Звiт про органiзацiйну роботу   профкому ППО ХАЕС за 2010 рiк

Первинна профспілкова організація (надалі – ППО) ХАЕС станом на 01.01.2011 нараховувала 5824 члени профспілки, в тому числі: працюючих працівників ВП ХАЕС – 5 072 особи; штатних працівників профкому – 5 чоловік; працівників СК ППО ХАЕС – 25 чоловік; працівників КДЮСШ ППО ХАЕС – 27 чоловік; непрацюючих пенсіонерів – 695 осіб.

Молодих (віком до 35 років) працівників, членів профспілки - 1481 особа, жінок – 2 245.

Протягом 2010 року до складу первинної профспілкової організації ХАЕС вступили 169 чоловік, вибули  (припинили членство в профспілці автоматично, без прийняття рішення) - 102 людини, з них: вийшли з профспілки шляхом подання письмової заяви  – 7 чоловік; звільнились з ВП ХАЕС за власним бажанням – 51; не сплатили внески профспілці без поважних причин упродовж 3-х місяців - 23; після звільнення з ВП ХАЕС у зв’язку з виходом на пенсію упродовж 2-х місяців не заявили у профком про збереження свого членства у профспілці  -   5 чоловік; померли – 16 чоловік.

В структурі ППО ХАЕС  34 профспілкові ланки першого рівня (цехові комітети – у виробничих цехах, профбюро з повноваженнями цехового комітету – у відділах) та 111 профспілкових ланок другого рівня (профгрупи).

Для виконання статутних завдань профспілковим комітетом створені 13 постійних робочих комісій за напрямками діяльності: з органі­заційно-масової роботи і інформації, з соціального захисту членів профспілки, з органі­зації оздоровлення членів профспілки, з фіз­культурно-масової роботи, з культурно-масової роботи, по роботі з дітьми і шефській   роботі, з соціально-економічного розвитку, з реформування заробітної плати і структурних змін, з охорони праці, по роботі з молоддю, по роботі з оперативним персоналом та житлово-побутова комісія. При профкомі створена та працює робоча група з гендерних питань.

Уся робота профкому ведеться у відпо­відності до норм та вимог:  Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; «Статуту Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості»; «Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом»;                «Правил внутрішнього трудового розпорядку ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ПВТР-2004;  «Кошторису витрат первинної профспілкової організації ХАЕС»; «Плану роботи профспілкового комітету ХАЕС»; «Номенклатури справ профспілкового комітету ХАЕС»; «Інструкції з діловодства у Професійній спілці  працівників атомної енергетики та промисловості України»; інших законодавчих, нормативних та організаційно-розпорядчих документів.

Протягом звітного періоду було проведено 49 протокольно оформлених засідань ПК, на яких розглянуто 672 питання порядку денного (узгодження проектів наказів по ВП ХАЕС та спільних рішень; виділення коштів з профбю­джету для надання матеріальної допомоги членам профспілки; виконання КД та внесення змін і доповнень до КД; режим роботи персоналу; кадрові питання;  охорона праці; перегляд вартості талонів ЛПХ; добровільне медичне страхування та страхування від нещасного випадку; робота комісій профкому та профспілкової організації пенсіонерів; питання, опрацьовані комісіями в межах своїх повноважень та відповідно до напрямків роботи; виділення коштів на придбання путівок та  виділення путівок на санаторно-курортне лікування; робота СК та КДЮСШ ППО ХАЕС, в т.ч. виділення коштів на виконання планів робіт та заробітну плату персоналу; житлові питання; розгляд звернень; узгодження рознарядки нагород, нагородження та заохочення; відрядження; прийом в профспілку та збереження членства звільнених на пенсію; організаційні та інші питання).

Оперативна інформація про прийняті профспілковим комітетом рішення та вжиті заходи доводилась до відома профактиву та членів профспілки через газету «Перспектива», дошку оголошень, електронну папку «Профком» та на засіданнях розширеного профактиву підрозділів ХАЕС, яких протягом звітного року було проведено 49. Постійна інформація про склад профкому та його комісій, мотивацію профспілкового членства, ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» розміщена на інформаційному стенді профкому.

Протягом звітного періоду до профкому на­дійшло 734 різноманітних вхідних документи (листи, постанови, проекти наказів, спільні рішення, витяги з протоколів, подання, клопотання і т.д.), 70 письмових звернень (в тому числі колективних) та 566 заяв на матеріальну допомогу від працівників ХАЕС, членів профспілки. Профспілковим комітетом було відправлено 370 різноманітних вихідних документів (відповідей, листів, звернень, запитів, клопотань тощо).

Діяльність постійно діючих комісій профкому здійснюється у відповідності до повноважень, визначених та викладених у положеннях про комісії профкому. Розроблені і затверджені методики заохочення членів профспілки за активну участь у профспілковому житті (загальна та для кожної з комісій, у  яких є власні плани робіт з кошторисами). Затверджений розрахунок фонду заохочення по п.2.1.3 кошторису витрат ППО ХАЕС «Заохочення членів профспілки, проф­оргів, цехкоми, профком та ін.». Всі положення про комісії профкому та методики заохочення щорічно переглядаються, в разі необхідності в них вносяться зміни чи доповнення.

Щорічно затверджуються плани робіт усіх комісій профкому. Звіти голів комісій про роботу за звітні періоди  друкуються в «Перспективі».

Проводиться щоквартальний контроль викон­ання кошторису надходжень та витрат первинної профспілкової органі­зації. При необхідності здійснюється коригування із затвердженням на засіданні ПК (у 2010 році – прот. № 190 від 07.12.2010).

Представники профкому брали участь у роботі постійних комісій з контролю виконання колективного договору, з соціального захисту працівників ВП ХАЕС та дисциплінарної комісії.

Постійно велась робота по добровільному страхуванню від нещасного випадку членів профспілки. Згідно з додатковою угодою до договору страхування від нещасних випадків  членів Атом­профспілки кількість застрахованих осіб відпо­відно до кількості виданих діючих страхових свідоцтв протягом дії договору страхування членів профспілки станом на  01.01.2010 року складала  5528 осіб. В 2010 році застраховані додатково 187 новоприйнятих до складу ППО осіб та виключені з програми страхування 100 осіб, які протягом року вибули з профспілки з різних причин.

Таким чином, кількість осіб, які підлягали страхуванню на наступний термін дії (2011 рік) складала 5615 членів профспілки. Але проведений аналіз роботи АСК «Енергополіс» за період 2009 – 2010 років виявився невтішним.

Результатом стало прийняття Президією ЦК Атомпрофспілки рішення договір страхування від нещасних випадків членів Атомпрофспілки з ВАТ АСК «Енергополіс» на 2011 рік не укладати (постанова №П-22-4 від 15.12.2010).

Людмила Малько,

заступник голови ППО ХАЕС

 

Проведено 26 засідань.

Розглянуто 566 заяв членів профспілки. Всі заяви розглядались у відповідності до вимог «Положення про порядок надання матеріальної допомоги членам первинної профспілкової організації ХАЕС у зв’язку із скрутним  матеріальним становищем та для часткової оплати лікування» та «Алгоритму визначення розміру матеріальної допомоги членам профспілки на часткову оплату лікування та у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем».

Надано матеріальну допомогу 557 заявникам на загальну суму 1104850 гривень.

Відмовлено у наданні матеріальної допомоги 9-м заявникам у зв’язку з невідповідністю причини звернення вимогам «Положення…» та «Алгоритму…»

Щомісячно комісією проводився контроль калорійності та вартості набору продуктів в талонах  лікувально-профі­лактичного харчування.

Олег Тищук,  голова КСЗ

 

Звіт комісії по роботі з оперативним персоналом пк ппо хаес

За звітний період, з лютого 2010 р. по лютий 2011 р., проведено 12 засідань Ради, представник Ради або його заступники взяли участь у 42 засіданнях профспілкового комітету.

Робота комісії велася за трьома основними напрямками: виробничі відносини; соціаль­ний захист; культурно-масова та  спортивна  робота.

За звітний період Рада брала участь у вирішенні наступних питань: про введення симп­томо-орієнтованих аварійних інструкцій; про включення передзмінного медичного огляду до робочого часу; про необхідність захисту трудових прав оперативних працівників при виведенні на навчання в НТЦ у вихідні дні; про направлення на додаткові медогляди без виплати командировочних і компенсації оплати проведених процедур; про розробку положення «Про порядок продажу квартир та надання довгострокових безвідсоткових позик на придбання житла на первинному ринку житла м. Нетішина для працівників ВП ХАЕС».

В культурно-масовому напрямку Рада за звітний період через практично повну відсутність фінансування зуміла організувати тільки одну поїздку вихідного дня для оперативного персоналу на гірськолижний курорт «Буковель» і екскурсійну поїздку на Чорнобильську АЕС.

Перераховані заходи стали можливі завдяки тісному співробітництву з іншими комісіями профспілкового комітету, зокрема з культурно-масовою комісією.

Андрій Данилюк, голова КРОП