Почесна мiсiя – оберiгати довкiлля

Нещодавно національному природному парку «Мале Полісся» виповнилося три роки.  За час, що минув, з ним налагоджена хороша спів­пра­ця ко­ле­ктиву відділу охорони навколишнього середовища Хме­ль­ницької АЕС. Його спе­ці­алісти неодноразово брали участь в обстеженні території в районі Святого озера, робили аналізи тамтешньої води. За словами начальника екологохімічної лабораторії Олександра Голода, вона відповідає всім встановленим нормам.

Візит спеціалістів Хме­ль­ницької АЕС у різні точки зони спостереження відбувається на основі  «Графіка­ відбору проб і проведення хімічних аналізів», виконується контроль за якістю поверхневих, підземних і стічних вод, ґрунтів та донних відкладень, атмосферного повітря, а також контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне  повітря  від стаціонарних і пересув­них (автотранспорт) джерел забруднення. Якість поверхневих та стічних вод оці­нюється за 35 показниками у 39 контрольних точках. Також контролюється ставок-охоло­джувач, річки Ві­лія, Горинь, Гнилий Ріг, Гуска, Утка,  Цвітоха тощо. Підземні води оцінюються у двох во­доносних горизонтах за 18 показниками з використанням мережі­ з 229 спостережних свердловин. Донні відкладення та  грунти оцінюються за 21 показником  на  26 контрольних  точках.  Якість  атмосферного повітря за вмістом окислів сірки та азоту контролюється у 11 контро­льних точках. Для проведення такого комплексу робіт одержані відповідні дозволи. Еколо­го-­хімічна лабораторія  атестована на право проведення фізико-хімічних вимі­рювань під час контролю стану навколишнього природного середовища.

Інтерес до національного природного парку «Мале По­лісся» є й у працівників Неті­шинського міського краєзнавчого музею, бо унікальні його гербарії створювались на основі рослинності, яка притаманна саме цій місцевості.

- Нашу місцевість називають Малим Поліссям,- розпові­дає директор Нетішинського міського краєзнавчого музею Оксана Кононюк, - яке розташу­валось на південній частині Рівненщини та у  північних райо­нах Хмельницької, Тернопіль­ської і Львівської областей. Особливістю цієї території є наявність  низки рослин,  занесе­них до «Червоної книги України», а також таких, що не зустрічаються в іншій місцевості. Про це написано чимало наукових статей, оприлюднених під час різних науково-практичних конференцій, в наукових збірниках. Унікальність природи Малого Полісся стала поштовхом для прийняття Указу Президента України від 2 серп­ня 2013 року №420/2013 «Про створення національного природного парку «Мале Полісся», загальна площа якого складає 9515,1 гектара і окреслений він в межах території Славутського та Ізяслав­ського районів. У лісово­му фонді цієї території домінують при­родні культури сосни звичайної  (понад 50 відсотків площ), берези пови­слої. Крім того, зустрічаю­ться окре­мі ділянки дубово-грабових лісів. Лучна рослин­ність зосеред­же­на зде­більшого у запла­ві річки Горинь. Тут переважають боло­тисті, тор­ф’яні луки. Територія парку - скарб для до­слідників. Тут представлені всі типи боліт східної частини Малого Поліс­ся, болотної рослинності на різних стадіях розвитку. Це рідкісні утво­рення не лише на території краю, а й країни. Уні­кальною є флора, до якої входять майже 700 видів су­динних рослин, 15 з яких занесені до Червоної Книги, а 35 видів підлягають особливій охороні на території області. Фауна проектованого парку пред­ставлена 255 видами хребетних тварин. Тут зустрічаються чотири види тварин Європейського Черво­ного списку, 101 вид додатку другої Бернської конвенції, 11 видів тварин, які занесені до Червоної Книги України, та 53 види під особливою охороною у Хмельницькій області.

Зараз парк перебуває у підпорядкуванні Державного агентства лісових ресурсів України, оперативне управління здійснює Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства. Науковим куратором парку є Національний лісотехнічний університет України (м. Львів). На сьогоднішній день у штаті НПП «Мале Полісся» працює 8 співробітників, на яких покладені такі завдання: охорона і збереження території парку з усіма цінними природними комплексами та об’єктами; збереження генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги України та типових рослин і тварин; проведення наукових досліджень і науково-дослідних робіт; проведення екологічної освітньо-виховної діяльності; створення умов для організованого відпочинку, екскурсій та інших видів рекреаційної дія­льності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів; організація протипожежної охорони природних комплексів та інші.

Мале Полісся – своєрідний природно-географічний регіон України. Його природний потенціал створює всі умови для наукових досліджень, екологічного виховання та відпочинку на природі. Цікавими та своє­рідними родзинками заповідних територій НПП «Мале По­лісся» є комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Озеро Святе», де колективом парку облаштована зона відпочинку та гідроло­гічний заказник місцевого значення «Голубе озеро».

Від початку створення національного парку «Мале По­лісся» його працівниками ведеться робота зі встановлення меж території парку,  обстеження лісових масивів, тощо. Допомогу в дослідженні рослинного світу надають науковці з Кременецького ботанічного саду, НПП «Дермансько-Острозь­кий», Хмельницького націона­льного університету. Тваринний світ співробітники парку досліджують спільно з науковцями природнич­ого факультету Ка­м’я­нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, НПП «Подільські Товтри», Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст., Хмельницької педагогічно-гуманітарної академії. Також співробітники НПП «Мале По­ліс­ся» переймають досвід у колег з установ ПЗФ України, беруть участь у круглих столах, науково-практичних семінарах і конференціях, де презентують парк і його діяльність, представляють наукові доповіді. Такі заходи відбулися у природному заповіднику «Медобори», Рів­нен­ському природному запо­віднику, Шацькому НПП, НПП «Подільські Товтри», НПП «Прип’ять-Стохід», НПП «Кременецькі гори», НПП «Дермансько-Острозький» та ін.)

Цього року співробітниками НПП «Мале Полісся» підготовлений перший том Літопису природи за 2014-2015 роки, де узагальнені результати наукових досліджень і спостережень на території парку та результати діяльності установи за відповідний період.

Еколого-освітня діяльність НПП «Мале Полісся» спрямована на учнівську молодь навчальних закладів Ізяслава, Славути, сільських шкіл цих ра­йонів.­ Та, зокрема, Радошів­ського учнівського шкільного лісництва, яке створене за ініціативи адміністрацій парку та Радошівської ЗОШ І-ІІІ ст. у листопаді 2014 року. Праців­ники заповідника спільно з членами ліс­ництва на території школи­ оформили кабінет ліс­ництва, створили альпійську гірку, заклали дендропарк та розсадник. Упродовж 2016 року кращі юні лісівники взяли участь в обласному та Всеукра­їн­ському зльотах учнівських шкільних лісництв (м. Черкаси), а нещодавно повернулися із чотириденного молодіжного ет­нофес­тивалю «Новомалинська Лю­бава» (с. Новомалин Острозького р-ну).

Олександр Шустерук

Фото автора