Здобутки 2015-го: 250 мільярдів кіловат-годин електроенергії з початку експлуатації, кращий коефіцієнт використання встановленої потужності на блок-мільйонник

«На конференцію трудового колективу Хмельницької АЕС, що відбулась у Палаці культури міста Нетішин, обрано 251 делегата, в наявності 234, що дозволяє розпочати наш форум». Про це, від­криваючи захід, доповів голова профспілкової організації станції Михайло Гук, запрошуючи у президію генерального директора станції Миколу Панащенка,  голову профспілки ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексія Лича, директора з кадрів та соці­альних питань ДП «НАЕК «Енерго­атом» Григорія Муляра та голову ЦК Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості Валерія Матова.

До порядку денного були внесені 9  питань, серед яких найзначиміше – звіт про діяльність колективу станції у 2015 році. Його озвучив генеральний директор­ ХАЕС Микола Сергійович Панащенко.

За словами промовця, атомники Хмельниччини були в числі передових колективів області та компанії. У вересні 2015 року досягнуто історичного результату  - виробіток електроенергії з початку експлуатації сягнув 250 мільярдів кВт·г.  У збіглому році доля атомників Нетішина вимірювалась у продукуванні  13 454 млн кВт·г електроенергії. Це шостий результат за всю історію існування двоблокової станції. Скоригований план (через диспетчерські обмеження) перевиконано, при цьому коефіцієнт використання встановленої потужності становив для блока №1 – 80,8 %, для блока №2 – 72,8 %. Сумарно на один мільйонник Хмельницька атомна станція показала найкращий результат у галузі, а саме 76,8%. При цьому перший енерго­блок пере­йшов семиміль­ярдний рубіж удев’ят­е у своїй історії.

Розповідаючи  про порушення у роботі енерго­бло­­­ків генеральний директор зауважив, що їх кількість залишилась на рів­ні попереднього року, всі вони квалі­фікуються нульо­вим рівнем. У результаті розслідування цих відхилень у роботі прийнято 2364 заходи коригуючого характеру, аби не допустити подібних помилок у майбут­ньому. Модернізація та заходи з підвищення безпеки є стрижнем у роботі адміністрації та колективу станції і з 1987 року (початку екс­плуатації ХАЕС), вико­нано 825 ро­біт, спря­мо­ваних на по­кра­щення ха­рак­те­ристик з безпеки.

Микола Сергі­йович зауважив, що на 2016 рік план з виробітку електроенергії для першого енер­гоблока становить 7148 млн кВт·г, а для другого – 7119 млн кВт·г. Тому виконавська дисципліна має бути на висоті.

Промовець також доповів, що на охорону праці у 2015 році були направлені значні кошти, атестовано 236 робочих місць, зросла середньомісячна заробітна плата. Затрати на соціальний розвиток становили 42,2 млн грн при плані 41,8 млн грн. Кошти розподілялись на матеріальну допомогу дітям-інвалідам, дітям-сиротам та напівсиротам, на поховання, на народження дитини та по догляду до 3-х років, на лікування і одноразову виплату при виході на пенсію.

Торкаючись житлового питання, Микола Сергійович відзначив, що юридичні колізії не дозволяють справедливо розподілити квартири другої черги 505 бу­динку. На квартобліку знаходяться 944 особи серед яких 756 на загальній черзі, 129 першочерговиків та 59 позачерговиків. Кошти на будівництво запланованих будинків у п’ятому мікрорайоні, на жаль, відсутні.

Делегати конференції також розглянули Довідку про  виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС за 2015 рік (доповідач С.О. Ільющенков); звіт комісії з трудових спорів за 2015 рік (В.Б.Рубас); питання виконання постанови конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 26.02.2015. (М.В.Гук); внесення змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку ВП ХАЕС (Ю.В.Нагорний); схвалили «Комплексні заходи про досягнення встановлених нормати­вів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж на 2016 рік» (С.І.Романко), обрали делегатів на конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Відтак у Постанові конференції за­значено, що Звіт генерального  директора про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2015 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом» та Звіт комісії по трудових спорах за 2015 рік взято до відома. При цьому  членом комісії по трудових спорах обрано Сергія Івановича Сахнюка.

Затверджено довідку про виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2015 рік по ВП ХАЕС, при цьому постановили вважати частково виконаними по ВП ХАЕС пункти 5.8 та 8.2 Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» та  вважати виконаною постанову конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 26.02.2015.

Обрано делегатів на конференцію трудовог­о колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» (а також профспілкову конференцію компанії). Це Віктор Андрійович Демид­юк, заступник генерального директора з кадрів і соціальн­ого розвитку; Сергій Олександрович Ільющенков, начальник  ВСР; Людмила Сергіївна Гуц, заступник начальника ЦГЗ; Степан Григоро­вич Пенчук, інструктор НТЦ; Наталія Михайлівна Коломійчук, лабора­нт ХЦ; Олена Володимирівна Хоменко, провідний інженер-програм­іст СІТ; Сергій Павлович Полі­щук, начальник бюро ТрЦ; Петро Васильович Конончук, заступник начальника ЕЦ; Леонід Леонідович Волков, старший інспектор СВНіПБ та Андрій Юрійович Рибалко, електрослюсар ЦТАВ.

Поза квотою на конференцію направляються генеральний директор ХАЕС Микола Сергійович Панащенко, голова ППО ХАЕС Михайло Володим­ирович Гук та члени ЦК профспілки компанії  заступник начальника ЕРП Дмитро Валерійович Міщенко, начальники змі­ни енерго­блока Андрій Васильович Данилюк і Олександр Миколайович Хомич.

В ході конференції виникали запитання різного спрямування, на які давали відповіді генеральний директор ХАЕС М.С.Панащенко, голова ППО М.В.Гук, заступники генерального директора А.П.Шестак та В.А.Демидюк, голова профкому компанії О.В. Лич та  інші.

Відтак конференція вирішила звернутися в ДП «НАЕК «Енерго­атом»:­ щодо виділення цільових коштів на оновлення автобусного парку ВП ХАЕС (автобусів, мікроавтобусів), а також придбання реанімобіля для ВП ХАЕС; щодо вирішення питання закупівлі вакцини проти укусів плазунів;  розглянути питання щодо внесення змін у розділ VІ. Охорона здоров’я Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо компенсації оплати проведення профілактичного наркологічного та психіатричного оглядів працівників, які проживають за межами міст-супутників, при наданні документів про оплату проведення профі­лактичного наркологічного та психіатричного оглядів. Розглянути питання можливості функці­онування за територією КПП ВП ХАЕС торгової точки для продажу лікарських засобів та супутніх товарів. 

Заплановано провести роботу з органами місцевого самоврядування щодо об­лаштування додаткової зупинки для автобусів ВП ХАЕС по вул. Шевченка. Розглянути питання щодо облаштування критої автобусної зупинки по вул. Енергети­ків­. Доручити комісії з контролю за виконанням Колекти­вного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» у ВП ХАЕС розглянути зауваження­, озвучені працівником ЗВВО І.П. Кекуш щодо виконання КД в підрозділі ЗВВО.

 

Того ж дня відбулась профспілкова конференція за участю представників НАЕК «Енергоатом» та Атом­профспілки, що брали участь у конференції трудового колективу.

Із звітом про роботу профспілкового комітету Хмельницької АЕС за період з 27лютого 2015 р. по 3 лютого 2016 р. виступив голова ППО ХАЕС М.Гук. Він зазначив, що профспілкова організація ХАЕС нараховує 5823 члени профспілки з-поміж яких працівників ВП ХАЕС – 5059, працівників СК і КДЮСШ ППО ХАЕС – 50, штатних працівників  профкому – 4,  непрацюючих пенсіонерів ХАЕС – 697, колишніх працівників АПК і ТГ – 13.

Профспілкову організацію очолює профком, обраний у лютому 2012 року в кількості 15 осіб. Фактичний склад профкому з ряду причин на момент проведення конференції становить13 осіб. У звітному періоді вийшов на заслужений відпочинок заступник голови ППО ХАЕС Олександр Миколайович Борцов і не­сподівано пішов з життя голова житлов­о-побутової комісії Вадим Михайлови­ч Яхимович.

В  наявності організації 35 профспілкових ланок першого рівня – цехкомів та 113 ланок другого рівня – профгруп. За звітний період проведено 48 протокольно оформлених засідань профкому. На засіданнях розглянуто 785 питань, що безпосередньо стосуються життєдіяльності підприємства, інтересів кожного працівника.

Вирішення поточних питань в робочому порядку за активної допомоги голів цехових комітетів та профспілкового активу здійснювали постійнодіючі в профспілковому комітеті 13 комісій:  з охорони праці; з організаційно-масової роботи та інформації; по роботі з оперативним персоналом; з правового захисту; з організації оздоровлення; з соціально-економічного розвитку; з фізкультурно-масової роботи; по роботі з дітьми і шефській роботі; з культурно-масової роботи; з соці­ального захисту; з реформування заро­бітної плати і структурних змін; по роботі з молоддю та житлово-побутова.

Діяльність усіх комісій регламентована відповідними «Положеннями…» про комісії, що розроблені і затверджені профспілковим комітетом. Робота профкому і профспілкової організації здійс­нюється згідно з планом. Постійно проводилась робота з вдосконалення діяльності комісій профспілкового комі­тету, і в цьому напрямку активною була ревізійна комісія, очолювана Володимиром Борисовичем Рубасом.

Основні напрямки роботи проф­спілкового комітету за звітний період наступні: контроль за дотриманням на підприємстві законодавства України про працю; контрол­ь виконання умов Колективного договору; підготовка і проведення культурно-масових, спортивних, оздоровчих і реабілітаційних заходів для персоналу ВП «ХАЕС» і членів їх сімей.

Була опрацьована значна кіль­кість розпорядчих документів по ВП ХАЕС, графіків роботи персоналу, перевірялися та надавалися зауваження до посадових інструк­­цій, надавалися пропозиції та погоджувалися спільні рішення щодо внесення змін і доповнень до Колективного договору.

Матеріальну допомогу з коштів профспілкового бюджету за звітний період отримали 574 людини на суму 1 490 300 грн, серед яких 108 пенсіонерів на суму 199 300 грн.

У надзвичайно складних випадках захворювань наших працівників і членів їх сімей, коли суми на лікування складали десятки тисяч грн (онкологічні захворювання, складні оперативні втручання, імплантація донорських та штучних органів і т.д.) профком ХАЕС постійно звертався за допомогою в профспілковий ко­мітет­ компанії і протягом року для 20 членів профспілки виплатили матері­альну допомогу на суму 500 000 грн., за що велика подяка О.В. Личу. П’ять тисяч гривень матеріальної допомоги також було виплачено з коштів ЦК Атомпроф­спілки.

Спільно з профспілковим комітетом ДП НАЕК за звітний період оздоровлено в дитячих оздоровчих закладах 377 дітей працівників (132 – Агатівка, 245 – Фрі­стайл). Крім того в пансіонатах, санаторі­ях і будинках відпочинку разом з батьками оздоровлено більше 200 дітей членів профспілки.

За звітний період придбані та  виділені путівки в санаторії для санаторно-курортного лікування і в пансіонати для оздоровлення працівникам станції та членам їх сімей в кількості 1296 шт. для 1589 чоловік (в т.ч. за рахунок коштів ППО ХАЕС 677 путівок для 950 чоловік і за рахунок коштів ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» 629 путівок для 639 чоловік).

Ще один важливий напрямок діяльності профспілкового комітету – фізкультурно-масова робота. Спортивні досягнення є візиткою ВП ХАЕС і гордістю ДП НАЕК «Енергоатом». За період існування компанії  13-м спортсменам присвоєно найвище спортивне звання «Заслужений майстер спорту України». При цьому дванадцять з них – вихованці ХАЕС. Тради­ційною проблемою розвитку даного напрямку роботи є недостатній рівень фінансування, через який, як приклад,  знято гандбольний клуб «Енергетик-НАЕК» з виступів у чемпіонаті України  серед чоловічих команд вищої ліги. Хоча останній свій чемпіонат 2014-15 років вихованці О.Г.Каспарова тріумфально завершили зі срібними медалями.  Але зараз, окрім фінансових проблем з’явився справжній ворог - платні послуги за відвідування спортивних об’єктів. Адже кожен крок подорожчання вартості послуг значно зменшує кількість фінансово спроможних відвідувачів, особливо в наш нелегкий час.

Михайло Гук закликав, щоб і в головах представників НКРЕіКП окрім цифр з’явилося хоч трохи здорового глузду і вони врешті-решт включили витрати на утримання наших спортивних об’єктів повною копійкою до тарифу на електричну енергію. Адже такі спортивні об’єкти, які утримує на своєму балансі Хмельницька АЕС, формують позитивний імідж не лише нашої галузі, а й  України на Європейському та світовому рівнях.              

Промовець зазначив, що ХАЕС стала єдиним структурним підрозділом галузі, де 100-відсотково виконано умови КД в частині виплати усіх видів матеріальної допомоги. Значною мірою цього результату вдалося досягти завдяки спільній злагодженій роботі ВСР і профкому, а також розумінню важливості реалізації даного питання керівництвом ХАЕС.

Але на даний час деякі з виплат для осіб, що не перебувають в трудових відносинах з підприємством, призупинено (пенсіонери, сироти, напівсироти, вдови колишніх працівників). «Прикрим є той факт, що при таких масштабах соціальної полі­тики Компанії ми намагаємося скривдити найнезахищеніших, - зазначив голова ППО ХАЕС. - Якщо ми маємо законне право забезпечувати наших дітей новорічними подарунками, путівками в дитячі табори, незрозу­міло, чому ми не можемо  підтримувати дітей-сиріт наших працівників? Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб в умовах тотального недофінансування НАЕК, грабіжницької політики по формуванню тарифів для атомної енергетики не загубилася головна складова -  людина!», - зауважив Михайло Володимирович.

В ході конференції ухвалено звіт реві­зійної комісії ППО ХАЕС за 2015 рік, розглянуто і затверджено «Виконання кошторису за 2015 рік ППО ХАЕС»; роз­глянуто і схвалено «Тимчасовий кошторис на І квартал 2016 року ППО ХАЕС».

Відбулись вибори заступника голови ППО ХАЕС, на посаду якого претендувало чотири члени профспілки (обрано Віталія Ярославовича Пятковського) та голови житлово-побутової комісії ППО ХАЕС (Романа Миколайовича Кузіва), вибори делегатів на звітну профспілкову конференцію ППО ДП «НАЕК «Енергоатом».

Роботу профспілкового комітету за період з 27.02.2015 по 03.02.2016 визнано задовільною.

Крім цього конференція постановила: звернутися до профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» про вирішення питання щодо збільшення суми витрат на відрахування профкому ППО ХАЕС для придбання путівок на оздоровлення та відпочинок в «Кошторисі витрат на соці­альний розвиток ВП ХАЕС на 2016 рік»; звернутися до профспілкового комі­тету ДП «НАЕК «Енергоатом» про роз­гляд можливості наближення тарифних ставок­ та посадових окладів непромислового персоналу до рівня тарифних ставок­ та посадових окладів промислового персоналу.

Віктор Гусаров

Фото автора