«БУЛА мета. МИ ДiЯЛИ НАПОЛЕГЛИВО ТА КОНКРЕТНО»

Перший енергоблок Хмельницької АЕС нещодавно одержав своє, як мовиться, «друге дихання». Це обумовлено таким важливим документом, як «Ліцензія на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС». На засіданні Ліцензійної комісії Державної інспекції ядерного регулювання 23 липня 2019 року було прийнято рішення про переоформлення ліцензії ЕО №000220 від 05 жовтня 2004 року.

Відтак блок після виконання за­планованих заходів відповідає встановленим сучасним вимогам з ядерної та радіаційної безпеки і отримує право працювати у понадпроектний термін. Згідно з висновком державної експертизи з ядерної та радіа­ційної безпеки звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 визнано обґрунтованою можливість безпечної експлуатації            енергоблока в термін до наступної періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 ВП «Хме­ль­ницька АЕС» - 13 грудня 2028 року.

За словами, начальника служби надійності ресурсу і продовження експлуатації Хмельницької АЕС  Євгенія Мелешка, цій історичній події передувала копітка праця колективу атомників, представників низки державних органів, міжнародних інституцій. Про це він розповів кореспонденту нашого часопису.

- Євгенію Вікторовичу, вам особисто і працівникам очолюваної служби протягом останніх років довелось бути причетними до всіх основних процесів щодо продовження терміну експлуатації першого енергоблока. Що запам’яталось найбільше?

- Насамперед хочу наголосити, що у нашій діяльності не було так званої другорядної роботи, бо все, що доводилось реалізовувати, мало велике значення у підготовці першого енергоблока до роботи у понадпроектний період. Була мета, ми діяли наполегливо та конкретно. З метою реалізації впровадження заходів з продовження терміну екс­плуатації енергоблока №1 персоналом служби надійності, ресурсу і продовже­ння експлуатації було розроблено «Рішення про здійс­нен­­ня заходів щодо продовження екс­плуатації енергоблока №1 ВП «Хмельницька АЕС».  Дане Рішення під­твер­джувало наміри експлуатуючої організації виконувати заходи з підготовки енергоблока №1 ХАЕС до продовження терміну експлуатації за певним сценарієм. Сценарій базувався на таких пунктах, як зупинка енергоблока після завершення проектного терміну експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження терміну експлуатації і відновлення експлуатації. Рішення опиралось на  постулати двох за­тверджених до­кументів. Першим докум­ентом є «План ліцензування енергоблока №1 ВП «Хме­льницька АЕС» для продовження експлуатації у понадпроектний тер­мін». Він визначає порядок підготовки енергоблока до продовження терміну експлуатації. Другий документ має назву: «Програма підготовки енерго­блока №1 ВП Хмельницька АЕС до експлуатації у понадпроект­ний термін». Вона була  узго­джена регулюючим органом і Мі­ні­стерст­вом енергетики та вугільної про­мисловості України. Тут передбачені організаційно-технічні заходи ін­жи­нірингового та капіта­ль­но­го характеру. Їх виконання дало підставу для про­довження терміну експлуатації першого енергоблока. Всі роботи­ з підготовки першого енерго­блока до продовження терміну експлуатації виконувалися згідно із затвер­дже­ними графіками. Профе­сіо­налами служби надій­ності, ресурсу та продовження експлуатації виконувались роботи з організації та розроб­ки документації щодо проведення тендерних процедур із залученням підрядних організацій до робіт з оцінки технічного стану елементів енергоблока №1 та продовження їх строку експлуатації, а також виконували підписання договорів, обов’язки кураторів договорів та супроводжували їх виконання.

Важливими стали попередні ре­­монтні кампанії. Під час ППР-2017 на першому енергоблоці проводилися роботи з оцінки технічного стану обладнання і трубопроводів реакторного та турбінного відділень. Оцінкою  технічного стану реакторної установки займалась підрядна організація з Чехії.  Із тепломеханіч­ним обладнанням реакторного і турбінного відділень працювали такі підрядні організації, як Інститут електрозварювання ім. Патона, ДНІЦ СКАР, «Енергоресурс», «Тех­енерго» та інші.

- Вперше в історії Хмельницької АЕС відбулася така тривала ремонтна кампанія. Як вона проходила?

- Так, планово-попереджувальних ремонтів  тривалістю 257 діб на нашій електростанції ще не було. Для того, щоб провести безпрецедентну, як на перший погляд, ремонтну кампанію, ми пройшли інс­пекційне обстеження комісії ДІЯРУ  першого енергоблока на предмет його готовності до експлуатації в зупиненому стані після закінчення проектного терміну експлуатації. За результатами перевірки комісія надала відповідний Акт із позитивним висновком. А вже 22 листопада 2018 року стан виконання робіт із продовження терміну експлуатації нашого енергоблока розглянула Колегія ДІЯРУ. Розглянувши надані Хмельницькою АЕС документи, Колегія ДІЯРУ постановила, що розгляд питання відновлення експлуатації енергоблока №1 на енергетичних рівнях потужності можливий за ряду умов. Зокрема, ми мали виконати оцінку технічного стану,  обґрунтувати можливість та продовжити термін експлуатації: елементів реактора, теплового та біологічного захисту реакторної установки, обладнання 1-го контуру, обладнання реакторного відділення і транспортно-технологічного обладнання. Крім того, потрібно було реалізувати компенсуючі заходи із підвищення кваліфікації обладнання і сейсмостійкості трубопроводів. Також слід було виконати у погоджених з ДІЯРУ обсягах заходи з усунення відступів від вимог норм і правил з ядерної та радіа­ційної безпеки, заходи К(з)ПБ. І наостан­ок – завершити розробку Звіту із періодичної переоцінки безпеки. Над виконанням цих умов, які увійшли у ліцензію у вигляді змін, тривала копітка робота, яка була виконана у встановлені терміни, результати яких були розглянуті та прийняті на Колегії ДІЯРУ 18 липня 2019 року.

- Згідно із прийнятими документами при підготовці до продовження терміну експлуатації першого енергоблока передбачено було проведення громадських обговорень у зоні спостереження Хмельницької АЕС. Як відомо, ви стали їх активним учасником. Що роз’яснювали для жителів регіону,­ які цікавились перспективами дія­льності нашої електростанції?

- Перша зустріч із громадськістю за моєю участю відбулась у Гощі. Згодом в Острозі. Там була оприлюднена інформація про те, що 13 грудня 2018 року закінчився проектний тер­мін експлуатації першого енергоблока Хмельни­ць­кої АЕС. Відтак енерго­блок виведено у тривалий ремонт. Була розповідь про ос­нов­ні аспекти реалізації низки програм, пов’язаних із продов­женням терміну експлуатації першого енер­го­блока. Не зайвою була інформація про сучасні тенденції розвитку світової атомної енергетики. Так, зокрема, згідно  із відомостями Міжнародної агенції з атомної енергії  - МАГАТЕ -  на сьогоднішній день у світі експлуатується  448 ядерних реакторів, а також 58 будується. Показовим є те, що майже половина світового виробництва електроенергії на АЕС припадає на такі країни, як США і Франція. Щодо атомної енергетики в Україні то, актуальним є продовження терміну експлуатації енерго­блоків. Це  пріоритетний напрямок діяльності енергокомпанії, який передбачений в Енергетичній стратегії України. На сьогодні вже  продовжений термін експлуатації для 10 енерго­блоків України, врахо­вуючи перший енергоблок Хмельницької АЕС.

Важливим при виконанні робіт із продовження строку експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС у понадпроектний період став досвід колег із Рівненської АЕС, Южно-Української  та Запорізької АЕС. Щодо продовження терміну експлуатації першого енергоблока, то накопичений досвід стане у пригоді, коли виникне потреба знову реалізовувати низку заходів до черго­вого терміну продовження екс­плуатації.

Олександр Шустерук