Охорона  довкілля – пріоритет  Хмельницької  АЕС

Наша розмова з заступником начальника ВОНС – начальником ЕХЛ О.В.Голодом розпочалася вітальними словами з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього се­редовища, що відзначається щорічно 5 червня. У 2017 році тема заходів до Дня охорони навколишнього середовища –  «Єднання людей і природи – в місті і селі, від полюсів до екватора», основні заходи пройдуть в Канаді.

Питання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів є одними з найважливіших для суспі­льства. І для кожної людини.  Усе необхідне для свого життя ми отримуємо з природи: воду, повітря, сировину для промисловості. Людина є частиною при­роди і її здоров’я цілком залежить від стану довкілля. Згідно з статтею 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» кожний громадянин України має право на безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природне середовище.

- Олександре Васильовичу, про вплив Хмельницької АЕС на довкілля за роки екс­плуатації об’єкта не висловлювався хіба що лінивий. Ваш відділ постійно відслідковує ситуацію, що можете сказати про реальний стан справ?

- Хмельницька АЕС у своїй діяльності керується екологічною політикою ДП «НАЕК «Енергоатом», мета якої – збереження природних екосистем в районі розташування АЕС, зниження антропогенного навантаження на довкілля і гармонійне співіснування нашого підприємства з навколишнім середовищем та забезпечення­ екологічної безпеки. Підприємство усвідомлює всю міру відповідальності перед ниніш­нім i майбутніми поколіннями за вплив своєї діяльності на навколишнє середовище.

Свій вклад у справу охорони довкілля вносять працівники нашого відділу. У підрозділі працюють досвідчені фахівці, які відповідально ставляться до своєї роботи, бо розуміють, що чисте довкілля – гарант здоров’я людини.

Професіонали сектору екологічного управління та аудиту щомісяця проводять внутрішні аудити системи еколо­гічного управління у під­розділах ВП ХАЕС, а також здійснюють планові та позапланові ін­спек­ційні перевірки дотри­мання вимог природоохоронного законодавства у підрозділах. До складу сектора входять досвідчені працівники: провідні інженери Н.Я.Горпишин та Н.М.Бурлакова, а також інженери 1 категорії К.В.Щербань та І.В.Мисько. Завдяки їх зусиллям Хмельницька АЕС вчасно отримує дозвільні документи у сфері охорони навколи­шнього середовища та виконує умови діючих дозволів. У лютому 2017 року було отримано новий дозвіл на спеці­альне водокористування. На даний час завершується робота щодо отримання нових дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел на території очисних споруд комунального господарства та бази транспортного цеху ВП ХАЕС.

У жовтні 2016 року ВП ХАЕС вдруге успішно пройшла серти­фікацію системи управління і отримала Сертифікат на си­стему менеджменту згідно з  ISO 14001:2004 (чинний до 14.09.2018).

Персонал еколого-хімічної лабораторії ВОНС виконує контроль якості поверхневих, стічних та підземних вод, ґрунту і мулу, атмосферного повітря, а також контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Два сектори лабораторії очолюють досвідчені працівники Г.М.Мазур та Т.А.Мазур. Результати багаторічного моніторингу, який проводиться лабораторією з 1989 року, підтверджують, що експлуатація першого та другого енергоблоків Хмельницької АЕС не спричинила погіршення екологічного стану навколи­шнього середовища в санітарно-захис­ній зоні й зоні спо­стереження. Яскравим свідченням є те, що поруч з нами знаходиться Націона­льний природний парк «Мале Поліс­ся», незважаючи на те, що станція працює, ми зуміли зберегти природні перлини нашого регіону.

 Інформація про екологічний стан навколишнього середовища розміщується на веб-сайті Хмельницької АЕС (www.xaec.org.ua) та друкується в ЗМІ.

- З якими науковими установами, що спеціалізую­ться на питаннях охорони навколи­ш­­нього середовища спів­працює Хмельницька АЕС?

- ВП ХАЕС співпрацює з провідними науково-дослідними інститутами України: Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем (м. Харків), Інститутом Рибного господарства УААН (м. Київ); Інститутом гідробіології НАНУ (м. Київ) та іншими. У жовтні 2016 році фахівцями Інституту гідробіології були проведені науково-дослідні роботи щодо якості води ставка-охолоджувача і стічних вод та виконання гідробіологічних спостережень. У 2017 році Хмельницька АЕС продовжує співпрацю з провідними НДІ України.

Дуже велика увага приділяється питанням підготовки персоналу ВОНС, щороку 2-3 людини проходить навчання в спеціалізованих навчальних закладах за межами підприємства, наприклад у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» за напрямком: «Спеціаліст з охорони навколишнього природного середовища». Персонал СЕУтаА ВОНС проходить навчання у Державному інституті управління та економіки водних ресурсів по курсу «Екологічний аудит» з отриманням відповідного «Свідоцтва». Мешканці нашого регіону можуть бути впевнені, що на Хмельницькій АЕС працюють кваліфіковані професіонали, які відповідально ставляться до охорони довкілля.

Слід пам’ятати, що згідно з статтею 12 Закону України «Про охорону навколишнього при­ро­дного середовища» грома­дяни­ України зобов’язані берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог­ законодавства про охорону навколиш­нього природного середовища. Благополуччя довкілля залежить від кожної людини.

- Після оприлюднення інформації про будівництво на нашому промисловому майданчику комплексу з пере­робки рідких радіоактивних відходів виникло збурення в громадських колах з приводу можливого негативного впливу на довкілля в разі його експлуатації. Що відповісте?

- Відповідь очевидна, варто лишень проаналізувати Оцінк­у впливу на навколишнє середовище. У мене немає підстав піддавати сумніву дослідження і розрахунки науков­ців, які переконливо свідчать, що небезпеки для навколишнього середовища від експлуатації комплексу нема.

Записала Ольга Сокол