Заява керівництва ВП ХАЕС про політику в сфері охорони праці

                        1 Цілі розробки заяви.

            1.1 Політика керівництва ВП ХАЕС у сфері охорони праці спрямована на створення і забезпечення функціонування системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів для збереження життя, здоров’я та працездатності працівників Компанії у процесі трудової діяльності.

            1.2 Керівництво ВП ХАЕС, усвідомлюючи важливість діяльності у сфері використання ядерної енергії, встановлює пріоритет життя і здоров’я працівників і бере на себе повну відповідальність за створення на робочих місцях належних, безпечних і здорових умов праці.

            1.3 Керівництво ВП ХАЕС забезпечує функціонування системи управління охороною праці, формує політику у сфері охорони праці, орієнтуючись на передовий досвід інших організацій, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, з урахуванням накопиченого досвіду роботи ВП ХАЕС, досягнутих показників діяльності, наявних ресурсів, зовнішніх факторів.

            2 Основоположні принципи діяльності.

            2.1 Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», інших законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці політика ВП ХАЕС у сфері охорони праці базується на принципах:

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення технічного контролю за станом виробничого обладнання, технологічних процесів, будівель і споруд;

- адаптації трудових процесів до можливостей працівника, з урахуванням його здоров’я і психологічного стану, шляхом впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних та безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;

- фінансування діяльності з охорони праці згідно з чинним законодавством, використання економічних методів управління охороною праці та стимулювання персоналу в управлінні охороною праці;

- соціального захисту працівників ВП ХАЕС, повного відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- виконання завдань, пов’язаних з охороною праці, комплексних організаційно-технічних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці і культури безпеки, профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань, які є додатком до Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом»;

- підвищення кваліфікації, рівня професійної підготовки та проведення навчання працівників з питань охорони праці;

- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

3 Основні цілі (завдання) ВП ХАЕС у сфері охорони праці, шляхи їх досягнення і очікувані результати

№ п/п

Цілі (завдання)

Шляхи їх досягнення

Очікувані результати

1.

Створення на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належних, безпечних і здорових умов праці згідно з вимогами законодавства з охорони праці.

Забезпечення функціонування системи управління охороною праці в ВП ХАЕС.

Забезпечення прав працівників ВП ХАЕС у сфері охорони праці.

2.

Фінансування діяльності з охорони  праці згідно з чинним законодавством.

Забезпечення фінансування витрат на охорону праці, у розмірі не менше 7,0 % від фонду оплати праці ВП ХАЕС за попередній рік.

Поліпшення умов праці, забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці працівникам ВП ХАЕС.

3.

Поліпшення умов праці на робочих місцях, попередження випадків виробничого травматизму та профзахворюваності.

Щорічна розробка службами охорони праці спільно з профспілковими комітетами «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених норма-тивів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підви-щення наявного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, про-фесійних захворювань і аварій»,

Фінансове забезпечення витрат на зазначені Комплексні заходи не менше 10% від суми коштів загальних витрат на охорону праці.

Зниження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності, поліпшення умов праці на робочих місцях персоналу.

4.

Підготовка персоналу згідно з чинним законодавством з охорони праці.

Проведення навчання, перевірки знань, підвищення кваліфікації працівників ВП ХАЕС з питань охорони праці згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Зменшення кількості порушень персоналом ВП ХАЕС вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

5.

Забезпечення придбання, комплектування, утримання і своєчасної видачі працівникам сучасних засобів  індивідуального та колективного захисту, постачання знаків безпеки, табличок, сигнальних стрічок та інших засобів наглядної агітації згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечення закупівлі (у тому числі централізованої) для відокремлених підрозділів ВП ХАЕС спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального і колективного захисту, знаків безпеки, табличок, сигнальних стрічок та інших засобів наглядної агітації.

Закупівля продукції вищого ґатунку за оптимальними цінами. Зниження кількості нещасних випадків через незабезпечення персоналу засобами індивідуального та колективного захисту.

6.

Забезпечення надання пільг і компенсацій, поліпшення умов праці, виведення персоналу зі шкідливих та небезпечних умов праці.

Проведення атестації робочих місць за умовами праці у відокремлених підрозділах ВП ХАЕС згідно з графіками.

Забезпечення пільг і компенсацій та виве-дення персоналу зі шкідливих і небез-печних умов праці  завдяки поліпшенню умов праці на робочих місцях.

7.

Забезпечення постійного контролю за станом безпеки і умов праці.

Проведення щоденних обходів робочих місць за умовами праці, планових, цільових і позачергових перевірок стану охорони праці у підрозділах ВП ХАЕС. Забезпечення щоквартальної звітності з цих питань.

Поліпшення стану безпеки на робочих місцях, оперативне вжиття необхідних заходів.

 

8.

Аналіз стану охорони праці в ВП ХАЕС.

Здійснення щоквартального аналізу стану охорони праці у підрозділах ВП ХАЕС ї. Розробка узагальнених по ВП ХАЕС звітів з питань охорони праці.

Аналіз стану охорони праці та вжиття необхідних заходів щодо його поліпшення.

 

9.

Розслідування нещасних випадків та профзахворювань згідно з вимогами чинного законодавства. Усунення причин нещасних випадків та профзахво-рювань. Забезпечення соціального захисту працівників, відшкодуван-ня шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Проведення розслідування і обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, а також випадків невиробничого травматизму, що сталися з працівниками ВП ХАЕС, згідно з вимогами чинного законодавства. Розробка та виконання профілактичних заходів. Надання потерпілим на виробництві передбаченої законодавством допомоги.

Зниження рівня травматизму і профзахворюваності, розробка та вжиття необхідних заходів. Соціальний захист потерпілих від нещасних випадків на виробництві, відшкодування шкоди потерпілим.

 

10.

Здійснення пропаганди безпечних методів праці, виховання прихильності працівників ВП ХАЕС охороні праці.

Проведення Днів охорони праці, змагань бригад з безпечного виконання робіт, конкурсів на звання «Кращий за професією», «Краща бригада» тощо, з відзначенням та заохоченням працівників за прихильність культурі безпеки та охороні праці.

Поліпшення стану безпеки, зниження виробничого травматизму, дотримання працюючими вимог нормативно-правових актів з охорони праці.