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок в середньомісячній заробітній платі.

Підвищення частки тарифів у середньомісячній заробітній платі здійснювати також за рахунок зменшення інших складових заробітної плати в межах коштів, затверджених на оплату праці.

п. 5.8 Забезпечити придбання, комплектування, своєчасну видачу працівникам та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

З урахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і нормативно-правових актів з охорони праці, за узгодженням з відповідним профспілковим комітетом та за рішенням трудового колективу видавати працівникам спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ понад передбачені норми згідно з додатком, який розробляється службами з охорони праці ДП НАЕК „Енергоатом”.

Здійснювати фінансування придбання спецо­дягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту згідно з плановим кошторисом витрат відокремлених підрозділів.

п.6.13 Забезпечити організацію та проведен­ня на високому професійному рівні психологічних та психофізіологічних тренінгів та реабілі­та­ції керівного, оперативного та інших визначених категорій працівників Компанії.

п.6.20 Представник власника зобов’язується: брати участь у добровільному медичному страхуванні працівників ДП НАЕК “Енергоатом”.

п.6.22 Профспілковий комітет зобов’язується: забезпечити медичне страхування працівників ДП НАЕК “Енергоатом”.

п.7.9. Надавати працівникам ДП НАЕК “Енергоатом” безвідсоткові позики на невідкладні потреби, на будівництво та придбання житла у розмірах і порядку, передбачених Положенням ДП НАЕК «Енергоатом».

п 8.1 Ввести в містах-супутниках АЕС протягом 2008-2009 рр. не менше 45000 м2. житла. Об’єми введення житла в розрізі міст-супутників АЕС встановити на підставі «Середньострокової інвестиційної програми ДП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2012 рр. та на перспективу до 2015 року».

п.8.3 Сприяти відведенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво і забезпечувати дольову участь Компанії у спорудженні інженерних мереж та комунікацій в місцях компактної малоповерхової забудови міст-супутників АЕС за участю працівників ДП НАЕК «Енергоатом» .

6.2 Проект звіту з виконання Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом» за 2009 рік взяти до відома.

7. З сьомого питання порядку денного:

Схвалити Порядок надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  працівників ВП ХАЕС відповідно до розділу 5 «Положення про надання матеріальної допомоги працівникам ДП НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.064-05.

8. З восьмого питання порядку денного:

Звернутися до адміністрації ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією щодо виділення коштів для забезпечення виплати щомісячної  матері­альної допомоги на період відпустки по догляду за дитиною колишнім працівницям АПК ДП НАЕК «Енергоатом».

Відповідальні: ГД, голова ППО ХАЕС, термін – 15.04.2010

9. По дев’ятому питанню порядку денного:

Звернутися до адміністрації та профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією щодо врегулювання питання про включення часу на проходження передзмінного медичного огляду окремими категоріями оперативного персоналу до робочого часу.

Відповідальні: ГД, голова ППО ХАЕС, термін – 15.04.2010

10. З десятого питання порядку денного:

Затвердити „Порядок розподілу квартир ВП ХАЕС поліпшеного планування на умовах надання довгострокових безвідсоткових позик” з урахуванням прийнятих змін та доповнень.

11.    З одинадцятого питання порядку денного:

Звіт про роботу комісії по трудових спорах за 2009 рік взяти до відома.

12. З дванадцятого питання порядку денного:

12.1 Обрати делегатами на конференцію тру­дового колективу ДП НАЕК “Енергоатом” делегацію ВП “Хмельницька АЕС” у складі 10 осіб, а саме:

Панащенко М.С. – генеральний директор;

Демидюк В.А. – ЗГДКіСР;

Гуц Л.С. – ЦГЗ, заступник начальника;

Данилюк А.В. – ЗОП, НЗБ;

Ковальчук Ю.Г. – ЦРБ, дозиметрист;

Пятковський В.Я – ХЦ, інженер;

Хоменко О.В. – СІТ, інженер-програміст;

Сушкова Т.П. – ЦТАВ, електрослюсар;

Савчук І.В. – ЕЦ, майстер;

Косік С.І. – ТрЦ, водій.

§ Членів профспілкового комітету ДП НАЕК „Енергоатом”:

Гук М.В. – ППО ХАЕС, голова;

Міщенко Д.В. – ЕРП, заступник начальника;

Ростовцев С.В. – пенсіонер;

Хомич О.М. – НТЦ, провідний інструктор.

12.2 В разі виникнення об’єктивних причин надати право адміністрації та профспілковому комітету  вносити зміни в персональний склад делегації з числа резерву, запропонованого на конференцію.

12.3 Доручити делегатам підтримати пролонгацію діючого колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» на конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» у випадку розгляду даного питання.

13. З тринадцятого питання порядку денного:

13.1 Доручити адміністрації та профспілковому комітету розробити процедуру надання транспортних послуг у разі організації поховань близьких родичів працівників ВП ХАЕС на підставі їхніх заяв.

Відповідальні: ГД, голова ППО ХАЕС, термін – 15.05.2010

13.2 Звернутися до адміністрації  ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією виділення цільових грошових коштів на добудову будинку №505. Відповідальні: ГД, голова ППО ХАЕС, термін – 15.04.2010

14. Всі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами конференції трудового колективу, взяти до відома. Секретаріату протокольно опрацювати зауваження  та пропозиції, висловлені в процесі обговорення, і направити сторонам, що є відповідальними за виконання у ВП ХАЕС та ДП НАЕК „Енергоатом”, для прийняття кінцевого рішення та доведення даної інформації до трудового колективу. Термін – 23.03.2010

15. Результати підведення підсумків виконання Колективного договору ДП НАЕК “Енергоатом” і додатків до нього по ВП ХАЕС за 2009 р. направити для інформації в дирекцію ДП НАЕК «Енергоатом», профспілковий комітет і ЦК Атомпрофспілки.  Відповідальні: ГД, голова ПК, термін –19.03.2010

16. Контроль за виконанням постанови конференції трудового колективу покласти на адмі­ністрацію в особі генерального директора ВП ХАЕС та профспілковий комітет в особі голови ППО ХАЕС.

Генеральний директор ВП ХАЕС 

                                                                М.С.Панащенко

Голова ППО ХАЕС             М.В.Гук