Робота на перспективу

Згідно із наказом №1062 на етапі інженерно-технічного супроводу та проектних робіт в організаційній структурі ВП ХАЕС 16 вересня 2006 року створено відділ супроводу нових блоків. Протягом де­сяти років його працівники брали актив­ну участь у виконанні заходів підготовчого пері­оду будівництва тре­тього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Безпосередньо за їх участі проведено обстеження значної кількості обладнання, яке було раніше придбане для будівництва енерго­блоків №3 та №4 ВП ХАЕС, виконано аналіз наявності заводської документації на різноманітне обладнання, складені обсяги проведення консерваці­йних робіт та вимоги до умов зберігання цього обладнання, видані зауваження та пропозиції до технічних вимог на реакторну установку, турбінну установку, головний циркуляційний насос, турбогенератор, АСУ ТП. Спеціалісти відділу неодноразово брали участь у нарадах, пов’язаних із питаннями будівництва, роз­робки переліків обладнання, яке плануєт­ь­ся до інтеграції у проект будів­ни­цтва нових енергоблоків. Також сприя­ли ор­ганізації безпосереднього спіл­ку­вання, ознайомлення з недобудованими об’єк­тами у ході оглядових екскурсій іноземним­ делегаціям, керівникам та працівникам органів місцевого самоврядування, підприємств та громадських організацій регіону. Працівники відділу готували презентаційні матеріали про хід виконання планів підготовчого періоду будівництва, а також матеріли до проведення громадських слухань перед початком будівництва енергоблоків №3 та №4 ВП ХАЕС.

- Коли було створено відділ супроводу нових блоків, - розповідає Геннадій Самосєй, - для його працівників було важливо остаточно визначити наявність обладнання на складах, придбаного у попередній період, його технічний стан, наявність заводської документації, об’ємів робіт з консервації та заходів з покращення його зберігання для можливості інтеграції в технологічні системи нових енергоблоків. У цьому напрямку виконано велику роботу з підготовки та проведення обстеження обладнання, за результатами якого складені акти та розроблені додаткові заходи, необхідні для консервації та зберігання обладнання. Працівники відділу супроводу нових блоків також брали участь в обстеженні деталей трубопроводів технологічних систем, проводили аналіз документації, оформляли відповідну документацію та розробляли електронну базу.

Протягом останніх років працівники відділу супроводу нових блоків залучались до проведення різних заходів щодо підготовки до початку завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків. Серед них -  активна фаза консультацій з громадськістю, які проходили під егідою ДП НАЕК «Енергоатом». Це проводилось з метою втілення політи­ки­ прозорос­ті та відкритості рі­шень у сфері використання ядерної енергії, більш широкого забезпечення участі громадян та їх об’єднань у формуванні цієї полі­тики та обговоренні питань, пов’язаних з розмі­щенням, проектуванням та спорудженням ядерних об’єктів. Необхідність таких обговорень стала вимогою як чинного українського законодавства (зокрема, ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» - Ст.11, ЗУ «Про поводження з радіоактивними відходами» - Ст.8, Постанова КМУ «Порядок проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки» від 18.07.1998р. №1122, «Державні будівельні норми України. ДБН А.2.2-1-2003»), так і ряду ратифікованих Україною міжнародних угод («Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», «Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті»). Приводом для початку процесу консультацій з громадськістю було завершення розробки техніко-економіч­ного обґрунтування (ТЕО) спорудження енергоблоків №3 і №4 ХАЕС та у його складі оцінки впливів на навколишнє середо­вище (ОВНС) при будівництві та експлуатації нових енерго­блоків. ТЕО виконано на замовлення ДП НАЕК «Енергоатом» проектною організацією ПАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енерго­проект». На підставі висновків ОВНС                                   5 березня 2011 року була опублі­кована «Заява про екологічні наслідки діяльності при будівництві та експлуатації енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС».

Для працівників від­ділу супроводу нових блоків запам’яталась участь у організації огляду обладнання реакторної установки, споруд та конструкцій третьог­о та четвертого енерго­блоків Хмельницької АЕС представниками фірми «Skoda». У спе­ці­алістів цієї фір­ми  значний­ досвід­ з виготовлення обладнання реакторних установок.

 Показовим прикладом може стати словацька АЕС «Моховце», на третьому та четвертому енергоблоках якої будуть експлуатуватись реакторні установки саме чеської фірми. Тоді іноземними гостями було зазначено, що для формування остаточних висновків потрібно  ретельно вивчити всі стадії будівництва, виконані в гермозоні, оцінити ступінь збереження конструкцій та обладнання, яке знаходиться на складах електростанції.

Детальну інформацію про обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, яке виконувалося ВАТ КІЕП, із залученням «Київської науково-дослідної лабораторії  буд­міст» ЗАТ «Ін­ститут Оргенергобуд», представники фірми «Skoda» одержали під час робочої наради за участю ЗГДКБ Хмельницької АЕС О.В. Рахлинського. Було зазначено, що протягом певного періоду проводилось обстеження всіх доступних будівель, споруд і конструкцій. Міцність бетону відповідає або перевищує проектні показники, глибина карбонізації бетону в нормі. Товщина металевого облицювання  герметичної зони в проектних межах. За результатами обстеження отримано звіти, в яких зазначено всі висновки.

Перспективою добудови нових енерго­блоків також цікавились корейські фа­хівці. Є інтерес і у китайських партнерів. Маємо надію що всебічна робота з новими партнерами дасть новий поштовх для будівництва енергоблоків №3, 4 ВП ХАЕС.

Олександр Шустерук

На знімку: заступник головного інженера Хмельницької АЕС по нових блоках Геннадій Самосєй (перший справа) проводить нараду з працівниками відділу супроводу нових блоків – головним спеці­алістом турбінного відділення Віктором Онісімчуком, головним спеціалістом реакторного відділення Сергієм Карликом та техніком Жанною Карповою.

Фото автора