Краще підприємство з охорони праці в державі – Хмельницька АЕС

За ініціативи Державної служби України з питань праці у 2017 році започатковано проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці». До участі у конкурсі заяви подали 42 підприємства з усієї України, зокрема, і Хмельницька АЕС.

Учасники конкурсу оцінювалися за такими критеріями, як ефективне функціонування системи управлінн­я охороною праці, створення безпечних та здорових умов праці, заходи з формування в колективі культури праці, проведення навчань з охорони праці, рівень виробничого травматизму і професійних захворювань та інші.

До складу комісії увійшли посад­ов­і особи Держпраці, пред­ставники міністерств, цент­ра­ль­них та місцевих органів виконавчої влади, об’єд­нань роботодав­ців та профспілкових органі­зацій, Фонду соціального страхування України.

Під час відкриття офіційного заходу голова Держпраці Роман Чернега зазначив, що ідея конкурсу визріла давно. Без сумніву, він повинен стати потужним стимулом до вдосконалення системи охорони праці на вітчизняних підпри­ємствах.

Інтеграція України до європейського співтовариства, реформування у цьому форматі всіх сфер економіки, імплантація європейських норм в українське законодавство. Всі ці процеси стрімко набирають обертів у сучасних реаліях. Так само потребує змін і сфера охорони праці. Безпека праці на виробництві повинна стати пріоритетним напрямом як для керів­ників під­приємств, так і їх працівників. Конкурсна комісія оцінювала підпри­ємства у двох категоріях: перша, де працює понад 250 працівників, друга категорія – менше 250 працівників. Так, переможцями стали­ 13 підпри­ємств з різних област­ей України.  За резул­ь­татами оцінювання  у категорії «понад 250 працівників» у номінації «Енергопостачання та транспорт» від­значено Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Хмельницька обл.). Її представникам в особі головного інспектора Хмельницької АЕС Костянтина Коби, начальника служби відомчого нагляду і пожежної безпеки Василя Лановенка, начальника відділу охорони праці Сергія Романка та його колег, було вручено відповідні наго­роди­.

- Для участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці» за підсумками роботи у 2016 році, - розповідає Сергій Романко, - ми представили анкету самооцінки, в якій була акцентована увага на основні напрямки діяльності з охорони праці. Так, зокрема, було за­значено, що  ВП ХАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2016 році проводила роботи з підтримання успішн­ого функ­ціонування та подальшого вдосконалення інте­грованої системи уп­равлін­ня (ІСУ) на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 «Системи управ­ління якістю. Вимоги», ISO 14001:2004 «Си­стеми­ екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування», а також провела підготовку до сертифікації за міжнародним стандартом OHSAS 18001:2007 «Система управління гігієною та безпекою праці. Вимоги». Крім цього в листопаді 2016 року успі­шно проведені сертифікаційні аудити міжнародним сертифікаційним органом TUV NORD CERT за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001:2007. Отримані відповідні сертифікати та розроблені коригувальні заходи. З метою удосконалення та розвитку інтегрованої системи­ управління ДП «НАЕК «Енерго­атом» і виконання рекоменд­ацій міжнародного сертифікаційного органу TUV NORD CERT, наказом президента Компанії введено в дію «Коригувальні заходи на виконання вимог­ міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001 за результатами сертифі­кації. Також ми познайомили органі­заторів конкурсу із структурою відділу охорони праці Хмельницької АЕС та основним­и напрямами діяльності цього підрозділу. Наша діяльність одержала високу оцінку. Це заслуга всього п’яти­­тисячного колективу неті­шин­ських атомників.

Організований Державною службою України з питань праці  Всеукраїнський конкурс планується проводити щорічно за результатами роботи протягом року.

Наш кор.