Проведено  внутрiшнiй  аудит  системи  управлiння

У рамках підготовки ВП ХАЕС до сертифік­ації всієї   Компанії за міжнародними стандартами ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007 з 9 по 12 серпня нинішнього року на Хмельни­цькій АЕС проведено внут­ріш­ній аудит інтегрованої системи управління.

Аудит здійснювали представники виконавчої дирекції з якості та управління НАЕК «Енергоатом», Рівненської АЕС, Запорізької АЕС а також фахівці Атом­енергомашу.

Аудитори ознайомилися з відповідною документацією з питань управління виробницт­вом, провели зустрічі із персо­налом атомної станції та здій­снили аналіз впрова­джен­ня вимог стандартів ISO безпосередньо на робочих місцях. Ознайомилися аудитори також і з резуль­татами внутрішніх аудитів підрозділів, які здійс­нює персонал ВЗЯ та ВОНС Хмельницької АЕС.

Завершуючи внутрішній аудит, члени групи відзначили відкритість персоналу під час спілкування та високий рівень організації проведення самого аудиту, що вказує на належне планування, підготовку та контроль.

За підсумками аудиту були надані рекомендації та пропозиції для подальшого вдосконалення інтегрованої системи управління та відзначені позитивні моменти: електронний документообіг та функ­ціонування інших автоматизованих комплексів для оперативного вирішення завдань на Хмельницькій АЕС.

За словами начальника відділу забезпечення якості Хмельницької АЕС Юрія Квятковського, Сертифікати про відповідність системи управлін­ня ВП ХАЕС вимогам між­народ­них стандартів ISO 9001:2008 «Quality Management Systems – Requirements» (Системи  уп­ра­в­­­ління якістю. Вимоги),               ISO 14001:2004 «Environmental Management Systems – Requirements With Guidance For Use» (Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування) наша АЕС отримала ще у 2013 році. Термін дії сертифікатів складає­ три роки, щороку для підтвер­дження їх чинності проводились наглядові аудити, після чого має проводитися повторний ресертифікаційний аудит.

На рівні вищого керівни­цтва Компанії прийнято рішення про необхідність сертиф­і­кації інтегрованої системи уп­рав­ління­ ДП «НАЕК «Енергоатом», як єдино­ї юридичної особи, з метою підтвердження від­повідності ІСУ Компанії вимогам­ у­же згадувани­х міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 та            нового для нас OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirement» (Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги).

Наш кор.