«Репутація» шепетівської чорниці, за висновками лабораторних переві­рок, – не заплямована

Шепетівська чорниця виявилась радіоактивною! Таку інформацію поширив телеканал «Україна». Виявилось, що телевізійники вирішили дослідити питання радіоактивної чистоти чорниць, які продають на київських ринках. «Для аналізу взяли ягоди з Чернігівської та Чернівецької областей, а також із лісу неподалік Шепетівки», - стверджували телевізійники.

У магазині чорниці не знайшли, але на ринку стояли відразу три продавщиці. Сказали, що ягоди, відповідно, з Чернігівської, Хмельницької та Чернівецької областей. Правда, продавщиця з Буковини не змогла показати документи, які підтверджують, що ягода безпечна.

«Безпечна, лабораторія щодня бере, безпечна», - сказала продавщиця. «А де довідка?» - запитали журналісти.  «Є довідка», – відповіла жінка, але показати її відмовилася.

Дві інші жінки охоче продемонстрували їх. Але чи можна вірити цим паперам? Журналісти повторно перевірили ягоди у лабораторії Держпродспоживслужби.

Першою протестували ягоду, на яку не показали документів.

Прилад «показав п’ять бек­­керелів на кіло­грам. Чиста, хороша чорниця», –  сказала завідуюча Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужба Тетяна Білоус.

Така ж чорниця і з Чернігівської області. Зате ягоди з Хмельницької області – радіоактивні! Завідуюча дуже здивувалась:

«Ого! Шепетівка, Хмельницька область - 651 беккерель на кілограм, перевищення є. При нормі 500».

Нас насторожили такі цифри, бо «норма» у 500 беккерелів сама по собі чимала.

Отож, колега Ірина Погребняк з Шепетівського часопису «День за днем» про­ве­ла влас­не роз­слі­ду­ван­ня. За до­по­мо­гою звер­ну­ла­ся у ла­бо­ра­то­рію ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­ної ек­спер­тизи цен­траль­но­го рин­ку Ше­пе­тівсь­кої між­район­ної дер­жавної ла­бо­ра­то­рії Держ­прод­спо­жив­служ­би. Її за­ві­ду­ючий Ан­дрій Сан­дул заз­на­чив, що зран­ку 18 лип­ня про­да­ва­ли яго­ди, зіб­ра­ні у лі­сі поб­ли­зу сіл: Са­ви­чі, Чер­во­ний Цвіт і Клі­мен­то­ви­чі.

– Щод­ня пе­ре­ві­ря­ємо всю чор­ни­цю, яку про­да­ють на те­ри­то­рії ба­за­ру. За ме­жа­ми – ні. До цього ча­су все бу­ло в ме­жах нор­ми у 19–20 мік­ро­рен­тген. Піс­ля ви­хо­ду сю­же­ту про чорни­ці за ос­танні кіль­ка днів ше­пе­тів­ча­ни са­мі звер­та­ли­ся з цього при­во­ду. Ба­жа­єте, разом переві­ри­мо яго­ди, – зап­ро­по­ну­вав Ан­дрій Во­ло­ди­ми­ро­вич.

Ра­зом вий­шли на ри­нок. Пі­дій­шли до жін­ки, що тор­гу­ва­ла чор­ни­ця­ми, ка­же, що на­пе­ре­дод­ні зби­ра­ла їх у Са­ви­чах. Ан­дрій Сан­дул пок­лав при­лад у від­ро з яго­да­ми: двад­цять один мік­ро­рен­тген – нор­ма. Гар­ну яго­ду на під­но­сі та­кож пе­ре­ві­ря­ємо. Про­дав­чи­ня її ре­ко­мен­дує, ка­же, що з лі­су побли­зу се­ла Кам’ян­ки. Ре­зуль­тат – 19 мік­ро­рен­тген.

Втре­тє за­мі­ря­ли чор­ни­ці тро­хи «вглиб» ба­за­ру. Жі­ноч­ка при­вез­ла її на про­даж із Са­ви­чів. Ра­ді­ацій­ний фон цих ягід та­кож в нор­мі – 18. Про­да­вець заз­на­чи­ла, що лю­ди зав­жди ці­кав­лять­ся звід­ки яго­ди.

Зад­ля чис­то­ти ек­спе­ри­мен­ту го­лов­ний лі­кар по­го­див­ся про­вес­ти за­мі­ри не ли­ше ягі­док, що про­да­ють на місь­ко­му рин­ку, а й з ін­ших місць. Кон­троль­ну за­куп­ку ми зро­би­ли за ме­жа­ми рин­ку та на сти­хій­но­му ба­за­рі на прос­пекті Ми­ру, що бі­ля су­пер­марке­ту «Во­пак». По 200 грам чор­ниць «ро­дом» з Клі­мен­то­ви­чів та Мальован­ки за­нес­ли у ла­бо­ра­то­рію.

Ре­зуль­та­ти клі­мен­то­вець­кої яго­ди – 15 мік­ро­рен­тген, а мальовансь­кої – 19.

Ра­діоактивність чор­ниць зі сто­лич­но­го рин­ку виз­на­ча­ли у бе­ке­ре­лях, а от у Ше­пе­тів­ці пе­ре­ві­ря­ють при­ла­дом, що по­ка­зує ре­зуль­та­ти в мік­ро­рен­тге­нах. Ми по­ці­ка­ви­ли­ся у Ан­дрія Сан­ду­ла, чи це сут­тє­во для виз­на­чен­ня рів­ня шкід­ли­во­го вміс­ту:

– У тій ла­бо­ра­то­рії зов­сім ін­ший при­лад, який по­ка­зує кіль­кість ра­ді­оак­тивної ре­чо­ви­ни. У нас при­лад виз­на­чає до­зу вип­ро­мі­ню­ван­ня – кіль­кість енер­гії ра­ді­оак­тивних вип­ро­міню­вань. Ці оди­ни­ці ви­мі­рю­ван­ня є різ­ни­ми, але по­ка­зу­ють май­же од­не і те ж са­ме. Як­що ве­ли­ка кіль­кість бе­ке­ре­лів, то й ра­ді­ацій­ний фон бу­де ви­со­ким. У ше­пе­тівсь­кій ла­бо­ра­то­рії для дос­ліджень ви­ко­рис­то­ву­ють при­лад «СО­ЕКС», який по­ка­зує і за­ви­ще­ний фон, і не­без­печний.

Мож­ли­во, на якість чор­ниць, які про­да­ва­ли в Ки­єві, впли­нув той факт, що ску­пи­ли їх гур­том пря­мо на тра­сі?

– То­ді б у цих яго­дах був під­ви­ще­ний ли­ше вміст ме­та­лів, на ра­ді­ацій­ний фон це не впли­ває. У сю­же­ті чор­ни­ці сто­від­сотко­во не з лі­сів Ше­пе­тів­щи­ни, – за­пев­нив Ан­дрій Во­ло­ди­ми­ро­вич.

От­же, в се­редньому ра­ді­ацій­ний фон ягі­док з на­шо­го краю ви­явив­ся та­ким, що від­по­ві­дає нор­мі.

Фото Євгена Фрейліхмана