На варті та захисті безпеки станції

Службово-бойовий шлях війсь­ко­вої частини з охорони Хмельницької АЕС розпочався у травні 1986 року. У своїй службово-бо­йо­вій діяльності особовий склад частини керується вимогами закону Україн­и від 13 березня 2014 року про Національну гвардію України. У по­в­сякденній діяльності на вій­ськову части­ну 3043 покладені за­в­­дан­ня щодо забез­пе­чен­ня­ на­­ді­йної охорони­ ВП «Хме­льни­цька АЕС» та здійснення пропускного режиму на її території. При ус­кла­днен­ні обстановки в ра­­­йо­ні розташування ядер­ної установки, основним завданням частини є охорона і оборона Хмельни­цької АЕС і боротьба з диверсійно-розвідувальними групами противника. З метою підвищення рівня готовності сил та засобі­в систем фі­зичного захисту, подальшого вдосконалення між­відомчої підготовки, підготовки особового складу­, задіяного в проведенні можливих операцій, а також відпра­цюван­ня спільних дій і бойової злаго­дже­ності підрозділів різних­ силових відомств, організовуються та проводяться командно-штабні, різнорівневі тактико-спеці­альні навчан­ня і тренування із залученням сил і засобів різної відомчої належності.

Хмельницька АЕС належить до особливо важливих об’єктів державної власності. Зона спостереження займає вісім районів Хмельницької та Рівненської областей. Основними­ протиправними діями стосовно об’є­кта вбачаються: напади на об’єк­ти ХАЕС, напад на транспортні засоби під час перевезення ядерного палива, здійснення актів тероризму або дивер­сій стосовно Хмельницької АЕС, проти­правні дії радикально налаштованих елементів, з метою­ створення перешкод нор­ма­льному режиму функціонування, приховані дії внутрішніх правопорушників.

Особовий склад частини залуча­ється до здій­с­нення пропуску персо­налу, автомобільного та залі­з­ничного транспорту, огляду обладнання та інструментів, що вносяться, або виносяться, забезпечення внутрішньооб’єктового режиму.

Реагування на порушення вимог­ пропускного і внутрішньооб’єктового режиму на території об’єкта, здій­с­­­нюється силами груп реагування.

З метою виконання заходів щодо попередження актів тероризму на території ядерної установки та при супроводженні спеціальних вантажів, у 1997 році створено взвод спеціального призначення, основною функцією якого є  виконання завдань, пов’язаних із виникненнями надзвичайних ситуацій на об’єкті, що охороняється, та поблизу нього, відповідно до переліку надзвичайних заходів, визначених Указом Президента України про введення надзвичайного стану.

За останні два роки українська армія  кардинальним чином змінила методику проведення підготовки та навчання військових кадрів, піднявши її на небувало високий рівень з часів здобуття Україною незалежності. Якісно новий підхід до комплектування військових частин Національної гвардії України новітнім спорядженням, озброєнням та технікою не оминув і військову частину 3043.

На даний момент 41 військовослужбовець нашої частини отримав статус учасника бойових дій під час антитерористичної операції на сході держави, двоє з яких: Олександр Оніщук та Сергій Завішальний нагороджені медаллю «За вій­ськову службу Україні».

За останнє де­сяти­ліття збіль­­шив­ся не лише кіль­кісний, але і які­сний склад частини, що є запорукою високої дисципліни і постій­ного саморозвитку та самовдосконалення військових.              З кожним роком зростає­ кількість вій­сь­ково­службов­ців, що підвищують свій освітній рівень професійної підготовки у навчальних центрах Національної гвардії України­.

Міжнародні навчання, що прово­дились на базі військової частини 3043, дають змогу запозичити у інших країн світу досвід по охороні особливо важливих об’єктів, що вносить додаткові важелі підвищення надій­ності охорони Хмельницької АЕС.

 Павло Ананьїн, сержант

До витоків службових справ і здобутків  

11 травня 1986 року Рада Міністрів колишнього Союзу прийняла Постанову про здійснення військової охорони Хмельницької АЕС, а 26 травня 1986 року начальник внутрішніх військ МВС по Українс­ькій РСР генерал-лейтенант Микола Тимофійович Олекса підписав наказ про створення і формування 6-ї спеці­альної комендатури військової частини 3561 з охорони Хмельницької АЕС. Цим наказом командиром спецкомен­да­тури призначаєт­ься капіта­н О.Докман, начальни­ком штабу – капітан­ В.Му­саєв­­.

Відтак почалося фор­мування спецкомендатури, першими війсь­ко­вослужбов­ця­ми якої стали старші прапорщики Сергій Данченко, Сергій Кузема, Андрій Янчишин, прапорщики Йосип Крушельницький, Сергій Щокін, Михайло Сторожук.

На початку липня 1986 року на формування спецкомендатури прибув майор Віктор Павлович Ліщук, який мав досвід створення під­роз­ділів, організації і несення бойо­вої служби з охорони АЕС, адже саме ним була сформована 1-ша спеці­альна комендатура з охорони ЧАЕС. У серпні 1986 року військовослужбовці підрозділу майора В.П.Ліщука приступили до виконання окремих службових завдань, а вже через рік - до виконання службово-бойових завдань з охорони  1-го­ блока Хмельницької АЕС. Шос­того грудня 1987 року заступив у  караул із своїм взводом прапорщик А.Гнатюк. На той час було 2 взводи, тобто військово­службовці через 12 годин заступали на службу. В кінці грудня 1987 року  сформовано 3-й взвод, службу почали нести в 3 зміни, дещо знизилося навантаження на військовослужбовців, один раз в тиждень почали проводити заняття з бойової підготовки з кожним взводом.

Начальником штабу був учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС старший лейтенант Вадим Володимирович Гладун, командирами взводів – старші прапорщики  Анатолій Свіжак, Валерій Нагорнюк, Олег Бречко; заступником коменданта з технічних засобів – прапорщик Сергій Щокін; керував технікою інженерно-технічних засобів охорони старший прапорщик Андрій Янчишин, роботою водіїв – прапорщик Леонід Шишук, старшиною спецкомендатури був старший прапорщик Іван Демченко, бюро перепусток очолювала старший прапорщик Тетяна Апшай.

У серпні 1988 року комендант спецкомендатури майор В.П.Ліщук звільнився з військової служби в запас, замість нього призначено ма­йора Володимира Миколайовича Трушкіна.

У березні 1989 року згідно з новим штатом спецкомендатури був введений 4-й взвод, тобто особовий склад перейшов на чотири­змінний режим виконання завдань бойової служби. Командиром 4-го взводу призначено старшого пра­пор­щика Миколу Максимовича Миро­нюка, начальником варти – старшого прапорщика Аркадія Аркадійовича Богуцького, помічником начальника варти – старшого пра­порщика Віктора Петровича Мороза­.

У жовтні-листопаді 1989 року завершувалося будівництво інженерно-технічних засобів охорони­ на другому блоці за участю старших прапорщиків Петра Божука, Леоні­да Садовського, Мико­ли Муляр­чука, Петра Грабчука, Павла Богатиренка, якими керував заступник коменданта з інженерно-­технічних засобів охорони – у той час – старший прапорщик Олександр  Олександрович Грицаєнко. 14 грудня 1989 року був прийнятий під охорону другий блок ХАЕС.

У квітні 1990 року представники Партії зелених, Народного Руху України, деякі народні депутати, з метою заробити політичний капітал, не думаючи про майбу­т­нє країни­ і народу, організували пікетування Хмельницької АЕС, щоб добитися прийняття мораторію на добудову 2-го блока­.   З 25 квітня і до 11 травня особовий склад спец­комендатури в зв'язку з цим пере­йшов на несення бойової служби за посиленим варіантом.

У червні 1990 року через такі непередбачувані особливості виконання службово-бойових завдань з охорони АЕС України на базі спецкомендатур з охорони атомних електростанцій були сформовані окремі військові частини – бата­ль­йо­ни, які увійшли до складу спеці­альної бригади з охорони АЕС внутрішніх військ колишнього Сою­зу. 11 червня 1990 року на базі 6-ї спецкомендатури створено війсь­кову частину 3680. Наказом Командувача внутрішніми військами були призначені командиром частини – підполковник Віктор Павлович Жак, начальником штабу – майор Микола Федорович Решетняк, заступником по тилу – майор В'ячеслав Микола­йович Древаль, заступником з інженерно-технічних засобів охорони – старший лейтенант Вадим­ Леонідович Коростильов­, комендантом об'є­кта – майор­ Володимир Миколайович Труш­кін.

У грудні 1991 року Україна стала самостійною державою, у січні 1992 року весь особовий склад час­тини прийняв військову присягу на вірність народу України. Через місяць були переглянуті штати частини, згідно з якими вона перей­шла в підпорядкування Командуючого ВВ МВС України і стала називатися – військова частина 3043. 26 березня 1992 року прийнято закон України «Про війська внутрішньої і конвойної охорони».

У 1997 році почалося формування нового підрозділу – взводу спеціального призначення. За цей незначний період в частині виросли справжні фахівці спецназу. Рівень їх підготовки дозволяє успіш­но виконувати будь-які службово-бойові завдання по боротьбі з терористичними проявами.

Військовослужбовці частини брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Серед них полковник Микола Решетняк, прапорщик Анатолій Головко, полковник у відставці Віктор Жак, старші прапорщики запасу Павло Богатиренко, Сергій Денисенко, Федір Будніченко, Євген Стукало, Михайло Сторожук, Сергій Данченко, Геннадій Жабовцев, Леонід Садовський, Сергій Кузема, Андрій Янчишин, Олег Бречко, Володимир Лук'ян­чук, Степан Білик, Олександр Сотник, Юрій Купрій, Віктор Мартинчук, Олександр Харабара, Петро Грабчук, Микола Мулярчук, Анатолій Свіжак, Михайло Присяжнюк, Володимир Дрозд, Іван Дацишин. З метою вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Указом Президента України від 28 лютого 2006 року військово­службовцям запасу – учасникам ліквідації наслідків аварії було присвоєно військове звання лейтенант запасу.

Чорнобиль – не єдине з випробувань, що довелося зазнати і достойно витримати бага­тьом нашим військовослужбовцям. Старші прапорщики запасу Олександр Сотник, Володимир Волошин, Василь Кирилюк, заступник командира частини підполковник Ігор Віталійович Комаров виконували військовий обов'язок в Афганістані.  Інші наші колеги по службі сьорбнули лиха в гарячих точках колишнього Союзу (Нагірний Карабах, Баку, Середня Азія). Більшість з тих, кому випало пройти шляхом війни, відчути на собі жах Чорнобиля, нагороджена орденами і медалями. Медаллю «За бойові заслуги» – полковник М.Ф.Решетняк, старші прапорщики запасу Олександр Сотник, Микола Вермійчук, Василь Кирилюк, медаллю «За відмінну службу по охороні громадського порядку» – старші прапорщики запасу Геннадій Жабовцев, Микола Мулярчук, Федір Будніченко, медаллю «За відзнаку у військовій службі» – старші прапорщики запасу Павло Богатиренко, Михайло Сторожук, Леонід Садовський, Андрій Янчишин, Анатолій Свіжак.

Військовослужбовці, які стояли біля витоків історії нашої частини, давно перебувають на заслуженому відпочинку, хоча дехто з них продовжує трудову діяльність на благо України, у тому числі і на ХАЕС.

На жаль, з-поміж числа піонерів нашої військової частини тридцять один ветеран відійшов у кращі світи.  Але ми пам’ятаємо усіх. 

Роки летять швидко. Ніби недавно святкували 10, 20 років частини, а вже прийшли тридцяті іменини. З часу останнього ювілею в частині змінилося дуже багато. Особовий склад оновився практично повністю.

Сьогодні військова частина з охорони Хмельницької АЕС успішно­ несе бойову службу, забезпечуючи на­дійну охорону особливо-важли­вого державного об'єкта. Військово­службовці сум­лінно, з почуттям високо­ї відповідальності виконують свої службові обов'язки.

Власна інформація