Відкритість, компетентність, доступність

Як ми повідомляли у №28, в числі переможців конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників «Енергоатома» двоє представників ХАЕС – Галина Стефаньчик («Профспілки і молодь») та Юлія Тараторкіна. Частину дослідження Юлії: «Освітні проекти інформаційних центрів АЕС Східної та Центральної Європи» ми презентуємо читачам нашого часопису.

У зв’язку з широким використанням атомної енергетики усе більш нагальною­ стає необхідність формування у громадськості екологічної культури, однією із складових якої є прийняття АЕС як рішення для забезпечення енергією та збереження клімату на планеті. Розуміння складних механізмів екологічної безпеки атомної енергетики потрібно формувати ще з дитячих років, розуміючи далекоглядні перспективи державної і світової­ політики. Популістські політичні рішення­ рано чи пізно зміняться в контексті зага­ль­нолюдського усвідомлення масштабності загрози кліматичних змін та екологічних катастроф ними спричинених.

Робота з населенням у регіоні розташування Хмельницької АЕС у контексті розвитку атомної енергетики набуває ак­туальності у зв’язку із низкою суспільно-політичних, економічних та екологічних чинників. Висока громадська активність, зумовлена політичними подіями в Укра­ї­ні, може бути використана на користь як прихильників атомної енергетики, так і їх опонентів. Роль громадськості у вирішен­ні долі ядерних об’єктів обумовлена зако­нодавством України, а напередодні прийняття рішень про продовження термінів експлуатації енергоблоків (завершення проектного строку експлуатації для Х-1 – 2018 р., Х-2 – 2035 р.), а також про будів­ництво заміщуючих потужностей (Х-3/ Х-4), необхідно приділити увагу саме донесенню інформації та знань про атомну енергетику для населення регіону.

Авторитетними і впливовими осередками інформування населення про екологічну безпеку атомної енергетики дедалі більше стають інформаційні центри, спеціально створені при АЕС структурні підрозділи з відповідним штатом співробітників та завданнями їх професійної діяльності.

Передумови  здійснення  просвітницької діяльності  атомними  електростанціями

Низка протестів, блокування роботи АЕС у 1990 році спричинили введення «мораторію» на будівництво в Україні атомних енергоблоків. Саме в цей час прийшло розуміння необхідності широкої просвітницької роботи серед населення регіону, подання необхідних знань різними інформаційними каналами. У 1990 році на Хмельницькій АЕС створюється інформаці­йний центр, серед завдань якого визначено проведення просвітницької роботи із населенням регіону розташування АЕС.

На етапі становлення інформаційного центру основною формою його роботи було проведення екскурсій для учнів Нетішина, міста-супутника Хмельницької АЕС. З часом ця робота набула глибшого і системного характеру. Посиленню просвітницької роботи серед населення сприяло створення у 1992 році Українського Ядерного Товариства. Громадська організація мала на меті консолідувати знання та досвід фахівців галузі для донесення знань про атомну енергетику громадськості.

Сьогодні робота інформаційного центру ХАЕС відображає принципи державної політики в галузі ядерної енергетики, відкритість та доступ­ність інформації, та ґрунтується на певній науковій базі, відповідних підходах, принципах, формах, методах і засобах. За роки роботи інформаційного центру накопичено значний досвід освітньо-­педагогічної діяльності з учнів­ською та студентською молоддю, громадськими активістами регіону, депутатами та представниками місцевого самоврядування.

Комунікативний підхід у роботі інформаційного цен­тру передбачає використання усних та письмових методів для інформування учнівської та студент­ської молоді про особливості функціонування атомної електростанції, фі­зичні процеси, які лежать в основі виробництва електроенергії. Цій меті слугують екскурсії-розповіді, які проводять співробітники інформаційного центру в демонстраційній залі. У ході цих екскурсій школярі та студенти­, інші категорії відвідувачів дові­дуються про енергетичну галузь України, про захищеність атомних електростанцій та їх вплив на довкілля. Для студентів професійних училищ та вищих навчальних закладів проходить спілкування з фахі­вцями атомної електростанції в рамках екскурсій та профе­сійних практик.

У процесі реалі­зації комунікативного підходу проведено факультатив для старшо­класників «Вступ до атомної енергетики», упродовж якого фахівці Хмельницької АЕС та інформаційного центру читають лекції для школярів та студентів в галузі фізики, екології, технології виробництва, економіки. На за­прошення шкіл регіону розташування Хмельницької АЕС працівники інформаційного центру проводять виїзні тематичні уроки.

Працівники інформаційного центру вперше в Україні запровадили конкурс на тему «Атомна енергетика і ми»; для старшокласників існує конкурс рефератів «Майбутнє ядерної енергетики», худож­ній конкурс «Мирний атом ХАЕС» та літературний конкурс «Нетішин – місто енергетиків»; проводять відбори на тематичні мистецькі конкурси всеукраїнського рівня.

У ході візиту на повномасштабний тренажер блочного щита управління, інструктори навчально-тренувального цен­тру надають можливість дітям власноруч зініціювати дію аварійного захисту реакторної установки від ключа управл­іння, таким чином, демонстр­уючи надійність систем безпеки енергоблоків АЕС.

У літній період інформаці­йний центр Хмельницької АЕС стає місцем проведення освіт­ніх заходів для учнів молодшого та середнього шкільного­ віку, що відпочивають у пришкільних оздоровчих таборах. Такі візити орієнтовані на подання інформації в ігрових формах. Освітні заходи також організовують за заздалегідь затвердженими відділами ос­віти графіками для старшо­клас­ників регіону розташування Хмельницької АЕС, що охоплює сім районів Хмельницької та Рівненської областей. Старшокласники мають можливість співставити отримані на уроках фізики знання з курсу фізики з інформацією про фізичні процеси, які відбуваються у реакторній установці АЕС. Для послуг студентів зустрічі з фахівцями у сфері їхніх професійних інтересів, проведення різномані­тних навчальних практик.

Продовження

у наступному номері