Одним із засобів захисту прав та законних інтересів громадян є їх право на звернення. Це право закріплено основним законом держави. Так, у статті 40 Конституції України зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Історично право на звернення вперше було передбачено законодавством французької революції, його називали правом скарги. З юридичної точки зору право скарги означало, що саме право скарги є логічним і необхідним доповненням інших матеріальних суб’єктивних прав громадян. Кожний громадянин має право не бути жертвою свавільного рішення з боку посадових осіб і має право оскаржити їх незаконні дії. Означало гарантію, що скаржник не буде переслідуватися.

Право на звернення є абсолютним, невідчужуваним правом громадянина і не може бути обмежене. По-перше, шляхом звернення громадяни реалізують свої права і законні інтереси; по-друге, звернення виступають ефективним засобом відновлення порушених прав громадян, засобом захисту цих прав; по-третє, звернення є найважливішим джерелом інформації, потрібним органам державної влади, місцевого самоврядування, громадським формуванням для вирі-шення питань державного і суспільного життя, інакше кажучи, звернення виступають однією з форм участі у вирішенні державних та суспільних справ, і насамкінець, одним із засобів запобігання правопорушенням.

Варто зазначити, що порядок розгляду скарг та заяв громадян, який існував раніше, суттєво обмежував їх участь у відповідних провадженнях, позбавляв зацікавлених осіб можливості здійснювати контроль за діяльністю посадової особи чи державного органу щодо забезпечення всебічного та неупередженого вирішення звернень. Прийнятий 2 жовтня 1996 року Закон України „Про звернення громадян» (із змінами та доповненнями) регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян, відповідно до їхнього статуту, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Він забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на полі-пшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів, відновлення їх у разі порушення.

Завдяки правовій основі скарга як соці-альна категорія набуває якості правового засобу на ряду з іншими засобами держави, за допомогою яких здій-снюється контроль за роботою особового складу державного апарату.

Тільки на відміну від інших засобів даний засіб може використовуватися конкретним громадянином, і, в першу чергу, - в особистих інтересах.

Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових і службових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

Україна є демократичною, соціальною та правовою державою. Це передбачає тісний зв’язок індивідуума (людини і громадянина) та держави, який, як правило, забезпечується зверненням громадянина і відповідним реагуванням державних органів на це звернення.

Тому слід пам’ятати, що від стану розгляду звернень громадян залежить стан реформування та демократизації суспільства, добробут народу, авторитет державної влади.

Додатково повідомляємо, що у зв’язку із проведенням у місті з 21 по ЗО червня 2010 року Декади правових знань, присвяченого Дню Конституції України, в Нетішинському міському управлінні юстиції 25 червня 2010 року буде працювати «гаряча телефонна лінія» по наданню безкоштовної правової допомоги населенню.

Телефон «гарячої телефонної лінії» -3-11-53.

Світлана Бащук,

начальник
Нетішинського міського управління юстиції