УкрЯТ – товариство передових iдей

 На порозі  свого 25-річчя Українське ядерне товариство  значиться в числі небагатьох громадських ор­ганізацій, що демонструють ста­бі­ль­ність і навіть зростання власної ваги у суспільстві. Двадцять п’ять років тому, покликане відстоювати інтереси надзвичайно прогресивної і неод­нозначно сприйнятої громадами атомної промисловості, воно визначилось з напрямками своєї діяльності, «дійовими особами» у пропаганді мирного атому, намітило програму першочергових кроків.

Рішення про створення Україн­ського ядерного товариства було прийняте у другій половині  1992 року під час зібрання в Одесі представників провідних галузевих підпри­ємств, установ енергетичної сфери. На цьому заході й було обрано першого президента. Ним став тодішній ди­ректор Хмельницької АЕС Віктор Сапронов. Офіційного  статусу  товариство набуло 7 квітня 1993 року після одержання реєстраційного свідоцтва в Міністерстві юстиції.

 Зазначимо, що в числі перших членів Товариства від ХАЕС були на той час заступник головного інженера з безпеки, а нині президент компанії Юрій Недашковський, Микола Дудченко, головний інженер, згодом народний депутат України та президент НАЕК, Володимир Шлапунов, Юрій Бугаєв, Олександр Дульченко, Марія Биханова, Микола Тютюнник, Владислав Коренюк та інші.

Діяльність Українського ядерного товариства розпочалась у складний період мораторію на будів­ництво нових ядерних енерго­блоків, держава переживала гіпер­інфляцію. Орга­нізаторам Товариства і всім причетним до галузі довелось «відбивати атаки» представників політичних і громадських організацій, які вимагали  закриття АЕС. Ці  роки  стали  хорошою школою і загартували справжніх прихильників атомної енергетики.

За час свого існування Товариство зробило певний внесок у вирішення багатьох наукових, виробничих і соці­альних проблем ядерної енергетики України. Велику увагу у своїй діяльності УкрЯт приділяє культурі безпеки на підприємствах галузі, працює з молоддю, громадськістю, ЗМІ, вирішує­ екологічні проблеми ядерної енергетики, активно здійснює інфор­мацій­но-видавничу діяльність, бере участь у вирішенні питань підготовки спеці­алістів для ядерної енергетики. У своїй роботі Українське ядерне товариство використовує широкий діапазон форм і засобів, що сприяють активізації творчих процесів у наукових і виробничих колективах, серед учнів­ської молоді. До них належать конференції і семінари з найбільш актуальних проблем галузі. Українське ядерне товариство є ініціатором творчих конкурсів, олімпіад, оглядів, надає методичну допомогу, забезпечує збирання і поширення інформації, пов’язаної з проблемами україн­ського ядерно-енергетичного комплексу.

Пріоритетом в роботі є інформа­ційна і просвітницька діяльність серед населення для відкритого і повного висвітлення основни­х тенденцій у питаннях ядерної науки, техніки, енергетики, реалізація яких є запорукою економічного благополуччя та незалежності. Пред­­ставники Товариства роблять ставку на пропа­ганду енергетичних знань серед школярів та студентів, які мають бажання працювати в атом­ній сфері, а також­ на співробітництво із міжнародними ор­ганізаці­ями, що  сприяють  розвитку ядерної­ енергетики.

2005 року УкрЯТ стало переможцем Всеукраїнського конкурсу «Лі­дер палив­н­о-енергетичного ком­п­лексу­» у номінації «Громадська, неуря­дова або некомерційна органі­зація».

Українське ядерне товариство з метою підвищення рівня знань у сфе­рі ядерної науки, техніки, промисловості, організовувало проведення факультативних занять на тему «Світ атому» в школах Києва, Одеси, міст-супутників АЕС. Практичним додатком до них були інтелектуальні «Брейн-ринги» з енергетичним та екологічним ухилом. Доброю славою серед школярів міст-супутників та навколишніх регі­онів користуються щорічні все­українські фестивалі «Ядерна енергет­ика і ми», однойменні конкурси малюнка, літературних творів, рефератів.

У  зоні спостереження ХАЕС і зокрема Нетішині проведено чимало заходів  за участі УкрЯТ.  Зокрема  у  КЗ «Палац культури міста Нетішина» відбулося чудове Новорічне свято для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

 В Палаці культури м. Славута до Міжнародного жіночого дня  проведено регіональний захід «Її величність - жінка». Дипломами  УкрЯТ та ВП АПІ були нагороджені 12 кращих пред­ставниць жіноцтва 30-км зони Хмельницької АЕС. Від організаторів їм було вручено цінні подарунки.

У  Нетішині пройшов IV Регіональний фестиваль-конкурс дитячих колективів «Золота масочка-2012».

В Острозькому дитячому санаторно-оздоровчому комплексі «Корчагінець», що на Рівненщині, відбувся конкурс малюнка «Наповнимо наш світ теплом і світлом».

У місті Славута відбулось відкриття сучасного дитячого майданчика, придбаного за рахунок виконавчого комітету Славутської міської ради спіль­но з Українським ядерним товариством, тощо.

Варто зауважити, що майже два десятиліття поспіль відділом роботи з громадськістю і ЗМІ Хмельницької АЕС проводиться конкурс рефератів та наукових робіт «Майбутнє атомної енергетики». Щороку до конкурсу долучаються все більше нових учасників з регіону розташування ХАЕС.

Саме майданчик ХАЕС став базовим для створення  молодіжної секції УкрЯт, яка визначилась,  як структурна одиниця 9 грудня 2014 року (протокол №1 від 09.12.2014) шляхом реоргані­зації ініціативної групи з реалізації плану діяльності МС УкрЯТ в регіоні розташув­ання Хмельницької АЕС (діяла з початку 2013 року).

В період діяльності ініціативної групи, а пізніше МС УкрЯТ,­ на ХАЕС було ініційовано, організовано та проведе­но ряд заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань Українськ­ого ядерного товариства. МС УкрЯТ на ХАЕС тісно співпрацює з міс­цевими органами самовря­ду­ван­ня та громадськими орга­ніза­ціями регіону в плані по­пуляризації ядерної енергетики та формуванні позитивного іміджу Хмельницької АЕС.

Консолідація задля спільної мети – основна теза діяльності молодіжної секції. Головне завдання - спільними зусиллями робити ядерну енергетику об’єднуючим фактором в регіоні та країні в цілому. Яким чином це можна зробити, перебуваючи саме в УкрЯТ? У спільноті завжди є більше можливостей для реалізації різноманітних ідей, заходів, а спільнота УкрЯТ, на сьогодні, - це понад тридцять первинних органі­зацій, таких як СхідГЗК (Жовті Води), ВАТ Інститут «Енергопроект» (Хар­ків), ВАТ Інститут «Енергопроект» (Київ), Національний університет «КПІ», Дніпропетровський інститут стратегічних досліджень, Інститут ядерних дослі­джень НАН України, Харківський фі­зико-технічний інститут, Одеський націон­альний полі­технічний інститут, Ядерний страховий пул (Київ), АТ «Твел» (Росія), колективи всіх АЕС України та багато інших підприємств, органі­зацій ядерної сфери. Тому участь в УкрЯТ, - це можливість бути на передовій ядерної галузі нашої держави, можливість співпрацювати з фахівцями найпотужніших під­приємств, органі­зацій та видатними особистостями нашого часу.

Робота із студентами та школярами, викладачами та вчителями (лекції, семі­нари, конференції, форуми, конкурси рефератів, тощо), проведення серед населення просвітницької роботи з формування довіри до ядерної енергетики, розширення, збереження та передача ядерних знань, розробка та реалі­зація творчих проектів (фестивалі, КВК), спортивних змагань – це неповний перелік напрямків, де можна себе реалізувати.

Наприкінці минулого року  відбулись збори делегатів Українського ядерного товариства з порядком денним: звіт  роботи правління Товариства та фінансово-господарська діяльність у 2015-2016 роках.

Президент УкрЯТ Григорій Муляр охарактеризував роботу у таких напрямках, як  відстоювання інтересів атомників на всіх рівнях, участь у громадських обговореннях з продовження терміну експлуатації енергоблоків, тощо. «Було зроблено все можливе, щоб  не допустити дестабі­лізації атомної галузі і протистояти входженню до керівництва підприємствами атомно-промислового комплексу непрофе­сіоналів, з виключно фінансовими та політичними інтересами», - зазначив президент УкрЯТ.

В результаті обговорення була прийнята нова редакція Статуту, підготовлена відповідно до вимог закону України про громадські об’є­д­нання та нових положень Податкового кодексу, що стосуються роботи громадських об’єднань.

Серед головних напрямків намічено створення ефективних каналів комунікації з центральними органами влади та профільними міністерствами; створення експертної ради, яка займатиметься аналізом законопроектів, рішень органів влади, що безпосередньо стосуються атомно-промислового комплексу; поглиблення спільної діяльності з профспілками; співпраця з профі­льними гро­мадськими організаціями тощо. Представники УкрЯТ одноголосно висловилися за підтримку зазначених напрямків, як підгрунтя для формування плану робіт на наступний 2017 рік.

 Отже, УкрЯТ залишається органі­зацією, що формує громадську думку, відстоює найважливіші цінності атомної енергетики країни, формує майбутню еліту галузі. Ми маємо підтримати організацію, що є рупором ідей атомної енергетики країни, надати нового імпульсу її діяльності.

 Віктор Гусаров