ЗВІТ про організаційну роботу  профкому ППО ХАЕС за 2011 рік

Первинна профспілкова організація (надалі – ППО) ХАЕС станом на 01.01.2012 нараховувала 5940 членів профспілки, в тому числі: працівників ВП ХАЕС – 5133; працівників СК ППО ХАЕС – 27; працівників КДЮСШ ППО ХАЕС – 27; непрацюючих пенсіонерів – 735; штатних та виборних працівників профкому – 5; колишніх працівників АПК і ТГ, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми і чиї трудові книжки знаходяться на зберіганні у відділі кадрів ВП ХАЕС (згідно з рішенням Президії ЦК Атомпроф­спілки) – 13.

Молодих працівників, членів профспілки, віком до 35 років – 1359, жінок – 2203.

Протягом року до складу первинної профспілкової організації ХАЕС були прийняті  164 особи. Рішення про прийом у профспілку оформлялись протокольно (вперше, починаючи з 08.05.2007 прот. №7). Ведеться «Книга обліку виданих профспілкових квитків членам ППО ХАЕС».

Членство в профспілці припинили без прийняття рішення (автоматично) - 103 чол. (вийшли з профспілки шляхом подання письмової заяви  – 5, звільнились з ВП ХАЕС – 43, не сплатили внески профспілці без поважних причин упродовж 3-х місяців - 30 пенсіонерів, після звільнення з ВП ХАЕС у зв’язку з виходом на пенсію упродовж 2-х місяців не заявили у профком про збереження свого членства у профспілці - 1, померли - 24). Зняття з обліку фіксувалось у відповідному журналі.

На штатних працівників ППО ХАЕС (профкому, СК і КДЮСШ) та колишніх працівників АПК заведені облікові картки членів профспілки, облік решти працюючих членів профспілки ведеться в електронному вигляді.

В структурі ППО ХАЕС – 34 профспілкові ланки першого рівня (цехові комітети – у виробничих цехах, профбюро з повноваженнями цехового комітету – у відділах) та 111 профспілкових ланок другого рівня (профгрупи).

Для виконання статутних завдань у складі профспілкового комітету створені 13 постійних комісій за напрямками діяльності: з соціального захисту; з правового захисту; з соціально-економічного розвитку; з реформування заробітної плати і структурних змін; з охорони праці; по роботі з оперативним персоналом; з організації оздоровлення;  з організаційно-масової роботи і інформації; з фізкультурно-масової роботи; з культурно-масової роботи; по роботі з дітьми і шефській роботі; по роботі з молоддю; житлово-побутова комісія. Також при профкомі заснована та діє робоча група з гендерних питань.

Уся робота профкому та документоводство ведеться у відповідності до вимог: Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Статуту професі­йної спілки працівників атомної енергетики та промисловості", "Колективного договору ДП НАЕК "Енергоатом" та додатків по ВП ХАЕС, "Правил внутрішнього трудового розпорядку ВП Хмельницька АЕС ДП НАЕК "Енергоатом", "Інструкції з діловодства у професійній спілці працівників атомної енергетики та промисловості України", "Плану роботи профспілкового комітету ХАЕС", "Кошторису витрат первинної профспілкової організації ХАЕС", "Номенклатури справ профспілкового комітету ХАЕС", "Положень..." про комісії та роботу комісій профкому та інших законодавчих, нормативних та організаційно-розпорядчих документів. Уся документація профкому підшивається та зберігається.

Діяльність постійно діючих комісій профкому здійснюється у відповідності до повноважень, визначених та викладених у положеннях про комісії профкому, які включені до номенклатури справ та щорі­чно переглядаються. Щорічно затверджуються плани робіт усіх комісій профкому. Звіти голів комісій про роботу за звітні періоди  приймаються на засіданні профкому та друкуються в газеті "Перспектива".

Протягом звітного періоду було проведено 48 протокольно оформлених засідань профкому, на яких розглянуто 774 питання  (проекти наказів, спі­льні рішення, заходи, положення; контроль виконання КД та внесення змін і доповнень до КД; режим роботи та відпочинку персоналу; заробітна плата, доплати та надбавки; преміювання працівників ХАЕС; кадрові питання; посадові інструкції; питання охорони праці та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; перегляд вартості талонів на молоко та лікувально-профілактичне харчування; про роботу комісій профкому та організації пенсіонерів; питання, опрацьовані комісіями в межах своїх повноважень та відповідно до напрямків роботи; надання матеріальної допомоги членам профспілки; виділення коштів на придбання путівок та виділення путівок на санаторно-курортне лікування  членам профспілки; про роботу СК та КДЮСШ; житлові питання; звернення членів профспілки; узгодження рознаря­дки нагород, нагородження та заохочення членів профспілки; відря­дження; прийом в профспілку та збереження членства звільнених на пенсію; профспілкове навчання; плани та звіти; контроль виконання кошторису ППО;  організаційні та інші питання).

При необхідності, на засідання профспілкового комітету запрошувались заступники генерального директора, керівники підрозділів та інші відповідальні або зацікавлені особи.

Оперативна інформація про прийняті профкомом рішення та вжиті заходи доводилась до відома профактиву та членів профспілки через газету "Перспектива", дошку оголошень, електронну папку "Профком" та на засіданнях розширеного профактиву, яких протягом року було проведено 46.

Проводився щоквартальний контроль виконання кошторису надходжень та витрат ППО. При необхідності здійснювалося його коригування та затвердження на засіданні ПК.

Протягом звітного періоду до профкому надійшло 3697 вхідних документів, в тому числі: 781 одиниця листів, запитів, проектів наказів, подань, клопотань, постанов, витягів з протоколів і т.д.; 58 письмових звернень членів профспілки, в тому числі колективних; 579 заяв членів ППО щодо надання матеріальної допомоги на лікування та у зв’язку із скрутним матеріальним становищем; 1 500 заяв про виділення путівок на санаторно-курортне лікування або літнє оздоровлення чи відпочинок; 482 заяви  про виділення дитячих путівок на літній відпочинок; 128 заяв про виділення путівок вихідного дня, 164 заяви про прийом та 5 заяв про вихід з профспілки.

Профспілковим комітетом було відправлено 370 вихідних документів (листів, звернень, клопотань, запитів, відповідей та ін.).

У 2011 році 1547 членам ППО і членам їх сімей були розподілені  1284 путівки на санаторно-курортне лікування, в пансіонати та бази відпочинку  та  для 251 особи були розподілені 7 групових путівок вихі­дного дня на бази «Шацькі озера» та «Петрос» ВТО «Мекасор». Путівки видавались згідно з рішеннями профкому на підставі медичних довідок і заяв членів ППО після їх розгляду в комісіях з організації оздоровлення, по роботі з дітьми і шефській роботі або в культурно-масовій комісії.

Літній відпочинок дітей членів ППО здійснювався в дитячих оздоровчих таборах "Мандарин" (67 путівок), "Чорноморська Атланта" (49 путівок), "Какаду" (3 путівки), "Агатівка" (231 путівка) та "Юність" (49 путівок). Загалом було оздоровлено 399 дітей, у тому числі: 2 сироти, 15 напівсиріт, 1 дитина, що позбавлена батьківського піклування, 6 інвалідів, 18  постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС, 32 дитини з багатодітних сімей, 1 - з малозабезпеченої родини, 18 - з неповних сімей. Для 9 дітей путівки були виділені безкоштовно. Всі групи дітей були забезпечені аптечками першої допомоги та супроводжуючими, в тому числі медичними працівниками. Доставка дітей в «Агатівку» здійснювалась автобусами ТрЦ, відправка та повернення з інших таборів - по залізничній станції Кривин.

Тісна співпраця з фондом соці­ального страхування (ФСС) дала змогу поповнити профспілковий бюджет на 184 338 грн. у вигляді компенсації витрат на дитяче оздоровлення. Створена та ведеться база даних з виділення путівок дітям членів ППО.

За активну участь в житті профспілкової організації, в культурно-масових, спортивно-масових та оздоровчих заходах, за  профспілкову роботу, спрямовану на зміцнення авторитету та розвиток Атомпроф­спілки, за 2820 поданнями близько тисячі членів профспілки були представлені до матеріального заохочення та 70 чол. – до різноманітних  відзнак ППО ХАЕС, профкому ДП НАЕК  «Енергоатом» та Атомпрофспілки (подяки, грамоти, почесні грамоти, відзнаки). Розроблене «Положення про подяку, грамоту та почесну грамоту ППО ХАЕС». Створена та ведеться база даних нагоро­джених членів профспілки. За ба­жанням членів ППО, до їхніх трудових книжок записуються профспілкові нагороди (на підставі відповідних листів профкому).

Заохочення проводилось у відповідності до розроблених і затверджених «Положення…» про заохочення та «Методик…» заохочення членів профспілки за активну участь у профспілковому житті (загальна та для кожної з комісій, у  яких є власні плани робіт з кошторисами), які щорічно переглядаються та при необхідності в них вносяться необхідні зміни чи доповнення. Щорічно затверджується розрахунок фонду заохочення по п.2.1.3 кошторису витрат ППО ХАЕС «Заохочення членів профспілки, профоргів, цехкомів, профком та ін.». Виплата заохочень бухгалтерією проводилась на підставі рішень профспілкового комітету .

Людмила Малько,

заступник голови ППО  ХАЕС