Підвищується  безпека  атомних  енергоблоків

У інформаційному центрі ХАЕС відбувся брифінг для працівників ЗМІ з тематики виконання заходів К(з)ПБ з метою підвищення безпеки енергоблоків ВП ХАЕС. У розмові взяли участь заступник генерального директора ХАЕС з капітального бу­дівництва Олег Рахлінський, заступник головно­го інженера з технології та інжині­рингу Олег Хатьомкін, начальник цеху дезактива­ції і поводження з радіоактивними відходами Сергій Коротов і начальник відділу охорони навколишнього се­редовища Олександр Левицький. Живий діалог роз’яснив чимало позицій, що цікаві для громади регіону. Олег Васильо­вич Рахлінський зокрема зауважив, що  «Комп­лексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (далі К(з)ПБ), затвер­джена постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року №1270, і розроблена відповідно до Указу Президента України від 12 травня 2011 року №585 про введення­ в дію рішення за­сідання Ради національної безпеки і оборо­ни України з питань безпеки АЕС України та перспектив роз­витку атомної енергетики України в світлі подій на АЕС «Фукусіма-1». Термін завер­шення реалізації К(з)ПБ - грудень 2020 року.

Метою К(з)ПБ є підвищення­ рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій і надійності їх роботи, а також заміна застарілого обладнання, яке відпрацювало свій ресурс. Дана програма дозволить виконати зобов’язання України щодо впровадження рекомендацій МАГАТЕ, вироблених за результатами оцінки проектної безпеки українських АЕС (стрес-тестів), проведеної в період­ 2008-2010 рр. в рамках Спільного проекту Єврокомісії - МАГАТЕ - Україна.

Далі промовець зазначив, що багаторічна експлуатація ВП ХАЕС продемонструвала надійну і стійку роботу енерго­блоків. У той же час, постійне підвищення вимог з безпеки, що висуваються до АЕС з боку світової спільноти, вимагає пос­тійного вжиття заходів з підвищення безпеки.

У «Заяві в сфері безпеки» керівництва Компанії сказано, що пріоритетним зав­данням у сфері безпеки є підвищення та дотримання досягнутого рівня безпеки ді­ючих енергоблоків АЕС відповідно до по­ложень Конвенції про ядерну безпеку­.

За весь час експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС реалізовано 870 проектів з модернізації та підвищення безпеки, однак, най­більш значимі заходи, які впливають на безпеку, виконувалися почи­наючи з 2005 року за наступними, схвалени­ми Кабінетом Міністрів Україн­и, програмами: «Концепція підвищення безпек­и діючих енергоблоків атомних елек­тростан­цій»; «Програма модернізації енерго­бло­ків АЕС України з реакто­рами ВВЕР-1000 (В-320) Частина 2. Енерго­блок №2 Хмельницької АЕС»; «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енерго­блоків атомних електро­станцій» (К(з)ПБ).

До К(з)ПБ була включена низка заходів, серед яких заходи з Програми модернізації енергоблоків Х-2/Р-4; заходи для попередження аварій, аналогічних аварії на АЕС «Фукусіма-1», Японія; заходи, розроблені за результатами експлуатаційного досвіду­. Всього по К(з)ПБ для енергоблоків Хмельницької АЕС заплановано до реалі­зації по 90 заходів для енергоблоків №1 та №2, а також 6 загальностанційних.

Фінансування виконання заходів здійснюється за кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» і за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейського співтовариства атомної енергетики (Євратом).

За рахунок коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» виконуються роботи з розробки проектної документації, закупівлі матері­алів, необхідних для реалізації заходів, виконання будівельно-монтажних і пуско­налагоджувальних робіт.

Олег Вадимович Хатьомкін доповів, що на Хмельницькій АЕС виконано 51,1% від обсягу заходів К(з)ПБ, запропонованого для реалізації на енергоблоках №1 та №2. У порівнянні з іншими АЕС України, ХАЕС займає третю рейтингову позицію; на енергоблоці №1 ХАЕС виконано 45,5%, а  на енергоблоці №2 ХАЕС 56,7% від обсягу заходів К(з)ПБ, запропонованих для реалізації на енергоблоках з реакторною установкою серії В-320.

Реалізація заходів К(з)ПБ, спрямова­них­ на підвищення безпеки енергоблоків і мо­дер­нізацію обладнання, проводиться­, як правило, під час щорічних планово-попереджувальних ремонтів (ППР). Багато робіт з підвищення безпеки, модернізації та реконструкції мають тривалий термін реалізації і виконуються протягом кількох років, з огляду на те, що пов’язані з поетапною заміною ряду елементів обладнання. Зокрема у 2016 році на енергоблоці №1 завершена реалізація технічно складного і одночасно дуже важливого з точки зору безпеки заходу К(з)ПБ щодо підключення  джерела надійного живлення II категорії систем нормальної експлуата­ції, що забезпечують підкритичність реактора. Реалізація даного заходу дозволить зменшити ризик виникнення і розвитку аварій, в тому числі забезпечить працездатність систем, що забезпечують збереження турбіни. Вартість заходу оцінена близько 120,0 млн грн.

Також в рамках К(з)ПБ виконується комплекс заходів «Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» для запобігання запроектних аварій, можливих внаслідок явищ природного характеру, пов’язаних з удосконаленням управління важкими аваріями (так звані «постфуку­сімські» заходи). Основним результатом впровадження цих заходів є можливість ліквідації запроектної аварії у зв’язку з тривалим повним знеструмленням енерго­блоків з відмовою всіх джерел змінного струму і втратою кінцевого поглинача тепла (тобто відмовою системи технічного водопоста­чання відповідальних споживачів реакторного відділення), а також забезпечення сейсмічної безпеки об’єктів ВП ХАЕС. У 2017 році планувалась заку­півля мобільних дизель-генераторів малої потужності, мобільних насосних установок, для блоків №1 та №2, і вони вже виготовлені та мають надійти на станцію.

Реалізація заходів щодо підвищення безпеки вимагає значного залучення фінансових і людських ресурсів. Так, на виконання перерахованих вище заходів необхідно витратити близько 160 млн грн.

Згідно із затвердженим ДП «НАЕК «Енергоатом» планом-графіком реаліза­ції КзПБ, у 2017 році повинні бути викона­ні в повному обсязі 9 захо­дів: 3 заходи на енерго­блоці №1 і 6 заходів на енерго­блоці №2.

У грудні 2018 року закінчується проектний термін служби енергоблока №1 Хме­­ль­ни­­цької АЕС. Для продовження термі­ну його експлуатації на ВП ХАЕС розроблена і знаходиться в стадії узго­дже­ння програма і деталі­зований план-графік підго­тов­ки­ енергоблока №1 Хмельни­цької АЕС до експлу­атації у понадпрое­ктний період, складовою частиною якої є виконання 52 захо­дів К(з)ПБ - це заходи капітального і ана­літич­ного характеру. Виконання в пов­ному обсязі всіх запланов­аних заходів доз­волить енерго­блоку №1 Хмельницької АЕС безпечно продовжувати виробляти електроенергію і в понад­проектний період.

На сьогоднішній день в світі за даними МАГАТЕ екс­плуатується 440 атомних енергоблоків, 137 з них - зі строком експлуатації більше 30 років. Досвід продовження термінів експлуатації перших двох рів­ненських, южно-українських та запорізьких енергоблоків підтверджує той факт, що українські реактори мають для цього достатній запас міцності.

Загалом, реалізація К(з)ПБ - це підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків і надійності їх роботи, зменшення ризиків виникнення аварій під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій, мінімізації їх наслідків, а також одна з основних умов продовження проектного терміну експлуатації енергоблоків АЕС України, що дозволить зберегти існуючий рівень енергогенерації в Україні.

Журналісти цікавились питаннями спорудження комплексу з переробки радіоактив­них відходів на майданчику ХАЕС та впливом на екологію.

Сергій Євгенович Коротов та Олександр Валентинович Левицький дали вичерп­ні відповіді, запевнивши, що екс­плуатація ХАЕС не має згубного впливу на природний ареал. Їх аргумен­ти ми наведемо у наступних матеріалах.

Віктор Гусаров

Фото автора