Про екологічну політику ВП ХАЕС

Безпека навколишнього природного середовища та створення умов для гармонійного співіснування з об’єктами навколишнього середовища є головним пріоритетом  екологічної політики ВП ХАЕС.

Керівництво ВП ХАЕС несе повну відповідальність за безпечне та екологічно чисте виробництво електричної енергії. У відповідності до міжнародних та національних стандартів розробляє і впроваджує єдину політику в сфері охорони природи та раціонального природокористування, координує діяльність підрозділів в цій області та забезпечує заявлену діяльність відповідними ресурсами.

 Головною метою ВП ХАЕС є забезпечення такого рівня безпеки, при якому вплив на навколишнє середовище не буде перевищувати встановлених нормативів, а ризик виникнення аварійних ситуацій буде зведений до мінімуму.

           

В своїй діяльності ВП ХАЕС керується наступними принципами:

·        впровадження державної і галузевої політики у сфері екології;

·        дотримання вимог природоохоронного законодавства, правил і стандартів;

·        забезпечення виробничої діяльності підприємства відповідними дозвільними документами у сфері екології та дотримання викладених в них умов;

·        впровадження і вдосконалення системи екологічного менеджменту у відповідності до міжнародного стандарту ISO 14001:2004;

·        мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище і раціональне використання природних ресурсів;

·        відкритість екологічної інформації про діяльність станції.

 

Основні цілі (завдання) ВП ХАЕС, шляхи їх досягнення і очікувані результати

№ п/п

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення цілей

Очікувані результати

1

Удосконалення природоохоронної діяльності

Програма «Природоохоронної діяльності ДП НАЕК «Енергоатом», наказ №1 ВП ХАЕС, планування робіт у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування на всіх етапах життєвого циклу АЕС, з врахуванням необхідності відтворення об’єктів рослинного та тваринного світу.

Підвищення екологічної безпеки, мінімізація впливу нерадіаційних факторів на навколишнє середовище

2

Екологічне супроводження виробничої діяльності

Отримання дозвільних документів на здійснення виробничої діяльності підприємства та дотримання викладених в них умов, постійний відомчий контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та проведення екологічних аудитів, дотримання встановлених нормативів впливу об’єктів ВП ХАЕС на навколишнє середовище

Відсутність зауважень зі сторони контролюючих природоохоронних органів

3

Забезпечення виробничими документами у сфері природоохоронної діяльності

Розробка виробничих документів, що регламентують природоохоронну діяльність ВП ХАЕС.

Затвердження всіх необхідних процедур при здійсненні природоохоронної діяльності ВП ХАЕС

4

Удосконалення системи моніторингу стану навколишнього середовища

Технічне та метрологічне забезпечення лабораторій підприємства, що здійснюють моніторинг стану навколишнього середовища та чинників впливу на нього

Підвищення якості контролю за станом навколишнього середовища

5

Мінімізація впливів на навколишнє середовище

Підтримання і за можливості підвищення ефективності діючих очисних споруд та газоочисних установок, скорочення обсягів утворення і розміщення відходів, впровадження позитивного досвіду у сфері охорони природного середовища та раціонального природокористування, використання сучасного обладнання і екологічно безпечних технологій у виробничих процесах (в т.ч. поетапна заміна озоноруйнуючих речовин  на озонобезпечні)

Зменшення рівня скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти та викидів в атмосферне повітря нижче встановлених норм, зменшення ризику забруднення середовища в процесі розміщення відходів

6

Моніторинг і облік показників впливу підприємства на природне середовище

Створення системи збереження інформації щодо показників впливу підприємства на об’єкти навколишнього середовища включаючи обсяги використання природних ресурсів з можливістю здійснення аналізу за відповідними критеріями

Підвищення оперативності в сфері управління навколишнім середовищем

7

Взаємодія з наглядовими та громадськими організаціями

Конструктивна взаємодія з наглядовими органами, громадськими організаціями з питань екологічної безпеки

Підвищення ефективності природоохоронної діяльності та іміджу ВП ХАЕС.

8

Екологічне інформування

Надання відкритої і достовірної інформації населенню про природоохоронну діяльність ВП ХАЕС, стан навколишнього середовища в зоні розташування станції.

Поінформованість всіх бажаючих про природоохоронну діяльність підприємства та стан навколишнього середовища в зоні розташування ВП ХАЕС

9

Підвищення рівня екологічної культури

Організація екологічного навчання персоналу, підвищення рівня екологічної підготовки персоналу і рівня екологічної освіти населення.

Недопущення шкоди від виробничої діяльності навколишньому середовищу, здоров’ю і безпеці працівників ВП ХАЕС та населення.