Пропагували надiйний фiзичний захист

 На Хмельницькій АЕС завершила роботу 13-а Укра­їн­ська конференція з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, в якій активними учасниками стали представники всіх українських атомних електростанцій ДП «НАЕК «Енергоатом», Міні­стерства енергетики і вугільної промисловості, профіль­них інститутів НАН України,  ДІЯРУ  та низки державних органів та служб. В їх числі представники ядерної галузі країни, Національної гвардії України з охорони атомних станцій, спецкомбінатів державної корпорації «УкрДО «Радон», медичних закладів, вищих навчальних закладів країни, а також представники іноземних організацій США, Швеції, Норвегії. Вони взяли участь в обговорюванні питань ядерної безпеки та захищеності важливих стратегічних об’єктів.

Під час відкриття конференції заступник генерального директора з фізичного захисту і режиму Хмельницької АЕС Олег Редзинець розповів про заходи, застосовані на електростанції, втілення яких сприяє підвищенню рівня фі­зичного захисту стратегічних об’єктів.  Він дав коротку оцінку­ прове­дених цьогоріч спіль­них ко­мандно-штабних нав­чань та протиаварійного трену­вання, у яких взяли участь як представники енергокомпа­нії, так і силових структур нашої держави.

За словами представника Державної інспекції ядерного регулювання України Вік­тора Пащенка, держава активно впроваджує програми щодо зменшення потенційних загроз, пов’язаних із викорис­танням ядерних матеріалів. Пред­ставник Шведської аген­ції з радіаційної безпеки Златан­ Делаліч зробив невеличкий екскурс в історію, за­значивши, що спочатку на конференціях обговорювалися лише питання обліку та контролю ядерних матеріалів, з часом коло питань розширилось.

Під час проведення конференції відбулися пленарні засідання, на яких учасники обмінювались досвідом розвитку фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів тощо.

На розгляд загалу були пред­ставлені доповіді представників Хмельницької АЕС на такі теми, як «Фізичний захист ядерних установок в умовах гібридної війни», «Інформаційна безпека в системах фізичного захисту, «Облік та контроль ядерних матеріалів на установках та поза ними». У представленні тематичних допові­дей активну участь взяли  військовослужбовці військової частини 3043, які безпосередньо опікуються охороною Хмельницької АЕС. Вони звернули увагу учасників конференції на такі питання як синергізм культури захищеності та культури ядерної безпеки; роль підроз­ділів Національної гвардії України в забезпеченні фізичного захисту ядерних установок.

Учасники конференції ма­ли можливість познайо­ми­тись із досвідом запровадження спеціалізації з фізичної ядерної безпеки в НТУУ «Ки­їв­ський політехнічний ін­сти­тут» та Одеському національному політехнічному університеті. Представники Рівненської АЕС розповіли про підготовку до практичного впровадження­ сучасних біо­метр­ичних мето­дів ідентифікації особи в системі фізичного захисту об’єктів. Про конкретні напрацювання у сфері фізичного захисту джерел­ іонізуючого випромінювання в Хмельницькому облас­ному онкологічному диспансері розповіла лікар-радіолог Світлана Юрчишена.

Цікавими були виступи представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Чорнобильської,  Запорізької та Рівненської АЕС, Харківського фізико-технічного інституту, Головного управління Національної гвар­дії України.

У ході конференції було зазначено, що для проведення­ 13 конференції Хмельницька АЕС вибрана не випадково. Саме тут накопичено­ великий досвід з реалізації низки заходів з покращення фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. У цю важливу справу значну лепту вносить служба фізичного захисту, створення якої відбулось у січні 1999 року. Через п’ять років вона переросла з відділу фізичного захисту до служби фізичного захисту. Діяльність її працівників зосереджена на виконанні завдань із управлін­ня та підтримання безперерв­ної експлуатації інженерно-технічних засобів фізичного захисту та забезпечення внутрішньооб’єктового і пропускного режимів. Протягом всього­ свого існування служба фізичного захисту тісно співпрацює з підрозділом з охорони Хме­льницької АЕС – в/ч 3043.

У ході конференції учасники довідались, що на Хмельницькій АЕС ще у 2000 році почалась реалізація масшта­бного проекту зі створення сучасного комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту. Завдяки цьому Хмельницька АЕС стала першою атомною станцією України, оснащеною таким комплексом. Навчання спеці­алістів для інших АЕС України проходило саме на її технічній базі. Досвід з його впрова­дження  став у нагоді у 2004 році, коли вико­нувалися­ заходи зі створення аналогічного, але ще більш сучасного комплексу для енергоблока №2 ХАЕС. Реалізація цих захо­дів була обов’язковою умовою отримання Хмельни­цькою АЕС ліцензії на експлуатацію нового енергоблока. У введенні в експлуатацію енер­-го­блока №2 є заслуга і працівників СФЗ, що організовували та забезпечували у період добудови контро­льований доступ на територію Хмельницької АЕС персоналу­ будівельно-монтажних органі­зацій та на­дійне збереження товарно-матеріальних чінностей. Варто відзначити, що реконструкція постійного периметру ХАЕС  у 2012 році до­зво­л­и­ла оснастити під­розділ охорони не тільки сучасни­ми засобами вияв­лення, а й ком­п’ютери­зо­ваною системою відображення спроб проникнен- ня на тери­торію об’єкта. Проводиться модернізація комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту реакт­орного і турбін­ного від­ділень та резервних дизел­ь-електростанцій енер­го­блока №1. Також на завершальному етапі знаходиться спору­дження будівлі центрального пульту фізичного захисту Хмельницької АЕС.

Про високий професійний рівень персоналу служби фізи­ч­­­ного захисту нашої електро­станції свідчить їх активна участь в роботі конференції. Інженер-програміст цього під­розділу Максим Козин оприлюднив доповідь, в якій акцен­товано увагу на інформаційній безпеці в системах фізичного захисту.

На конференції кілька її учасників у своїх доповідях звернули увагу на таку актуаль­ну проблему, як фізичний захист атомних електростан­цій в умовах гібридної війни. Про це йшлося у виступах пред­ставників ДП «НАЕК» «Енерго­атом», Південно-Української АЕС, Запорізької АЕС, військової частини 3041 Національної гвардії України.

Про роль підрозділів Національної гвардії України у забезпеченні фізичного захисту ядерних установок йшлося у доповіді заступника команди­ра військової частини 3043, підполковника Сергія Вергелеса. Він наголосив на тому, що однією із умов забезпечення ядерної безпеки та створен­ня надійного фізичного захисту­ ядерного матеріалу та ядерної установки є ефективна протидія будь-яким посяганням, яка ґрунтується на взаємодії заходів державного рівня із заходами експлуатуючої організації.

Під час конференції не раз акцентувалась увага на тому, що останнім часом міжнародне співтовариство велику увагу звертає на питання боротьби з ядерним тероризмом та посилення заходів з фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок. Саме в цьому напрямку налагоджена активна співпраця нашої держави з міжнародними орга­нізаціями, МАГАТЕ щодо підтримки процесу зміцнення режиму фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, обліку та контролю радіоактивних матеріалів, тощо.

Конференція завершила роботу оприлюдненням під­сумків конкурсу на кращу допов­ідь та  розглядом органі­заційних питань, які планується обговорити на наступному представницькому форумі з питань фізичного захисту, обліку та контролю за ядерними матеріалами.

Олександр Шустерук

Фото автора