Відбувся конкурс наукових доповідей

На Хмельницькій АЕС відбувся захист наукових робіт молодих працівників.

Цьогоріч у конкурсі, що проводиться з ініціативи організації молоді, взяли участь дев’ятнадцять працівників підприємства віком до 35 років. У трьох секціях - виробничій, соці­альній та профспілковій - змагалися представники реакторного, хімічного, турбін­ного, електричного цехів, а також інших підрозділів Хмельницької АЕС. Найактивнішими виявилися молоді науко­вці навчально-тренувального цент­ру, які представили на розгляд журі шість доповідей.

За словами заступника генера­льного директора з кадрів та соці­а­ль­ного розвит­ку Віктора Деми­­дюка, з року в рік зага­ль­ний рівень представлених робіт зростає. Молодь традиційно гост­ро від­чу­ває тенден­ції роз­­вит-ку галузі, тому і теми нага­л­ь­ні та різ­­но­­пла­нові. Зокрема, з ви­робни­чого напряму учас­ники роз­­глянули різні аспекти під­готовки пер­­соналу та пи­тання­ удо­сконален­ня виро­б­ни­чих процесів. У со­ціальній секції декілька доповідей стосу­валися методів управ­ління персо­налом. Жваве обговорення викликала тема реалізації права власності у багатоквартирному будин­ку. Дискусійним виявилось і питання корпоратизації.

За результатами оцінювання, най­кращими ви­знано роботи Сергія­ Осадчого (НТЦ), Юлії Та­ра­тор­кіної (ВРГіЗМІ) та Галини Стефаньчик (КГ).

Власна інформація