Електроцех: 30 рокiв на вiстрi високих напруг

У 1982 році був створений електричний цех, начальником якого призначили Олексія Борисовича Мелешка. Перші працівники цеху - Леонтій Миколайович Макара, Олексій Степанович Денисюк, Олександр Миколайович Вовк.

У серпні 1982 року поставлена під напругу під-станція першочергового електрозабезпечення ПСТ 35/10/6, а у вересені подано напругу на електрообладнання очисних спору. Ще через місяць подано напругу по кабельній лінії 6 кВ з ПСТ 35/10/6 на комплекс будівель пускорезервної котельні.

Через рік, у жовтні 1983-го створено в складі електроцеху дільницю міських електричних мереж. Під кінець року введені в експлуатацію повітряні лінії 10 кВ електрозабезпечення артскважин та станції знезалізнення вод. За рік по тому введено в експлуатацію відкриту розподільчу установку на напругу 750 кВ з будівлею допоміжних систем. У травні 1986 року введено в експлуатацію відкриту розподільчу установку на напругу 330 кВ з АТ 330/110 кВ.

Знаменною подією в житті колективу стали включення до мережі 22 грудня 1987 року блока №1. Синхронізацію генераторів тоді виконав начальник зміни Володимир Миколайович Павлов.

Нелегкий період мораторію позначився на темпах введення в дію нового обладнання, однак у  листопаді 1995 року під робочу напругу поставлені групи блочних трансформаторів блока № 2 та трансформаторів власних потреб.

Новий етап випробувань прийшовся на 2002 - 2004 роки.Так, у березні 2002 року до напруги були під’єднані розподільчі пристрої та силові збірки, а  у листопаді  підключено до ВРП-330 кВ повітряну лінію 330 кВ на м.Хмельницький. Працівники електроцеху брали участь у  прий­манні масла у машзалі, валооберті турбіни, про­кру­чуванні на холостому ході  електро­двигунів головних цир­куляційних насосів. Копіткою була робота із завершення програми встановлення апаратури безпе­ре­бійного живлення нового поко­ління в турбінному та реактор­ному від­ді­леннях. Всі операції здійснювались під контролем начальника дільниці електроцеху В.М.Панасюка. Також у 2002 році вдалося замінити акумуляторні батареї, що необхідні для аварійного живлення енергоблока. Монтаж всієї системи акуму­ляторів про­во­дився за технічним наглядом майстра О.Л.Мі­зан­дрон­цева. Працівники елек­т­ро­цеху  успішно провели заміну високо­частотних загоро­джу­вачів на лініях електро­передач 330 кіловольт.

На 2003 рік  електро­станція   отримала можливість під’єд­нуватись до трьох ЛЕП 330 кіловольт і двох 750 кіловольт. Наявний авто­трансформатор дозволив в ревер­сних режимах проводити пере­ведення електро­енергії з одного класу на­пруги на інший.

Це забезпечило можливість безпе­ребійно пере­давати електро­струм від двох енергоблоків, як по ЛЕП 750 кіловольт, так і 330 кіловольт. Під час затверд­ження програми мо­дер­нізації устаткування, було вирі­шено розши­рити тери­­торію від­кри­того розподільчого при­строю 330 кіловольт для того, щоб змонтувати дві комірки,   які   склада­ються з вимикачів, роз’єднуючих та за­землюючих при­строїв, які були введені в експлуатацію у травні 2006 року. Перед пуском­ 2 енергоблока завер­шено модернізацію статора генератора, його повне збирання і забезпечено прокручування турбіни.

У серпні 2004 року відбувся його енергетичний пуск. Відтак щоденно забезпечується надійна експлуатація наявного обладнання, а в травні 2009 року поставлена під робочу напругу друга група резервних трансформаторів власних потреб.

Структура цеху є багато­плановою і поділяється на такі служби:

- експлуатації - оперативний персонал, що здійснює експлуатацію всього обладнання, закріпленого за цехом;

- ремонту - виконує ремонти основного електротехнічного обладнання (обладнання відкритого розподі­льчого пристрою, комплектних розподільчих пристроїв, електродвигунів та генераторів, трансфор­маторів, освітлення, кабель­них ліній і т.д.);

- релейного захисту та автоматики - обслуговує пристрої релейного захисту та автоматики;

- перетворюючої техніки та пожежної безпеки - вико­нує ремонти перетворюючої техніки (агрегатів без­пе­рервного живлення, систем управління крана кругової дії та перевантажувальної машини) і систем пожежної безпеки (автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації, газового та пінного пожежогасіння);

- диспетчерсько-технологічне управління обслуговує системи зв’язку (автоматичні телефонні станції, радіозв’язок, системи технологічного управління).

Персонал електроцеху постійно підвищує безпеку й надійність шляхом впровадження сучасного обладнання світового рівня та проводячи модернізацію існуючого, що дозволяє знизити кількість порушень та відмов у роботі.

Найяскравішими прикладами можна назвати модернізацію генератора блока №2 за тех­нологією фірми ALSTOM (Франція), заміну агрегатів безперервного живлення на агрегати виробництва фірми Benning (Німеччина), вимикачів 6 кВ на сучасні вакуумні виробництва заводу «РЗВА Україна», акумуляторних батарей на батареї виробництва VARTA (Німеччина), високовольтних введень блочного трансформатора блока №1 на введення фірми TRENCH (Великобританія), розрядників на обмежувачі перенапруг виробництва фірм ABB (Швеція) та AREVA (Франція).

У цеху вирує активне громадське та спортивне життя. У спартакіаді серед цехів ХАЕС електричний цех пос­тійно здобуває призові місця.

Досягнення та заслуги працівників цеху неодноразово відзначались галузевими та урядовими нагородами.

Власна інформація

Фото Валерія  Валуєва  та  з  архіву  редакції