Публiчне обговорення робiт з безпеки АЕС

В інформаційному центрі Хме­ль­ницької АЕС відбулося пуб­лічне обговорення питань реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енер­гоблоків атомних електростанцій (КзПБ)» і «Плану екологічних та соціальних заходів КзПБ», в якому  взяли участь начальник управління планування та фінансування ВП «Атомпроект­інжиніринг» Максим Пиш­н­ий, заступник директора центру зов­нішніх інформаційних комунікацій Данило Лавренов, консультант групи управління проектом КзПБ Людвиг Литвинський, заступник генерального директора Хмельницької АЕС з кадрів та соці­ального розвитку Віктор Демидюк, заступник генерального директора Хмельницької АЕС з капітального будівництва Олег Рахлінський, представники підрозділів електростанції та територіальної громади Нетішина,  журналісти ЗМІ регіону.

Після Чорнобильської аварії інтерес до експлуатації ядерних об’єктів  з боку громадськості, екологічних активістів, різних інституцій та відомств, які контролюють діяльність атомної енергетичної галузі, зокрема, і МАГАТЕ, залиша­ється якнайприскіпливішим. Ініціатори проведення громадських слухань нагадали, що 2011 року під час зустрічі у Брюсселі міністрів енергетики країн - членів ЄС, була прийнята спільна Декларація про проведення всебічних переоцінок ризиків безпеки експлуатації АЕС  (стрес-тестів) та вжиття відповідних заходів. Україна прийняла умови Декларації і здійснює відповідні заход­и у цьому напрямку.

За словами Максима Пишного,  метою програми, яку НАЕК реалізує з 2012 року відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, є неухильне подальше підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надій­ної роботи енергетичної галузі, доведення стану атомних енергобло­ків України до рівня, що відповідає сучасним світовим вимогам з ядерної безпеки та охорони довкілля. Подальший розвиток ядерної галу­зі можливий лише за умови гарантованого забезпечення та постій­ного підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків АЕС. Реалізація КзПБ дозволить усунути невідпо­від­ність проектів діючих енергоблоків АЕС сучасним національним нормам з безпеки та довести рівень безпеки всіх енерго­блоків до рівня міжнародних вимог. Програма також­ дозволить виконати зобов’язання України з впровадження рекомендацій МАГАТЕ за результатами оцінки проектної безпеки українських АЕС, проведе­ної у період 2008-2010 років.

Доповідач нагадав, що реалізація основних програм підвищення безпеки енергоблоків України розпочалася ще  2002 року з «Комплексної програми модернізації та підвищення безпеки енергоблоків АЕС України». Цей процес тривав три роки. Після введення в екс­плу­атацію­ другого енергоблока Хмельницької та четвертого Рівненської АЕС про­тя­гом п’яти років була реалізована «Програма модернізації «після пуску». Крім цього, активно втілювались пункти «Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків».

Щодо фінансування, то  втілення Комплексної (зведеної) програми здійснюється за рахунок власних­ коштів компанії, а також кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Євратому (загальна кредитна сума 600 млн євро). Програму розраховано до 2020 року. На сьогодні із 1265 її заходів повністю реалізовано 567. На Хме­ль­ницькій АЕС обсяг реалізованих заходів даної програми складає 46,1%. Зокрема, на першому енерго­блоці – 39,3, на другому - 52,8 від­сотка. Серед них - модернізація системи електропостачання власних потреб; заміна щита автоматики і живлення; монтаж насосів VH10D01,02 і системи подачі тех­нічної води від насосів першої берегової насосної станції тощо.

Не оминули учасники громадських слухань й аварії на японській АЕС «Фукусіма», що була спричинена цунамі, і призвела до значних економічних збитків, перевищення встановлених меж викидів радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та опромінення персоналу i населення. Такі негатив­ні наслідки привернули увагу світової спільноти до рівня забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії у мирних цілях та необхідності переоцінки рівнів безпеки об’єктів атомно-енергетичного комплексу в умовах виникнення стихійних природних явищ та інших екстремальних ситуа­цій. Після аварії на японській АЕС «Фукусіма» державним під­при­єм­ством «НАЕК «Енер­го­атом» проведено позачергову пере­цінку рівня безпеки енерго­блоків атомних електро­станцій з урахуванням можливих сценаріїв розвитку подій під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій. Обсяг i порядок проведення позачергової переоцінки рівня безпеки енерго­блоків атомних електро­станцій, а також структура та зміст звітів про резуль­тати такої переоцін­ки відповідають рекомендаціям Групи європейських регуляторів з питань ядерної безпеки (ENSREG) у частині дотримання технічних вимог для європейських атомних електростанцій.

За результатами проведення позачергової переоцінки рівня безпеки енергоблоків атомних елек­тро­станцій державним підпри­ємством «НАЕК «Енергоатом» додатково розроблено заходи з підвищення рівня їх безпеки. Зведе­ні заходи з підвищення рівня безпе­ки енерго­блоків атомних електро­станцій здійснюються на пілотних енерго­блоках, після чого з урахуван­ням їх результатів - на інших енергоблоках атомних електро­станцій. Безпека енергоблоків АЕС забезпечена за рахунок послідовної реалізації концепції глибоко ешелонованого захисту, заснованого на застосуванні системи фізичних бар’єрів на шляху розповсю­дження іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин у навколишнє середовище і системи орга­ніза­ційно-технічних заходів із за­хисту бар’єрів і збереження їх ефективності, з метою захисту персоналу, населення і навколишнього се­редовища. Під час експлуатації АЕС контролюється цілісність бар’єрів на всьому шляху розповсюдження радіоактивних речовин. При нормальній експлуатації всі бар’єри й засоби їх захисту перебувають у робочому стані. В разі виявлення непрацездатності будь-якого з перед­бачених у проекті станції бар’єрів або засобів його захисту згідно з умовами безпечної експлуатації робота енергоблока АЕС на потужності забороняється.

Основні принципи та критерії безпеки, реалізовані в проекті, відповідають також основним положенням стандартів і вказівних документів МАГАТЕ, а також практиці проектування АЕС у західних країнах. У ході громадських слухань було зазначено, що на сьогодні здійснено всебічний аналіз безпеки діючих енергоблоків із залученням українських фахівців і міжнародних експертів, виконується поглиблений аналіз безпеки з використанням сучасних методологій.

Організатори презентації також зупинились на низці екологічних та соціальних заходів, які вдалося реалі­зувати від початку затвер­дження «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електро­станцій».

Завершення громадських слухань від­булося у формі діалогу із представниками територіальної громади та ЗМІ.

Провідні фахівці ДП «НАЕК «Енерго­атом» відповіли на запитання присутніх, зокрема представників ЗМІ.

Так як серед пріоритетів на найближчий час добудова третього­ та четвертого енерго­блоків ХАЕС, перший заступник міського голови Петро Скиба поцікавився у експертів ДП «НАЕК «Енерго­атом» про пошук потенційних інвесторів добудови і яким, відповідно, буде вплив на залучення місцевого насе­лення до виконання робіт, чи їх здійснюватимуть іноземні спеці­алісти?

Людвиг Литвинський, експерт групи управління проектом КзПБ, зауваживши, що хоч поставлене питання в цілому не в його компетенції, зазначив, що Україна шукає такого інвестора, щоб максимально можна було залучити українців до завдань широкого масштабу.

Олександр Шустерук

Фото автора