Від формування культури захищеності до подальшого її розвитку, досягнення та підтримання її на високому рівні

 

Адміністрація та служба фізичного захисту ВП ХАЕС вже неодноразово інформували читачів газети «Перспектива» та інших регіональних ЗМІ про реалізацію заходів з формування на нашому об’єкті культури захищеності. За період з  жовтня 2010 року, коли у ВП ХАЕС вперше була створена робоча група з формування, розвитку та підтримання культури захищеності, до сьогоднішнього дня здійснений значний обсяг робіт у цьому напрямку. З метою відповіді на запитання, а на якому ж етапі цієї роботи ми знаходимося у даний час, у листопаді минулого року у ВП ХАЕС проведена оцінка стану культури захищеності.    

Оцінка стану культури захищеності у ВП ХАЕС проводилась відповідно до наказу генерального директора комісією фахівців, якими насамперед, враховувалися вимоги нормативно-правових  актів Держ­атомрегу­лю­вання України з цього напрямку. Зокрема, «Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для пово­джен­ня з радіоактивними відходами, іншими джере­лами іонізуючого випромінювання», а також «Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для пово­дження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іоні­зуючого випромінювання». При проведенні оцінки  використовувались методи та критерії, встановлені державним регулятором у сфері ядерної і раді­аційної безпеки, а також  рекомендації МАГАТЕ і досвід, набутий окремими членами цієї комісії на міжнародних курсах з даної тематики (Софія, Болгарія, листопад 2014р., Київ, грудень 2015р.).

Результати вивчення і аналізу наявних матеріалів; проведення співбесід, перевірок і спостережень, а також спілкування з окремими керівниками підрозділів, відповідальними за культуру захищеності особами та рядовими працівниками показали, що нам вдалося досягли досить значних успіхів в цій роботі. Хотілося б коротко зупин­итися на деяких з них:

Так, в 2015 – 2017 роках, на базі НТЦ спільно з викладацьким складом КІЯД проведено навчання з фізичного захисту, у тому числі і з питань культури захищеності, керівників вищої ланки ВП ХАЕС, загальною кількістю 80 чол. за темою «Фізичний захист як елемент національної безпеки». У першому півріччі 2017 року у тому ж НТЦ повторно пройшли навчання з культури захищеності 55 осіб, відповідальних за цей напрямок роботи у підрозділах ВП ХАЕС. В останні роки в НТЦ організовано навчання з фізичного захисту та культури захищеності і особового складу підрозділу з охорони станції (в/ч 3043 НГУ), в якому активну участь беруть працівники СФЗ. Інший персонал Хмельницької АЕС, насамперед той, що виконує роботи у особливо важливих зонах, проходить навчання з питань фізичного захисту і культури захищеності в НТЦ за окремими щорічними програмами в рамках курсу з охорони праці.

В жовтні 2016 року в НТЦ ВП ХАЕС за участю фахівців СФЗ і навчального центру проведено чергову XIII Українську конференцію з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу, в якій брали участь і представники інших держав. Рівень її підготовки, відповідні матеріали, плакати та інша наглядна агітація, у тому числі стосовно формування культури захищеності у ВП ХАЕС, отримали високу оцінку від делегатів конференції. За резу­ль­татами цього міжнародного заходу у газеті «Перспектива» опу­блікована стаття «Пропагували надійний фізичний захист» (жовтень 2016р.).

Продовжується реалізація проектів щодо модернізації та тех­нічного переоснащення автоматизованого комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту діючого енергоблока №1 та будівництва споруди центрального пульта фізичного захисту. Завершення вказаних робіт та введення цих важливих складових системи фізичного захисту в експлуатацію, значно підвищить рівень захищеності Хмельницької АЕС.

Певною мірою, у якості позитивного результату формування культури захищеності у ВП ХАЕС, можна розглядати результати аналізу кіль­кості порушень вимог пропускного і внутрішньооб’єктового режиму персоналом станції та підрядниками, зафіксованих від­по­відними протоколами у попередні роки та за останній час, які свідчать про стійку тенденцію до їх зменшення. Зокрема, в І-ІІІ кварталах 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшилася кількість спроб пронести заборонені предмети (ножі, газові балончики тощо), випадків невиконання вимог чатового, інших порушень,               які можуть служити ознаками ймовірних дій внутрішнього правопорушника. Разом з тим, дещо зросла кіль­кість порушень, викликаних недбалим ставленням до використання та зберігання перепусток, що призвело до збільшення випадків виходу їх із ладу та механічного  пошкодження.

Такого стану дисципліни і розуміння персоналом важливості виконання режимних вимог вдається досягти спільними зусиллями, як з боку працівників СФЗ, так і з боку безпосередніх керівників підроз­ді­лів ВП ХАЕС. Результати аналізу свідчать про стовідсоткове реагування керівників на порушення підлеглими пропускного та внутрішньооб’єктового режимів, про­ве­дення з усіма порушниками профі­лактичних заходів впливу або застосування інших видів покарань (депреміювання, дисциплінарні заходи тощо). Вказані спільні заходи впливу направлені на усвідомлення, як персоналом підрозділів ВП ХАЕС, так  і підрядниками важливості не стільки ступеня покарання за вчинення порушень, скільки його незворотності.

З метою перевірки ефективності антитерористичної та протидиверсійної захищеності Хмельницької АЕС, відпрацювання належної взаємодії адміністрації, служби фізичного захисту об’єкта з військовою частиною з його охорони  (в/ч 3043 НГУ), а також  територіальними і регіональними підрозділами правоохоронних органів до дій в умовах виникнення кризових ситуацій, щорічно проводяться спільні командно-штабні або тактико-спеціальні навчання. Під час цих навчань від­працьовуються спільні дії сил та засобів учасників об’єктового плану взаємодії, у тому числі заходи антитерористичного штабу ВП ХАЕС щодо протидії протиправним спрямуванням умовних правопорушників, підтриманню в безаварійному стані реакторних установок та іншого особливо важливого обладнання станції.

Важливість та необхідність під­вищення готовності сил і засобів, які створені на Хмельницькій АЕС  для протидії злочинним посяганням стосовно ядерно небезпечного об’єкта, особливо в умовах збройного конфлікту на сході нашої держави, підкреслюється підвищеною увагою до вказаних протидиверсійних та антитерористичних навча­нь з боку американських силових відомств. Це, зокрема, під­тверджує участь представників Агентства зі зниження загроз МО та інших спостерігачів США під час навчань на ХАЕС у 2016 і 2017 роках. У своїх заключних звітах щодо результатів цих навчань, американські фахівці дали досить високу оцінку ступеню готовності адмі­ністрації станції та її спеці­альних формувань до дій в умовах кризових і надзвичайних ситуацій.  

У якості додаткових профі­лактичних заходів, направлених на посилення пильності персоналу ВП ХАЕС і умінню його           діяти у невластивих для нього ситуаціях, в квітні 2017 року, перед проведенням спільних з СБУ навчань з протидиверсійної та антитерористичної тематики, працівниками СФЗ  були розроблені і впроваджені серед­ підрозділів станції попереджувальні плакат та пам’ятка. Ці наглядні матеріали демонструють та роз’яснюють персоналу правила його поведінки на виробництві і в побуті при виявленні ознак можливої загрози вчинення терористичного акту, а також предметів, схожих на вибухові пристрої. Вказана пам’ятка роз’яснює також правила поведінки персо­налу при знахо­дженні його у збу­дженому натовпі, захопленні у заручники­, отриманні погроз терористичного характеру по телефону тощо. 

З метою поширення знань культури захищеності не тільки серед персоналу, а і серед населення міст компактного проживання спів­робіт­ників ядерних установок, ре­гулярно в газеті ВП ХАЕС «Перспектива», міських, районних ЗМІ Хмельницької і Рівненської областей, які входять у зону спостереження станції, а також місцевому телебаченні публікуються та висвітлюються матеріали стосовно заходів з формування культури захищеності, що проводяться на об’єкті. Зокрема, перед проведенням навчань з антитерористичної та протидиверсійної захищеності Хмельницької АЕС у газеті «Перспектива» та інших ЗМІ надається інформація про існуючий стан фізичного захисту станції та заплановану в ході навчань, спільну з правоохоронними органами, перевірку ефективності її захисту. Після проведення нав­чань – оцінку їх результатів, а також планів удосконалення захищеності об’єкта на майбутнє.

Про інші заходи з підтримання на належному рівні фізичного захисту і культури захищеності у ВП ХАЕС  також регулярно інформуються читачі­ газети «Перспектива». Так, у 2016–2017 роках на цю тему надруковані статті «Все під контролем, будьте впевнені», «Вирішуємо проблеми і йдемо вперед»,  «До фізичного захисту фахово і відповідально» та інші.

Ряд публікацій у газеті «Перспе­ктива» присвячений міжнародному співробітництву у сфері забез­печення безпеки та фізичного захисту ХАЕС. Зокрема, публікація «Міжнародні спостерігачі цікавилися рівнем безпеки», надає інформацію про відвідування Хмельницької АЕС представниками Спе­ці­альної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (вересень 2016 р.). Україно – Шведському співробіт­ництву в сфері реалізації проекту технічної допомо­ги з модернізації та технічного переоснащення комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту енергоблока №1 присвячені публікації «Україно–Шведське співробітництво дає результати»  (липень 2017р.) та «Нас поставлять у приклад на міжнародній конференції» (жовтень 2017р.).  

За результатами проведеної оцін­ки комісія прийняла рішення про відповідність в цілому стану культури захищеності ВП ХАЕС критеріям на етапі її форму­вання. Разом з тим, з метою усунення ще існуючих невідповідностей та виявлених недоліків, комісія вважає за доцільне  сконцентрувати увагу на  подальшому виконанні заходів, передбачених критеріями культури захищенос­ті, і не тільки на етапі її формування, а й подальшого її розвитку, досягнення та підтримання у перспективі високого рівня культури захищеності.

Заключний Акт комісії з оцін­ки стану культури за­хи­щеності та план роботи робо­чої групи ВП ХАЕС з формуван­ня, розвитку та під­три­мання культури захищеності на 2018–2019 роки затверджені генеральним директором станції.

Адміністрація ВП ХАЕС