Заради безпеки i здоров`я людей

Згідно з договором, укладеним між ДП «НАЕК «Енергоатом» і національним науково-дослідним інсти­тутом промисло­вої безпеки та охорони праці ця дер­жавна установа раз у рік проводить планову пере­вірку стану охорони праці та промислової без­пеки на енергоблоках атом­них еле­к­т­ростанцій України. На поточному тижні вона про­ходила на ХАЕС, де в якості аудитора працювала молодий співробітник інсти­туту, кандидат технічних наук Л.А.Сер­бінова (на знімку).

Мета перевірки, за її словами, - попе­редження виробничого трав­матизму та професійних зах­ворювань на підприєм­стві. Дослі­джува­­ти­меться на ос­нові аудиту відповідної до­кумен­тації виконання Закону Ук­раїни «Про охорону пра­ці», даватиметься оцінка відпо­відності стану умов пра­ці вимогам законодавст­ва. За­галом перевіркою було охоплено широкий спектр питань виробничого циклу, які стосуються окресленої теми. Це нещасні випадки, професійні захво­рювання, якщо вони мали місце у звіт­ному періоді, виконання заходів Дня охорони праці тощо. На основі зібраних і проаналізова­них матеріалів буде зроб­лено звіт про стан охорони праці та про­мислової безпеки на об`єкті у 2013 році і передано його для ознайомлення керів­ництву електро­станції. Аудитор висло­вила надію, що робота буде продук­тивною і обопільно корисною.

Наш кор.