Підготовка та підтримка кваліфікації персоналу

На даний час в НТЦ ВП «Хмельницька АЕС» проводиться професі­йна підготовка та підтримання кваліфікації усіх категорій персоналу, здійснюється ліцензійна діяльність у даній галузі, проводиться розробка і перегляд навчально-методичних матеріалів.

НТЦ здійснює методичну підтримку навчання персоналу, яке проводиться на робочих місцях. З цією метою висококваліфіковані фахівці і професіонали ВП ХАЕС пройшли підготовку в НТЦ  у якості наставників.

На повномасштабному тренажері (ПМТ) НТЦ використовується автоматизована система реєстрації тренажерних занять (АСРТЗ), за допомогою якої реалізована концепція єдиного інформаційного простору. Реєстрація технологічної, аудіо, та відео інформації дозволяє наочно продемонструвати персоналу, який проходить тренажерну підготовку, його дії під час тренування, продемонструвати сильні та слабкі сторони, а також помилки в діях і рішеннях, що були допущені під час проведення заняття. Є можливість демонстрації еталонних/неправильних дій, зафіксованих системою в ході тренажерного навчання інших змін, що продемонстрували правильні/неправильні дії.

Завдяки тому, що АСРТЗ веде довготривалий архів тренувань і зберігає всю статистичну інформацію, є можливість аналізу помилок, що найчастіше виникають в ході тренажерних занять. За результатами аналізу проводиться відповідна корекція навчальних планів, формування програм корекції помилок, індивідуальний підбір тематик занять для оперативного персоналу, що проходить навчання на ПМТ. Таким чином досягається зниження ймовірності виникнення помилок на діючому обладнанні енергоблока, що сприяє рівню підвищення підготовки оперативного персоналу.

У НТЦ ВП «Хмельницька АЕС» введена в експлуатацію і застосовується комп’ютерна навчальна система польових операторів. Вона призначена для здобуття і підтримки знань та умінь польових операторів оперативного персоналу АЕС, пов’язаних з виконанням ними експлуатаційних операцій і пере­микань на обладнанні, а також для розвитку професійних умінь, заснованих на розумінні наслідків виконання (або невиконання) їх дій на безпеку АЕС.

Використання даної системи дозволяє:

  • знизити індивідуальні та колективні дози опромінення персоналу за рахунок перенесення частини навчання, що проводиться на робочому місці, в умови, вільні від дії іонізуючих випромінювань;
  • підвищити якість навчання за рахунок кращого ознайомлення персоналу із розташуванням обладнання за місцем і виконання ряду відповідальних операцій безпосередньо під час його підготовки в НТЦ;
  • підвищити рівень культури безпеки.

У 2017 році у ВП ХАЕС введена в експлуатацію автоматизована система комп’ютерного навчання і контролю знань у сфері ядерної і радіаційної безпеки АСКН, яка була розроблена у рамках міжнародного проекту «Впровадження комп’ю­теризованої підготовки і управління кваліфікацією персоналу в області ядерної і радіаційної безпеки» за участю спеціалістів НТЦ.

АСКН використовується для навчання та контролю знань законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки перед перевіркою знань в центральній комісії ВП ХАЕС.

Для реалізації завдання практичної підготовки ремонтного персоналу в НТЦ ХАЕС розроблено та введено в дію низку тренажерів, які повністю імітують реальне обладнання і дозволяють проводити початкову практичну підготовку та підтримання кваліфікації безпосередньо перед виконанням ремонтних робіт. Ремонтний персонал енергоремонтного підрозділу проходить практичне навчання на тренажерах фланцевих з’єднань, насосного обладнання та на стендах з трубопровідними засувками і вентилями, а також на припасовувальному верстаті для припасовування ущільнюючих поверхонь трубопрові­дної арматури. Персонал, що виконує роботи, пов’язані зі зварюванням, проходить підтримання кваліфікації в зварювальній майстерні НТЦ і на тренажері колектора парогенератора. Ремонтний персонал ЦТАВ проходить тренажерну підготовку на багатофункціональному локальному тренажері ЦТАВ.

Тренажерна підготовка ремонтного персоналу в міжремонтний період і безпосередньо перед ППР сприяє формуванню стійких навичок виконання ремонтних робіт, підтримує постійну високу готовність до виконання складних завдань ремонту та сприяє зниженню дозових навантажень на персонал.

Власними силами НТЦ Хмельницької АЕС розроблена «Автоматизована система управління підготовкою персоналу», яка дозволяє проводити аналіз, планування і облік підготовки персоналу. Система побудована за модульним принципом і охоплює всі процеси, пов’язані з підготовкою персоналу на АЕС, автоматизуючи роботу навчального центру АЕС. Застосування цієї системи дозволяє ефективно виконувати великі обсяги робіт з управління навчанням. Дана система впроваджена і використовується у всіх НТЦ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

У 2019 році у ВП ХАЕС проведено навчання персоналу за 22795 осіб/курсами. Навчальний план на 2019 рік становить 16136 осіб/курсів. Різними видами навчання охоплено практично весь персонал ВП ХАЕС.

Для навчання використовуються спеціально розроблені навчально-методичні матеріали. На даний час силами НТЦ розроблені навчальні матеріали практично з усіх курсів підготовки оперативного персоналу і більшості інших курсів. Загальна кількість навчальних матеріалів в технічному архіві навчального центру становить близько 7000 найменувань.

Перевірки Хмельницької АЕС місіями МАГАТЕ (OSART) і ВАО АЕС, що проходили протягом 2007-2019 років, підтвердили відповідність системи підготовки персоналу на Хмельницькій АЕС міжнародним вимогам і стандартам, а окремі її елементи неодноразово було відзначено як позитивна практика.

Розвиток культури безпеки

Нормативною документацією у сфері ядерної та радіаційної безпеки розвиток культури безпеки визначається як одне із головних завдань експлуатуючої організації. Тому керівництвом ВП ХАЕС приділяється  цьому напрямку діяльності значна увага.

У ВП ХАЕС діяльність з розвитку культури безпеки провадиться відповідно до «Програми конкретних дій ВП ХАЕС, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки», розробленої з урахуванням вимог відповідної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» Про­грама розробляється кожних два роки. Вихідними даними для  створення програми є результати:

-    внутрішньої та незалежної оцінки стану культури безпеки у ВП ХАЕС

-    розгляду міжнародного та вітчизняного досвіду експлуатації АЕС

-    розгляду пропозицій працівників ВП ХАЕС  щодо розвитку культури безпеки.

 Програма встановлює організаційно-технічні заходи, направлені на розвиток культури безпеки у ВП  ХАЕС, і структурована за трьома напрямками:

технічна політика керівництва у сфері безпеки;

відповідальність та обов’язки керівника з забезпечення безпеки АЕС;

відповідальність та обов’язки працівника з забезпечення безпеки АЕС.

Результати діяльності за Програмою розглядаються керівництвом ВП ХАЕС кожних півроку. За результатами розгляду до програми можуть вноситись корективи, направлені на підвищення її ефективності.

Розділи «Поняття «культура безпеки» та історія розвитку концепції «культура безпеки» та «Комі­тет з культури безпеки» без змін.

Василь Слуханський,

в.о. ЗГІПП – начальника НТЦ