Гамченко Сергій Свиридович (1859-1934) - військовий, український археолог, віце-президент Всеукраїнського археологічного комітету АН України (з 1928 р.). Народився в с. Ратне Ковельського повіту Володимир-Волинської губернії. Після закінчення Київської гімназії навчався у 1876-1880 роках на вечірньому відділенні фізико-математичного і історико-філологічного, факультетів Київського університету, у Московському університеті в 1881-1882 роках. Після закінчення навчання захопився науково-краєзнавчою роботою, проводячи її у Вільно, Житомирі та Одесі. У 1883 році закінчив Військове училище в Москві і перебував на військовій службі в Житомирі, де в 1900 організував Товариство дослідників Волині. Стає член-кореспондентом Київського товариства старожитностей і мистецтва та членом Історичного товариства Нестора літописця при Київському університеті. У 1904 році переводиться по військовій службі до Петербургу, де веде дослідження навколо міста. У 1906 - був обраний членом Російського археологічного товари­ства. У 1911 - закінчив Петербурзький археологічний інститут і захистив дисертацію "Дюнные неолитические стоянки на побережье Финского залива". У 1913 обраний членом Петербурзького археологічного інституту. Під час першої світової війни у чині генерала артилерії служив у Казані. У 1918 повертається до Житомира і з 1919 працює завідуючим археологічного відділу Во­линського музею і вивчає пам'ятки Житомирщини.

Археологічну діяльність розпочав у 1878 році під керівництвом проф. В. Б. Антоновича розкопками городища Х-ХІ ст. на Житомирщині. З 1896 року проводить самостійні дослідження. Регіон його наукових інтересів - Волинь і Поділля. За дорученням Імператорської археологічної комісії та Імператорського Російського Археологічного Това­риства проводив розкопки та розшуки на Київщині, Волині, По­діллі, Херсонщині, Одещині, Бесара­бії, на території Житомира та його околицях, у районах річок Тетерева, Кам'янки, Гуйви. У 1909 Імпера­торська археологічна комісія поста­вила питання про призначення три­пільських площадок, для вирішення якого доручила С. С. Гамченкові, як "одному из испытанных русских археологов", провести дослідження на Південному Бузі (Балтський, Ольгопольський, Брацлавський пов.). У 1909-13 роках вчений відкрив близько 45 нових пам'яток, більшість яких належала до трипільської куль­тури. У результаті проведених роз­копок він дійшов до висновку про житловий характер трипільських площадок (трипільська колекція за 1909 зберігається в Ермітажі). У 1925 році Гамченко запрошений до Києва, обраний віце-президентом ВУАК, за дорученням якого проводив розкопки в Києві та на Волині, а з 1928 відновлює розкопки на Поділлі (с. Білий Камінь, Печера, Марківка, Стіна, Буди, Баглак), де виявив пам'ятки полів поховань ІІ-ІV ст. У 1929 працював в Ізюмському районі Харківської області у складі Дніпрогесівській археологічної експедиції 1927-1932 років. У 1930 провів останні розкопки у с. Баглаї (Хмельницька обл.), після чого виходить на пенсію та переїздить до Житомира. Гамченко помирає під час голоду в 1934. Коло його наукових інтересів було дуже широким - від палеоліту до пам'яток Київської Русі. Відкрив чисельні пам'ятки трипільської куль­тури на Південному Бузі. Багато зробив для дослідження ранньослав'янських та давньоруських пам'яток Волині, Поділля, Київщини, Харківщини та інших місць на Україні. Створив власну школу дослідників: І. Левицький, М. Макаревич, О. Лагодовська та ін

Залишив багато наук, праць, але більшість з них неопубліковані. Серед них: "Раскопки 1909 г. трипольской куль­туры на Подолье", "Курганний нек­рополь в ур. Гремяче", "Кургани з трупоспаленням по р. Гуйві", "Три­пільська культура на Волині по даних розкопів 1890, 1924 і 1926 рр.", "Трипільська культура на Волині (по дослідам р[оку] 1927)", "Розкопи р[оку] 1928 першоджерел трипільської культури у с. Білому Камені на Тульчинщині" (останні три роботи були призначені до 2 і 3 випуску "Трипільського збірника" ВУАК). Із опублікованих: Житомирський могильник. Археологическое исследование Житомирской групы курганов.- Житомир, 1888; Городища и могильники по р. Корчеватой // Тр.IX Архелологического Съезда.- 1897.- Т.ІІ; Древний поселок и могильник в урочище Стуга близ с. Студентка Житомирского уезда Волынской губернии. // Чтения обіщества Нестора-летописца.- 1899.- Кн.ХІІІ.- Отд.ІІ; Раскопки в бассейне р. Случи // Тр.IX Архелологического Съезда.- 1897.- Т.І; Спостереження над даними дослідів трипільської культури 1909-1913 рр. // Трипільська культура на Україні.- К., 192621.