Навчально-тренувальному центру ХАЕС 30 років

Навчально-тренувальний центр ВП «Хмельницька АЕС» був створений у жовтні 1987 для забезпечення підготовки персоналу різ­них професійних груп і категорій в умовах н­аближених до виробничих. Основн­ою функцією цент­ру (на той час нав­ч­альн­о-тренува­ль­но­го пункту) – було забез­пе­чення координації  та організації учбо­вого процесу та проведення занять з під­тримки кваліфікації оперативного персоналу.

За 30 років, зав­дя­ки зусиллям колективу, з невеликої групи ентузіастів НТП розвинувся в потужний підрозділ, у якому­   з-помі­ж 124 працівників 45 інструкторів,   і колектив якого здатних в повній мірі забезпечити ВП ХАЕС кваліфікованим персоналом для безпечної, на­дій­ної та ефективної експлуатації станції.

У 1992 році розпочалося створення повномасштабного тренажера блочного щита управління (ПМТ). Тоді американсько-українським коміте­том лісабонської ініціативи з ядерної безпеки було ухвалено рішення про створення на ХАЕС навчаль­ного центру з підготовки персона­лу АЕС і його оснащення повномасштабним тренажером за рахунок фінансової допомоги США. У 1993 році були підготовлені тех­нічні вимоги проекту і оголошений тендер. Перемогла американська фірма S3 Technologies, яка мала досвід створення повномасштабних тренажерів для АЕС США і країн Східної Європи.

У створенні ПМТ також взяли участь фахівці АТ «ЛьвівОРГРЕС», які зібрали і підготували до відправки у США технічну документацію першого енергоблока ХАЕС. Комплектація і доведення до необхідної кондиції пультів, щитів і панелей БЩУ і РЩУ проводилися фахівцями фірми «Енерготренінг» (Україна).  Інструкторський і інженерно-технічний персонал НТЦ пройшов підготовку у США. 18 грудня 1997 року повномасштабний тренажер було прийнято у дослідну, а з березня 2000 року у промислову експлуатацію.

Для підтримки конфігурації ПМТ власними силами була розроблена і введена в експлуатацію комп’ютеризована система, що дозволяє вести облік виявлених невідповідностей, планувати їх усунення і контролювати виконання заходів щодо приведення конфігурації ПМТ у відповідність до блоку-прототипу.

З 1995 року в рамках Лісабонської ініціативи діяла програма співпраці з іноземними фірмами, що спеціалізуються на підготовці персоналу (GP, Sonalist (США), EDF (Франція), учбовими центрами Великобританії, Іспанії і Німеччини). У результаті аналізу діяльності провідних закордонних навчальних фірм, був вироблений найбільш прийнятний для українських АЕС системни­й підхід до навчання персоналу.

Із введенням в січні 1997 року  ліцензованих вимог в атомній енергетиці України весь персонал АЕС, що має право управління реакторною установкою, зобов’язаний проходити практичну підготовку на повномасштабному тренажері (ПМТ).

У 2000 році колектив НТЦ святкував новосілля у новій будівлі.  Загальна площа будівлі становить близько 8000 м2. Більш ніж 30 аудиторії різноманітного призначення дозволяють проводити навчання до 500 осіб за день.

Для реалізації завдання практичної підготовки персоналу ОП «Хмельницька АЕС» в УТЦ розроблені і введені в дію ряд тренажерів, що повністю імітують реальне устаткування і що дозволяють проводити початкову практичну підготовку і підтримку кваліфікації безпосередньо перед виконанням ремонтних робіт. Ремонтний персонал ЭРП проходить практичне навчання  на тренажерах фланцевих з’єднань, насосного устаткування і на стендах з трубопровідними засувками і вентилями, а також на притиральному верстаті для притирання поверхонь ущільнювачів трубопровідної арматури. Підготовка операто­рів ТТО спільно з контролю­ючими фізиками проводиться на тренажерах перевантажувальної машини перед кожним ППР. Персо­нал, що виконує роботи, пов’язані із зварюванням, проходить підтримку кваліфікації в зварювальній майстерні НТЦ і на тренажері колектора парогенератора. Персонал ЦТАВ проходить тренажерну підготовку­ на багатофункціональному локальному тренаже­рі ЦТАВ. Активно використовуються тренажери з надання першої до­помоги, «стійка дозконтроля», електри­­фіковані стенди основних тех­ноло­гічних систем АЕС, тренажер для виконання робіт у замкнут­их просторах, різноманітні макети та фраг­менти технологічного обладнання.

Важливим чинником, який вплинув на подальше удосконалення системи підготовки, стало створення нормативної бази з підготовки персоналу АЕС України. Відповідно­ до вимог нормативних документів навчально-тренувальний центр має ліцензію Державного комітету ядерного регулювання України на підготовку персоналу для експлуатації ядерних установок,

На даний час в НТЦ ВП «Хмельницька АЕС» проводиться профе­сійна підготовка і підтримка квалі­фі­­кації всіх категорій персоналу, здійснюється ліцензійна діяльність у даній галузі.

Для навчання використовуються­ спеціально розроблені навчально-методичні матеріали, що включають в себе: керівництво інструктора, план заняття, банк екзаменаційних питань, матеріали для презентації, навчальні посібники, роздатковий матеріал. Силами інструкторського персоналу що­річно розробляється близько 600 оди­ниць навчально-ме­то­дич­них матеріалів. Всі НММ постійн­о під­тримуються в актуальному стані. На даний­ час розроблено нав­чаль­ні матеріали практично з усіх курсів підготовки персоналу. Загальн­а кіль­кість навчал­ьних матеріалів в технічному архіві нав­­чаль­ного центру становить понад 5,5 тис. одиниць.

Маючи в своєму арсеналі понад 30 оснащ­ених необхідним обладнанням навчальних класів, лабораторій, майстерень, обсяги проведеного навчання в 2016 році доведено до 17500 людино/курсів. Спостерігається тенденція до постійного зростання.

НТЦ здійснює методичну під­тримку навч­ання персоналу, яке про­во­диться на робочих місцях. З цією метою в НТЦ висококваліфіковані фахівці і професіонали прой­шли підготовку у якості наставників.

На повномасштабному тренажері НТЦ широко використовується автоматизована система реєстрації та комплексного аналізу тренажерних занять, в якій реалізована концепція єдиного інформа­ційного простору. Реєстрація технологічної, аудіо-, відео- інформації дозволяє наочно продемонстру­вати персоналу, що проходить тре­нажерну підготовку, їх дії в ході ви­ріше­ння завдань з тренування, вказати на сильні і слабкі сторони, помил­ки в діях і рішеннях. Також­ є можливість демонстрації «еталонних» дій зафіксованих системою в ході нав­чан­ня інших змін/персоналу, що демонструють правильні/неправильні дії.  Завдя­ки тому, що система веде довготривалий архів тренувань і зберігає всю статистичну інформацію, є можли­вість аналізу помилок, що найчастіше виникають в ході тренажерних занять, відповідної корекції навчальних пла­нів, формування програм корекції помилок, індивідуального підбору тематик занять для оператив­ного персоналу, що про­хо­дить навчання на ПМТ. Таким чином досягається зниження ймовір­ності виникнення помилок на діючому енергоблоці, підвищення рівня підготовки оперативного персоналу.

У НТЦ ВП «Хмельницька АЕС» введена в експлуатацію і застосовується комп’ютерна нав­чальна систе­ма польових операторів (КНС ПО). Вона призначена для здобуття і підтримки знань і умінь оперативного персоналу АЕС (польових операторів), пов’язаних з виконанням ними експлуатаційних операцій і перемикань на обладнанні, а також для розвитку професійних умінь, за­снованих на розумінні нас­лідків виконан­ня (або невиконання) їх дій для безпеки АЕС. Використання даної системи дозволяє:

• знизити індивідуальні та колективні дози опромінення персоналу за рахунок перенесення частини навчання, що проводиться на робочому міс­ці, в умови, вільні від дії іо­ні­зуючих випромінювань;

• підвищити якість навчання за рахунок кращого озна­йомлення персоналу з розташуванням обладнання за місцем і виконання ряду відповідальних операцій безпосередньо під час його підготовки в НТЦ;

• підвищити рівень культури безпеки.

Власними силами НТЦ Хмельницької АЕС розроблена «Автоматизована систем­а управлін­ня під­готовкою персоналу», яка дозволяє проводити ана­ліз, планування і облік підготовки персоналу. Система охоплює всі процеси, пов’язані із підготовкою персоналу на АЕС, автоматизуючи роботу навчального центру. Застосування цієї системи дозволяє ефективно виконувати великі обсяги робіт з управління навчанням. Дана автоматизована система­ впроваджена і використовується у всіх НТЦ АЕС ДП «НАЕК «Енерго­атом». Неодноразово комп’ютеризована система управ­ління навчанням Хмельницькій АЕС відмічалась як позитивна практика під час роботи міжнародних місій OSART та ВАО АЕС. На VI міжнародної конференції з культури безпеки ДП «НАЕК «Енерго­атом» даний комплекс програм було відмічено медаллю за вклад у розвиток культури безпеки в галузі.

За час свого існування, НТЦ ХАЕС у рамках міжнародних програм спів­робітничав з рядом зарубіжних­ партнерів, включаючи PNNL, BNL (США), EDF, ONET, CORYS (Франція),  Scottish Nuclear (Шотландія), Siemens, RWE, (Німеччина), приймав різні місії МАГАТЕ, ВАО АЕС.

 ВП ХАЕС є пілотною станцією в таких міжнародних проектах, як «Розробка і впровадження автоматизованої інформаційної системи під­тримки оператора на підставі алгоритмів симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій» (ИСЯБ 2009), «Впровадження комп’юте­ри­зова­ної підготовки і управління кваліфікацією експлу­атаційного персоналу в області ядерної і ра­діаційної безпеки» (ИСЯБ-2010 U1.05/10T3). Результати цієї роботи успішно використовуються у ВП ХАЕС і впроваджуються на інших (не пілотних) станціях ДП «НАЕК «Енергоатом».

НТЦ вносить вагомий внесок у формування та розвиток культури безпеки персоналу ВП ХАЕС, активно проводить заходи з підвищення КБ .

НТЦ є провідним підрозділом станції з орга­нізації роботи із впровадження та функціонуван­ня си­стеми управління знаннями, ор­га­ні­­за­ції конкурсів профмайстерності, проведення конкурсів наукових доповід­ей серед молодих спе­ці­алістів, актив­но пропагує атомну енергетику серед­ населення під час  громадських обговорень буді­в­ництва 3 та 4 енерго­блоків.

Колектив НТЦ працює на пер­спективу, прагне вдосконалювати і підвищувати ефективність підготовки персоналу.

Розробляються і впро­ва­­джу­ю­ться такі нові перспективні форми навчання, як модуль­не нав­чання, дистанційне навчання. Постій­но­ пі­д­вищу­ється якість нав­­чальних матеріалів, вико­ристо­вується 3-d графіка в презента­цій­них матеріалах.

Перевірки Хмель­ницької АЕС місіями МАГАТЕ­ (OSART) і ВАО АЕС, що проходили протягом 2007-2016 років, підтвердили відпо­­від­ність системи підго­товки персоналу на Хмель­ни­цькій АЕС між­народним вимогам і стандартам, а окремі її елементи були відзначені як позитивна прак­тика­.

Неодноразово колектив НТЦ за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України та прихильн­ість принципам куль­тури безпеки нагоро­джувався дипломами та почесними грамотами НАЕК «Енергоатом».

Вагомі і спортивні досягнення колективу. Команда НТЦ отримала «постійну прописку» на призових позиціях спортивних змагань та спарта­кіад, які проводяться на Хмельницькій АЕС.