ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙ

На Хмельницькій АЕС триває робота із впровадження системи управління аварією, пов’язаною із течею теп­-лоно­сія з першого контуру у другий еквівалентним діаметром Dy100. На першому енергоблоці пла­ну­ється реалізація автоматизованого алгоритму керування аварійними режимами, який допоможе зменшити до прийнятного рівня кіль­кість ручних операцій, виконуваних оперативним персоналом, а також запобігти­ спрацюванню пароскидних пристроїв аварійного парогенератора.

- Раніше за результатами дій оперативного персоналу при аварійних ситуаціях, протиаварійних тренуваннях та за допомогою оцінок імовірнісними методами з використанням розрахункових кодів, були виявлені дефі­цити безпеки, пов’язані            з режимом витоку теплоносія з першого контуру в другий, – роз­повідає заступник нача­льника реакторного цеху Хмельницької АЕС Олег Несміянов, - це спонукало до впровадження заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (К(з)ПБ) енерго­блоків атомних станцій саме за цим напрямом та затвердженням картки заходу №12401 «Розробка та реалізація організаційно-технічних заходів з управління аварією: теча теплоносія з 1-го контуру в 2-й еквівалентним перетином Ду100». Специфікою управління аварією з течею теплоносія з першого контуру в другий є необхідність виконання комплексних взаємопов’язаних між собою дій в умовах обмеженого часу до спрацювання пароскидних пристроїв аварійного парогенератора та викиду в атмосферу. Згідно з існуючою експлуатаційною документацією, що визначає протиаварійний порядок дій персоналу для енергоблоків ВВЕР-1000, ці дії мають бути виконані оперативним персоналом, проте, враховуючи стрімкість розвитку аварійного процесу і малий резерв часу, надійність успішного виконання таких дій є неприйнятно низькою. Мета цього заходу в максимальній автоматизації процесу подолання аварії на її перших хвилинах протікання для забезпечення на­дій­ності виконання протиаварійних дій та для розвантаження оперативного персоналу і зведення до мінімуму його помилкових дій.

Аналітичним супрово­дженням впровадження на Хмельницькій АЕС системи управління аварією займа­ється ТОВ «Бюро аналітичних досліджень безпеки АЕС», яке перемо­гло у відповідному тендері. Це українська інженерна компанія, що спеціа­лізується на виконанні сучасних аналізів у сфері обґрун­тування безпеки атомних електростанцій, інших ядерних установок і складних промислових об’єктів. Вона створена та укомплектована фа­хівця­ми колишнього від­ок­ремленого підрозділу державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ), який виконував науково-технічні розробки за замовленням промислових інфра­структур атомної галузі. Ос­нову кадрового потенціалу складають колишні співро­бітники інститутів Національної Академії Наук України, галузевих проектних інститутів, ДНТЦ ЯРБ, атомних електростанцій. Фахівці підприємства мають унікальне поєднання успішного практичного досвіду у наданні технічної під­тримки Державній інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) та виконання ана­лізів безпеки для вітчизняних і зарубіжних під­при­ємств атомної галузі. Фахівці товариства беруть участь у адаптації для енерго­блока №3           ВП РАЕС алгоритму системи управління аварією із течею теп­лоносія з першого контуру­ в другий контур, який вже введений в експлуатацію на четвертому енергоблоці станції.

Олександр Шустерук

Фото автора