Здійснюємо підготовку до вивезення відпрацьованого ядерного палива у ЦСВЯП

У результаті проведення тендеру з відбору компанії для створення в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) сухого типу для палива з трьох АЕС переможцем наприкінці 2005 року була визнана компанія «Holtec International». За проектом Хмельницька, Рівненська та Южно-Українська атомні електростанції мають відправляти відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) у Централізоване сховище, яке будується у Чорнобильській зоні на майданчику площею 18,2 га. Створення такого об’єк­та дасть змо­гу ДП«НАЕК «Енерго­атом» знач­но скоротити витрати, пов’язані з поводженням з ВЯП, яке нині вивозиться на тимчасове збе­рігання у РФ. Лише Запорізька АЕС не вивозить ВЯП до РФ, а зберігає в пристанційному ХВЯП сухого контейнерного типу (СХВЯП), введеному у експлуатацію  2001 року.

Термін введення в експлуатацію­ 1-го пускового комплексу ЦСВЯП запланов­ано на 2020 рік. Контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International постачатиме спеціальне устаткування для «сухого» зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також  надасть Україні технології, що будуть застосовані, як на енергоблоках АЕС, так і при перевезенні ВЯП з АЕС до ЦСВЯП. Згідно з умовами контракту, Holtec International поставить для ЦСВЯП 94 системи зберігання відпрацьованого ядерного палива та все інше необхідне обладнання для відвантаження ВЯП з енергоблоків АЕС, перевезення ВЯП до ЦСВЯП та встановлення ВЯП на зберігання у сховищі; подальше виробництво цих систем зберігання відпрацьованого палива відбуватиметься в Україні.

Вивантажити паливо з енерго­блоків та перевезти у Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на зберігання – завдання не з простих. На енергоблоках станцій необхідно здійс­ни­ти модернізацію полярних кранів, перевантажувальних машин, транс­портних коридорів та технологічних систем, реконструкцію станційних колій, облаштувати майданчик з обслугову­вання спецпотяга та спе­ціалізованого крана тощо.

 Саме про комплекс робіт з під­готовки до вивезення першої партії  відпрацьованого ядерного палива з Хмельницької АЕС ми говоримо із заступником головного інженера станції з нових енергоблоків Геннадієм Михайловичем Самосєєм.

- Отже, ХАЕС готується до вивезення ВЯП у Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, як і решта станцій. Чим можуть похвалитись атомники нашої станції?

- Проведено масштабні роботи, що потребували значних зусил­ь великої кіль­кості фахівців різного рівня. Аби не розті­катись «мислію по древу», назву головні здобутк­и.

Виконано модернізацію машини пе­ревантажувальної МП-1000 енергоблока №1 з урахуванням впровадження технології HOLTEC при поводженні з ВЯП, машина перевантажувальна прийнята у експлуатацію, проведені ви­пробування. Виконано доопрацювання наконечника штанги. Проведено індивідуальні, функціональні і комплексні випробування обладнання ЦСВЯП на енергоблоці №1.

На енергоблоці №2 здійснено проведення макетних випробувань із застосуванням імітаторів обладнання Holtec доопрацювання наконечника штанги планується завершити до початку «холодних» випробувань. Персонал ВП ХАЕС готується до проведення індиві­дуальних, функціональних і комплексних ви­пробувань обладнання ЦСВЯП на енергоблоці №2.

В роботі розробка та узгодження у встановленому порядку технічних рішень з реконструкції технологічних систем енергоблока №1.

Наразі технічні рішення щодо монтажу трубопроводів подачі бору направлено на експертизу в Державний науково-технічний центр з ядерної та радіа­ційної безпеки для подальшого узго­­дження у ДІЯРУ.

Укладаються до­­говори, прово­­дя­ться торги і по­с­та­чання товарно-мате­­­ріальних цін­ностей.

Надійшли на ХАЕС мийка висо­кого тиску, метало­прокат, деталі трубопроводів і ар­матури, кабельна продукція та елек­тротехнічне обладнання, а також телевізійна система.

Проводиться ре­­конструкція технологічних систем, що забезпечують подачу робочих середо­вищ і електроживлення енерго­блока №1. Реконстр­укцію промисло­вого теле­ба­чення, електропостачання, трубопроводу подачі розчину бору планується завершити до початку відвантаження ВЯП.

Розроблені та узгоджені транспортно-технологічні схеми прий­мання/відправлення спецешелона ЦСВЯП.

Виконано попередній звіт аналі­зу безпеки у межах проммайданчика, так само як попередні економічні розрахунки і технічні вимоги модернізації крану кругової дії на енерго­блоках №1 і №2.

Після проведеного обстеження кранів кругової дії блоків №1 і №2 виконана актуалізація та затвер­дження попередніх екомічних розра­хунків. Розроблено, затвер­джено і погоджено ДІЯРУ концептуальне технічне рішення, технічні вимоги та умови постачання.

Виконуються процедури з проведення тендеру з вибору постачальника комплектів обладнання для модернізації кранів кругової дії енергоблоків №1 та №2 ВП ХАЕС.

За результатами виконаного обстеження і проведених випробувань змінилися обсяги робіт з модерн­і­зації кранів кругової дії. Відповідно до концептуального технічного рі­шення, крім заміни системи управління, необхідна реконструкція підйомів 160 тонн + 2х70 тонн для можливості їх синхронної роботи згідно із вимогами нормативно-технічної документації щодо пово­дження з ВЯП.

Це збільшило витрати на модернізацію. Фінансування виділено, підрозділи станції оформляють заявки, готується тендерна документації та проведення торгів.

Для енергоблоків №1 і №2 проведено випробування детектора FDET в рамках забезпечення гарантій МАГАТЕ при впровадженні технології Holtec.

В роботі розробка експлуата­цій­них процедур і програм для виконан­ня пуско-налагоджувальних робіт.

Підрозділи станції спільно з нав­ча­льно-тренувальним центром ВП ХАЕС провели роботу з визначення складу персоналу, для якого не­обхідно провести навчання у відпо­відності до програми навчання.

Здійснено розробку проекту реконструкції під’їзних і внутріш­ньо­майданчикових залізничних шляхів. Та багато іншого.

- Треба розуміти, що за цим переліком робіт стоять інженерні працівники, постачальники, виконавці різних робіт, відповідальні особи. Фінансова складова також присутня, як один із факторів вирішення тих чи інших завдань. Напевно, не обходиться без складностей і зауважень?

- Звичайно ж, будь-яка нова робота потребує ретельного підходу і вивчення вузьких місць. Робота із від­вантажування відпрацьованого ядерного палива – це ядерно небезпечна робота, і жодна деталь не має залишитись поза увагою, аби у подальшому не вилитись у проблему. Кожна операція документується, як мо­виться, похвилинно, аналізується, обговорюється, аби знайти оптимальне рішення. Це може стосуватись таких­ ніби простих речей, як маркування, величина зазорів між деталями, ос­вітлення, відсутність ємностей для складання болтів, незручність про­цесу стикування тощо. На кожну процеду­ру мають бути продумані розумн­і рішення. Приміром, за результатами проведення Програми інди­відуальних, функціональних та комплексних випробувань на енерго­блоці №2 виявле­но 22 зауваження до обладнання, систем і організації про­ведення випробувань. ВП ХАЕС звер­нулася до ВП АПІ з проханням роз­робити графік усунення невідповідностей із зазначенням термінів і виконавців робіт. Ми спілкуємось із фахівцями інших АЕС, які вже мають той чи інший досвід, переймаємо прийоми, зна­йомимось із подоланням ними тих чи інших проблем. Щотижн­я проводяться селекторні нарад­и. До першої процедури вивезення ВЯП у Цент­ра­лі­зоване сховище відпрацьованого ядерного палива­ Хмельницька АЕС має бути у підготов­лена за найкращими стандартами.

Бесіду вів Віктор Гусаров