Продовження терміну експлуатації першого енергоблока - життєво необхідне для міста-супутника Хмельницької АЕС

Продовжується обговорення з громадськістю зони розташування ХАЕС питань продовження строку експлуатації першого енергоблока станції. 21 лютого такі обговорення відбулися у місті атомників – Неті­шині.

Приводом для зустрічі з гро­мадськістю послужило завер­шення 13.12.2018 року проектного терміну експлуатації енергоблока №1 ХАЕС, і розробка у зв'язку з цим Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока - основного документа, на підставі якого Державна інспек­ція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) буде приймати рішення про можливість продовження терміну експлуатації енергоблока.

Представники від Хмельниць­кої АЕС підкреслили важливість про­дов­ження строку служби пер­шого мільйонника як для операто­ра діючих АЕС України – націона­ль­ної енергокомпанії НАЕК «Енер­го­атом», так і для енергетичного комп­лексу і загалом економіки України.

Надалі керівники та заступники основних технічних служб атомної станції представили громаді Неті­шина технічні доповіді з виконання заходів реконструкції і модерні­зації обладнання та систем, Комплекс­ної програми підвищення безпеки, наукові розрахунки, процес пері­одичної переоцінки безпеки та резуль­тати переоцінки для блока №1.  Експертну оцінку продовжен­ня стану систем та обладнання здійснюють провідні вітчизняні та закордонні інституції.

У рамках громадських обгово­рень фахівці Хмельницької АЕС ознайомили присутніх із обсягом робіт щодо ПСЕ, акцентуючи увагу на Звіті з періодичної переоцінки безпеки енергоблока, в якому детально проаналізовані чотирна­д­­­цять факторів безпеки, а також здійснено комплексний аналіз без­­пеки.

- Згідно з результатами вже здійснених робіт з продовження тер­міну експлуатації є підстави для продовження роботи першого енерго­блока на двадцять років. Остаточний термін експлуатації буде встановлено ДІЯРУ за ре­зультатами оцінки Звіту з періодич­ної пере­оцінки безпеки енерго­бло­ка. У серпні цього року ми пла­нуємо отримати ліцензію на вве­ден­ня в подальшу експлуатацію другого мільйонника, - наголосив нача­льник служби надійності ре­сурсу і продов­ження експлуатації ВП ХАЕС Євген Мелешко.

Керівники екологічних служб та радіаційної безпеки ознайомили нетішинців  з результатами приро­до­охоронної діяльності, радіацій­ними параметрами у промислово-санітарній зоні та зоні спостере­ження, відзначивши, що Хме­ль­­­ни­ць­ка АЕС надає відкриту та достові­р­ну інформацію про радіаці­йний стан навколишнього природного се­редо­ви­ща на території розташу­вання ХАЕС за допомогою засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, а також періодично на­прав­ляє звіти у відповідні державні органи.

Жителі міста енергетиків під­три­­мали продовження терміну експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС.

- Громада усвідомлює, що про­довження терміну експлуатації першого енергоблока - життєво необхідне питання для міста-супутника ХАЕС та пріоритетне для розвитку енергетики України. Ми виступаємо за продовження тер­міну експлуатації першого міль­йонника, а також за подальшу розбудову Хмельницької АЕС, адже це наш розвиток, наше майбутнє. Ще заз­начу: необхідно, аби Уряд виконував усі гарантії щодо державних субвенцій для зони спостереження, і ми кошти, які направлені на соці­альний розвиток, отримували в повному об’ємі, - підсумував результати громадських обговорень місь­кий голова Нетішина  Олек­сандр Супрунюк.

Текст звернення, який прий­няла нетішинська громада, буде направлено до ДІЯРУ України.