На тижні, що минає, музейники країни відзначили професійне свято – Міжнародний день музеїв. Нетішинських краєзнавців  сміливо можна назвати хранителями історії, бо щоденно команда однодумців збирає зернятко за зернятком увесь скарб, що накопичився у місті, та й в певною мірою у державі. Поповнюються фонди, друкуються наукові роботи. Ось і цими днями вийшов друком інформаційно-довід­ковий буклет «Наш край у                роки другої світової війни»,  до якого доклав душу автор дослідження Тарас Вихованець. Це чималий пласт історії Нетішина, який залишався поза науковим осмисленням. Робота в архівах та з книжковими джерелами узагальнила картину подій 1941-1945 років та певний повоєнний період.

Музейники плідно трудились у збіглому році. За словами директора закладу Оксани Кононюк, у 2009 році заклад поповнився 1877 експо­натами основного та 253 експонатами нау­ково-допоміжного фондів; фонд нау­кової бібліотеки музею налічує понад 230 одиниць газет, 751 журнал та 2595 книг.

Здійснювалася робота з вивчення історичної спадщини регіону. Ство­рено картотеку на колишніх та ниніш­ніх мешканців сіл Нетішина та Соло­в’є, доля яких пов’язана з Великою Вітчизняною війною, а також базу даних очевидців та постраждалих під час Голодомору 1932-1933 років, - колишніх та нинішніх меш­канців Нетішина та Солов’є (тепер м. Нетішин). Здійснено пошук відомо­стей про осіб, котрі надавали допо­могу нужденним під час Голодомору.

Досліджувалися окремі аспекти історії князівських родин Острозьких та Сангушків. Підготовлено низку публікацій до річниць видатних постатей та подій з історії України. Опубліковано біографічні матеріали про воїнів-афганців - нинішніх меш­канців м. Нетішина.

Надруковано цикл статей з історії нашого краю у воєнну та повоєнну добу. Загалом за звітний період вийшло друком близько 70 публікацій.

Надано інформацію про місто Нетішин до туристичного путів­ника по Хмельниччині, який готу­ється обласним управлінням культу­ри, туризму та курортів. Проводи­лося фотографування заходів, які відбувалися в місті; продовжується створення електронного архіву світ­лин.

Науковці закладу взяли участь у низці конференцій, серед яких Міжнародна конференція «МАТРА -ІСОМ України: спільні перспективи» (Львів), II Наукова конференція «Історія музейництва, пам’яток охо­ронної справи, краєзнавства і туриз­му в Острозі й на Волині» (Острог), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Волинський музей: історія і сучасність» (Луцьк) тощо.

В музеї проведено Шості історичні читання «Україна в історичних постатях і подіях» (до Дня неза­лежності України) та круглий стіл з обговорення Проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України».

2009 року побачив світ II випуск літературно-мистецького альманаху «Нетішинських талантів дивоцвіт», до якого увійшли не лише твори учасників музейної мистецької студії «Літературна кав’ярня», а й інфор­мація про вихованців та вчителів по­чаткових мистецьких закладів куль­тури міста, які мали здобутки за звіт­ний період.

Проведено 41 масовий захід, се­ред яких вечір, приурочений вшану­ванню учасників бойових дій на те­риторіях інших держав; засідання «Літературної кав’яр­ні»; майстер-клас з писанкарства; вечір «Пам’ять нетлінна», присвя­чений роковинам від дня смерті по­чесної громадянки м. Нетішина Г. В. Шеливанової; презентація вис­тавки робіт учасників місцевого фотоклубу «Точка зору»; презентація виставки «От де, люди, наша слава, слава України», присвяченої історії українського козацтва та виставки «Тих днів не змовкне слава» (до Дня Перемоги), на якій були присутні члени Нетішинської міської органі­зації ветеранів війни та праці.

У 2009 році в музеї та мистецькій галереї «Арт-ПЛАСТ» за­галом відкрито 42 виставки різного плану. Крім названих, варто згадати такі, як: «Класику із класиків, найсу­часнішому із сучасників присвячує­ться (до 195 річчя з дня народження Т.Г. Шевченка)», організовану спіль­но з Інститутом досліджень українсь­кої діаспори НаУОА; виставку цер­ковних тканин «Земне небо» із фон­дів Острозького Державного істори­ко-культурного заповідника та Рівне­нського обласного краєзнавчого му­зею; одноденну геологічну виставку «Таємнича душа самоцвітів» (до Дня геолога); одноденну книжкову вис­тавку західноєвропейських старо­друків із фондів ДІКЗО (до Міжнарод­ного дня книги) тощо.

На базі музею проведено конкур­си «Фотофакт «Антикультура» та конкурс на кращий екологічний літе­ратурний твір «Екологічна муза». За результатами участі музею в укра­їнсько-нідерландському проекті «МАТРА / МУЗЕЇ УКРАЇНИ» співробітник науково-освітнього відділу О.М. Іванець отримала диплом тренера з освітніх програм у музеї. 16 червня вона провела внутрішній семінар «Сти­лі навчання у музеї».

Продовжено роботу з реалізації проектів «Музей - школі», «Музей - для дошкільника» та «Музейний день у школі».

Директор музею відзначає,  що працівниками закладу здійснено низ­ку благодійних акцій. Зокрема пенсі­онери  Нетішина перед Вели­код­нем мали змогу  безкоштовно від­відати музей; відбулися Дні відкритих дверей до професійного свята музей­ників, до Між­народного дня захисту дітей, до Міжнародного дня людей похилого віку; безоплатно відві­дала музей група дітей-сиріт з м. Шепетівки; тради­ційно надано право на безкоштовне відвідування музею з екскурсійним супроводом для пришкільних оздоровчих таборів міста тощо .

Співробітниками музею неод­нор­азово надавалася консультативно-методична допомога громадськості з питань, що входять до кола фахових зацікавлень науковців. Серед ін­шого, здійснено рецензування учнів­ських наукових робіт: «Національна трагедія на сторінках роману Василя Барки «Жовтий князь» (О.І.Рабченюк, ЗОШ №4) та «Особливості водо­постачання малих міст на прикладі м.Нетішина (цикл екскурсій для зи­мового екологічного табору)» (Д.С. Пащук, ЗОШ №2). Надано консуль­тативну допомогу директору Ізяславського історичного музею Л.М. Левицькій, директору Славутського істо­ричного музею С.Ф. Ковальчуку, «Музею хліба» ЗОШ №1 м. Нетішина та шкільному музею Плужнянської школи-інтернат Ізяславського району.

 Вже в поточному році проведено ряд виставок, мистецьких акцій. У ці дні можна відвідати виставку світлин, яка розповідає про внутрішнє життя музею, його праці­вників. Це також дуже цікаво.

Віктор Гусаров

Фото  автора