ПОСТАНОВА  конференції трудовогоколективу ДП НАЕК «Енергоатом» з укладення Колективногодоговору Компанії на 2012-2013 роки

Заслухавши та обговоривши доповідьпрезидента ДП НАЕК «Енергоатом» Юрія ОлександровичаНедашковського про підсумки роботи Компанії у поточному році та перспективи на найближчийчас, співдоповідь голови профспілкового комітету первинної профспілкової організаціїДП НАЕК «Енергоатом» Олексія Васильовича Лича та «Інформацію про хід виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом»у 2011 році», конференція трудового колективу Компанії відзначає наступне.

Виконання виробничоїпрограми. Загальна встановлена потужність ДП НАЕК «Енергоатом» становить 14149,927 МВт, що склало 26,7% відзагальної потужності електроенергетики України у 2010 році. При цьому, часткаДП НАЕК «Енергоатом»/АЕС у виробництві електроенергії в Україні за десятьмісяців 2011 року склала 46,5/46,4% відповідно. План - завдання з виробництваелектроенергії для ДП НАЕК за десять місяців 2011 року склало 71,1 млрдкВт•год, фактично було вироблено 73,4 млрд кВт•год електроенергії (або 103,3%від плану), що на 2,3 млрд кВт•год більше планового завдання та на 0,7 млрдкВт•год більше у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

Заробітна плата. У поточномуроці Компанія продовжила вживання необхідних заходів для досягнення зростання ісвоєчасної виплати заробітної плати, що забезпечило виконання умов Колективногодоговору в частині оплати праці. Враховуючи підвищення соціальних стандартів надержавному рівні, Компанія з 01 квітня та з 01 червня 2011 року відповіднозбільшила посадові оклади і тарифні ставки працівників на 2% та 1,8%. Навиконання розпорядчих документів Міністерства енергетики та вугільноїпромисловості України, з метою виконання Генеральної угоди про регулюванняосновних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудовихвідносин в Україні на 2010-2012 роки з 1 липня поточного року проводитьсящомісячне підвищення посадових окладів і тарифних ставок на 2%. Забезпечуєтьсявиконання пункту Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» щодо підвищеннясередньої заробітної плати на 15% щорічно

Охорона праці. Конференціяособливо виокремила те, що протягом останніх двох років виконуються не вповному обсязі три пункти цього розділу, переважно - у частині своєчасногозабезпечення засобами індивідуального захисту. Сумарні витрати на засоби тазаходи з охорони праці, що відносяться на валові витрати відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994, склали за триквартали п. р. понад 85,36 млн грн. Це становить 0,64% від вартостіреалізованої Компанією за цей період продукції. Витрати за статтею «Охоронапраці» за десять місяців 2011 року склали 26,42 млн грн при річному лімітіфінансування виробничої програми з охорони праці 58,53 млн грн. Таким чином,виконання виробничої програми за десять місяців за статтею «Охорона праці»складає 45,1%. В обсязі лімітів фінансування на охорону праці частка ВП«Атомкомплект» (за договорами на придбання ЗІЗ для ВП АЕС) складає – 28,49 млнгрн, фактично за 10 місяців 2011 року профінансовано лише 9,25 млн грн, щостановить 32,5%. Причина невиконання – нерегулярне фінансування.

На 2011 рік у відокремленихпідрозділах було заплановано виконання 194 «Комплексних органі­заційно-технічнихзаходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці тавиробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередженнявипадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій» вартістю17,15 млн грн, у т. ч. на три квартали – 152 заходи вартістю 4,84 млн грн. Фактичноза три квартали виконані 63 Комплексні заходи (41,5%) вартістю 3,14 млн. грн(64,8%). Вартість виконаних у звітному періоді Комплексних заходів становить0,023% від вартості реалізованої продукції (Колективним договором передбачено0,1 %). Причина неповного виконання Комплексних заходів - недостатнєфінансування

У звітному періоді оплата запоставлені у ВП Компанії ЗІЗ здійснювалась незадовільно, загальні витрати назабезпечення працівників ЗІЗ і ЗКЗ склали 17,62 млн грн, що становить 39,6% від вартості ЗІЗ, закладеної утариф на 2011 рік (44,5 млн гривень), та 31,5% від вартості потреби у ЗІЗ, заявленоївідокремленими підрозділами Компанії (55,8 млн грн).

Розвиток соціальної сферипідприємства та соціальні гарантії. Фактичні витрати на соціальний розвиток Компанії за 10 місяців 2011 рокустановили 235,98 млн грн, що на 21,3 млн грн більше фактичних витрат зааналогічний період 2010 року (214,7 млн грн).

За 10 місяців 2011 рокузагальна сума пенсійних виплат (одноразових та щомісячних) відповідно до ПЛ-К.0.07.149-05 складає 30,3 млн грн, що порівняно зпоказниками цього періоду 2010 року (34,2 млн грн) менше на 3,9 млн грн.Санаторно-курортним лікуванням скористались 12655 працівників Компанії, фінансові витрати на цюоздоровчу кампанію склали 54,4 млн грн, що на 4,9 млн грн. більше показниківфінансування за аналогічний період 2010 року (оздоровлено 12944працівники, витрачено – 49,5 млн грн).

Виходячи з вищенаведеного,конференція трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» постановляє:

1. Інформацію президента ДПНАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О. таголови ПК ППО ДП НАЕК «Енергоатом» ЛичаО.В. взяти до відома.

2. Інформацію про хідвиконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» у 2011 році взяти до відома.

3. Адміністрації тапрофспілковому комітету ДП НАЕК «Енергоатом» забезпечити безумовне виконанняКолективного договору Компанії у 2011році, у термін до 20.01.2012 розробити заходи з безумовного виконання даноїпостанови конференції трудового колективу з укладення Колективного договору Компаніїна 2012-2013 роки та затвердити їх наказом ДП НАЕК «Енергоатом».

4. Доручити робочій комісіїз укладення Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» на 2012-2013 роки утермін до 31 січня 2012 року опрацювати всі пропозиції, висловлені в ходіконференцій трудового колективу відокремлених підрозділів та даної конференції,та внести зміни та доповнення до текстової частини Колективного договору тайого положень (додатків) у встановленому порядку.

4.1 Запропонувати президентуДП НАЕК «Енергоатом» розповсюдити на всі ВП АЕС досвід ЮУАЕС щодо закупівліспецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників,починаючи з 1 січня 2012 року.

4.2 Запропонувати президентуДП НАЕК «Енергоатом» дати доручення відповідним службам відпрацювати механізмзалучення коштів працівників Компанії у житлове будівництво відповідно доПоложення ПЛ-Д.0.07.340-04.

4.3 Внести зміну до розділу VІІІ. «Житлово-побутове обслуговування»Колективного договору Компанії на 2012-2013 роки та викласти пункт 8.1 в редакції:

«Об'єми введення житла врозрізі міст-супутників АЕС встановлювати на підставі реальних джерел фінансування у межахзатверджених лімітів фінансування виробничої програми ДП НАЕК «Енергоатом» назапланований рік за погодженням з профспілковим комітетом Компанії».

4.4. Переглянути ПоложенняПЛ-Д.0.07.339-04 та Положення ПЛ-Д.0.07.340-04 з метою їх об'єднання,розроблення єдиних по Компанії підходів до вирішення питання забезпеченняжитлом її працівників та удосконалення з урахуванням практики застосуваннявказаних положень та вимог чинного законодавства.

4.5. Запропонуватиадміністрації Компанії розробити механізм збільшення розміру добових у витратахна відрядження в залежності від міста перебування.

4.6. Клопотати передадміністрацією Компанії стосовно включення у централізовані плани закупівель ДПНАЕК «Енергоатом» на 2013 рік придбання реанімобіля для здоровпункта ВП ЮУАЕС.

4.7. Забезпечити наданнякомпенсацій і пільг, індивідуальне страхування членам аварійних бригад Компаніївідповідно до «Типового положення про аварійні групи та бригади відокремленихпідрозділів ДП НАЕК «Енергоатом», у т.ч., встановити для персоналу, якийвходить до складу аварі­йних формувань, щомісячну грошову надбавку в розмірі 3%від посадового окладу (місячної тарифної ставки) в межах ФОП відокремленогопідрозділу, за ризик у роботі та додаткові функціональні обов'язки.

4.8. Ініціювати прийняттязаконодавчого акту щодо надання пільг та соціальних гарантій праці­вникам зчисла аварійних формувань, взявши за основу соціальні пільги, передбаченіЗаконом України «Про пожежну безпеку» для членів добровільних пожежних дружин.

4.9. ЗапропонуватиПрезиденту ДП НАЕК «Енергоатом» дати доручення відповідним службам щодо вирішення питання оновлення автобусного парку для перевезення персоналу відокремлених підрозділів Компанії.

5. Схвалити Колективнийдоговір ДП НАЕК «Енергоатом» на 2012-2013 роки з урахуванням змін та доповненьвнесених на даній конференції та в ході засідання робочої комісії з Колективногодоговору від 06.12.2011року №2.

Доручити голові первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» підписати відімені трудового колективу Колективний договір Компанії на 2012 – 2013рр. з урахуванням даної постанови.

6. Робочій комісії зукладення Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» розробити, а представникувласника та профспілковому комітету Компанії затвердити положення, якевизначатиме порядок надання та оплати пільгових путі­вок на санаторно-курортнелікування та оздоровлення працівників ДП НАЕК «Енергоатом», та вважати йогоневід'ємною частиною Колективного договору на 2012-2013 роки.

7. Забезпечити в повномуобсязі фінансування статті «Охорона праці» Колективного договору на наступний2012 рік Компанією в цілому, і, у відокремлених підрозділах зокрема, для безумовноговиконання умов Колективного договору Компанії.

8. Контроль за виконаннямданої постанови покладається на керівників сторін, які підписали Колективний договір ДП НАЕК «Енергоатом».

Додаток до постановиконференції  трудового колективу ДП НАЕК Енергоатом»

від 08.12.2011 №6

Розділ І. «Загальніположення»

Пункт 1.10 доповнити словами«...в друкованому та електронному вигляді».

Розділ ІІІ. «Трудовівідносини, забезпечення продуктивної зайнятості»

Доповнити пункт 3.5 словами:

«Підвищення кваліфікації працівниківпроводити не рідше ніж один раз у 5 років.

Розділ ІV. «Оплата танормування праці»

Пункт 4.1. викласти в редакції: «Забезпечуватищорічне підвищення рівня середньої заробітної плати не менше розміру,передбаченого Генеральною та Галузевою Угодами».

Пункт 4.3. Прийняти спільне рішення відносновстановлення мінімальної тарифної ставки (окладу) персоналу непромисловоїгрупи.

Пункт 4.11. У другому абзаціслова «чергової відпустки» замінити на «основної відпустки».

Розділ V «Охорона праці»

Пункт 5.2. викласти вредакції: «Забезпечити фінансування витрат на охорону праці (згідно зПереліком, затвердженим постановою КМУ від 27.06.2003 № 994) у відокремленихпідрозділах, де існують шкідливі та небезпечні виробничі фактори, у розмірі неменше 7,0% від фонду оплати праці ДП НАЕК «Енергоатом» за попередній рік».

Пункт 5.3.Останнє реченняпункту викласти в редакції: Фінансовезабезпечення витрат на зазначені заходи має бути не менше 10% від суми коштівзагальних витрат на охорону праці визначених у пункті 5.2.

Пункт 5.8, перший абзацвикласти в редакції: «Забезпечити своєчасне придбання, комплектування якіснимизасобами індивідуального захисту, своєчасну видачу працівникам та утриманнязасобів індивідуального захисту відповідно до нормативно–правових актів зохороні праці». Далі – без змін.

Розділ VI «Охорона здоров'я»

Пункт 6.21. Забезпечити зарахунок коштів Компанії організацію та проведення цільових медичних обстеженьпевних категорій працівників в межах коштів, виділених на проведення щорічнихмедичних профілактичних оглядів працівниками Компанії.

Пункт 6.22 - без змін.Пропозицію: «Забезпечувати за рахунок коштів Компанії проведення медичнихоглядів працівників, які виходять на роботу після відпустки по догляду за дитиною» - погодити врамках діючих договорів на проведення медоглядів.

Пункт 6.23. Постійно діючійробочій комісії з Колективного договору доопрацювати дану пропозицію:«Зберігати за рахунок коштів за кошторисом соціального розвитку заробітну платуоперативного персоналу відокремлених підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом» на часпроведення реабілітаційно-профілактичних заходів та оздоровлення на базісанаторію «Горний».

Пункт 6.24. викласти вредакції: «Забезпечити за рахунок коштів Компанії організацію та проведенняцільових медичних обстежень певних категорій працівників в межах коштів,виділених на проведення щорічних медичних профі­лактичних оглядів працівникамиКомпанії».

Розділ VIІ ««Розвитоксоціальної сфери підприємства та соціальні гарантії»

Пункт 7.15 викласти в редакції: «Забезпечити страхування членів аварійнихбригад на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності,загибелі (смерті), спричинених виконанням обов'язків, до яких залучаються».

Пункт 7.16 викласти вредакції: «Забезпечити надання компенсацій і пільг, індивідуальне страхування членам аварійнихбригад Компанії відпові­дно до «Типового положення про аварійні групи табригади відокремлених підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом».

Внести пункт 7.17Забезпечити в повному обсязі фінансування витрат на соціальний розвиток на2012-2013 роки.

Внести пункт 7.18 Встановитидля персоналу, який входить до складу аварійних формувань, щомісячну грошовунадбавку в розмірі 3% від посадового окладу (місячної тарифної ставки) в межахФОП відокремленого підрозділу, за ризик у роботі та додаткові функціональніобов'язки.

Додаток 5 «Положення провстановлення доплати за суміщення професій, посад, за розширену зонуобслуговування...» ПЛ-К.0.07.350-05.

Пункт 1.11 викласти вредакції: Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього праці­вникаможуть виплачуватись в межах до 100 відсотків тарифної ставки (окладу)відсутнього працівника, але не більше 50% одному працівнику.

Додаток 8 «Положення проматеріальне заохочення висококваліфікованого оперативного персоналу ВП АЕС ДПНАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.380-05.

Пункт 2.2 викласти вредакції: Персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якогопідлягає ліцензуванню, і персоналу, який безпосередньо здійснює управлінняреакторною установкою атомної електростанції щорічно збільшувати надбавку заліцензування на коефіцієнт збільшенняокладів за попередній рік відповідно до спільного рішення адміністрації іпрофспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом».

Додаток 11 «Положення провиплату одноразової винагороди за підсумками роботи за рік...» ПЛ-К. 0.07.072-08.

Пункт 2.1.5 викласти вредакції: Час оплачуваної відпустки працівників по догляду за дитиною додосягнення трьох років, та додаткової відпустки без збереження заробітної платидля догляду за дитиною до досягнення віку шести років (за медичним висновком).

Пункт 3.4 викласти вредакції: Винагорода виплачується працівникам, які мають право на отриманнявинагороди на перше січня поточного року, але не пропрацювали повнийкалендарний рік з поважних причин, а саме:

- у зв'язку з поверненням доДП НАЕК «Енергоатом», у разі закінчення служби у Збройних силах, навчання увищих, середніх спеціальних навчальних закладах (за направленням підприємства)та на курсах підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленнямпідприємства, роботи на виборних посадах, додаткової відпустки у працівниківдля догляду за дитиною (до трьох та шести років), строку інвалідності, післязарубіжного відрядження за направленням ДП НАЕК «Енергоатом».

Пункт 3.6 Постійно діючійробочій комісії з Колективного договору доопрацювати дану пропозицію: До складузаробітної плати, на яку нараховується винагорода за підсумками роботи за рік,включаються такі виплати з фонду оплати праці:

-оплата щорічних відпусток(основних і додаткових).

Додаток 14 «Положення про порядок виплати щомісячноїнадбавки за безперервний стаж роботи в електроенергетичній галузі».

Пункт 2.3.5 викласти в редакції: Час, коли жінка у зв'язку з вагітністю абонародженням дитини тимчасово перейшла на роботу, яка не давала право наотримання такої надбавки, або залишила роботу з цих причин, при поверненніпрацівника, що знаходився у відпустці по догляду за дитиною після досягненнядитиною віку трьох років (за наявності висновків медичної комісії – шестироків) на роботу, яка дає право на отримання надбавки.

Пункт 4.6 викласти вредакції: Надбавка не нараховується працюючим за сумісництвом, тимчасовимпрацівникам (крім тимчасових працівників, які заміщають жінок, що знаходяться увідпустках по вагітності, пологах і працівників, що знаходяться у відпустках подогляду за дитиною).

Додаток 16 «Положення пропорядок отримання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення у зв'язку звідпусткою працівників ДП НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.056-05

Пункт 2.3 викласти вредакції: Якщо щорічна відпустка поділяється на частини відповідно до ст.12Закону України «Про відпустки», то матеріальна допомога виплачується приоформленні основної безперервноївідпустки не менше 14 календарних днів.

Додаток 20 «Положення проумови щомісячної доплати до державної пенсії і одноразової грошової виплатипрацівникам, звільненим з ДП НАЕК «Енергоатом» та його профспілкових органів узв'язку з виходом на пенсію...ПЛ-К.0.07.149-05.

Пункт 3.2 викласти вредакції: Розмір одноразової виплати на поточний рік встановлювати спільнимрішенням адміністрації та профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом».

У відповідності до змін (з 1жовтня 2011р.), встановлених ст.26 та пункту 72 прикінцевих положень ЗаконуУкраїни «Про загальнообов'язкове державне страхування» (внести зміни в пункти«Положення про умови виплати щомісячної доплати до державної пенсії і одноразової грошової виплати працівникам...») п.1.3,п.1,11, п.2.1, п.2.2, п.2.6, п.2.8, п.3.2, п.3.5, п.3.7, згідно з Постановоюпрофспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» №18-2 від 19.10.2011р.

Додаток 21 «Положення пронадання матеріальної допомоги працівникам ДП НАЕК «Енергоатом».ПЛ-К.0.07.064-05.

Пункт 3.3 викласти вредакції: До заяви слід додати копію свідоцтва про народження дітей та довідкупро дату призначення державної пенсії повтраті годувальника.

Пункт 6.1 викласти вредакції: На одержання одноразової допомоги мають право:

- працівники Компанії (матиабо батько дитини) у зв'язку з народженням дитини.

Пункт 6.2 викласти вредакції: Одноразова матеріальна допомога при народженні дитини виплачується урозмірі одного прожиткового мінімуму на працездатну особу, встановленогоЗаконом України на дату народження дитини.

Пункт 7.1 викласти вредакції: Щомісячна матеріальна допомога виплачується матері або батькові, щопрацює в Компанії і знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягненнянею трирічного і шестирічного віку.

Пункт 8.1 викласти вредакції: Матеріальна допомога надається :

• у зв'язку зі смертюпрацівника Компанії одному з близьких родичів у 3- кратному розмірі допомоги,встановленої фондом соціального страхування на дату смерті;

• у зв'язку зі смертю членародини працівника Компанії (чоловіка,дружини, дитини, батька, матері) у 2-х кратному розмірі допомоги, встановленоїфондом соціального страхування на дату смерті; (у разі, якщо член родинипрацівника Компанії пенсі­онер - у 1-о кратному розмірі допомоги, встановленоїфондом соціального страхування на дату смерті);

• у зв'язку зі смертюпенсіонера, колишнього працівника Компанії, у 1-о кратному розмірі допомоги,встановленої фондом соціального страхування на дату смерті.

Пункт 9.2 викласти вредакції: Розмір матері­альної допомоги визначається у кожному конкретномувипадку з урахуванням висновку медичного закладу про обсяги надання медичноїдопомоги.

Додаток 25 «Перелік об'єктівсоціальної інфраструктури, що пропонуються включити до складу цілісного майнового комплексу ДП НАЕК «Енергоатом» на2012-2013 роки

По ВП ЮУАЕС. Пункт 9виключити. Останнім пунктом додати:

Квартира 74, проспектЛеніна,2

Загальна площа 34,6 кв.м.

Приміщення Ради Ветеранів ВПЮУАЕС.